Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.06.2014 15:15

Uchwała Nr XXXIX/366/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z 28 marca 2011r., zwanego dalej Studium, w zakresie obejmującym zmiany dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania – w granicach obszarów oznaczonych numerami od 1 do 2 w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

2.Dla sporządzanych zmian Studium, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych zmian, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy dla obszarów oznaczonych numerami od 1 do 2 w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 13.06.2014 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 132
Autor: Jarosław Sobol