Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.06.2014 16:08

Uchwała Nr XXXIX/371/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.), w związku z art. 252 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) uchwala się, co następuje:

 

§1

§3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydzieloną geodezyjnie część nieruchomości gruntowej, wymienioną w §1, obciążoną na rzecz Gminy Michałowice prawem użytkowania, przeznaczyć na zagospodarowanie na cele rekreacyjne i wykonanie odwodnienia.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 13.06.2014 16:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Renata Suliga