Urząd Gminy Michałowice
15.01.2014 13:19

Stanowisko Nr 1/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r. dotyczącej nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice”

    Wójt Gminy Michałowice i Rada Gminy Michałowice wyrażają troskę i głębokie zaniepokojenie sposobem rozstrzygnięcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawy roszczeń spadkobierców Barbary Grocholskiej.

 

            W naszej ocenie, wydana w dniu 17 grudnia 2013 r., decyzja  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest z pewnością wyrazem rekompensaty praw naruszonych przez poprzedni ustrój, lecz bez uwzględnienia słusznych interesów aktualnych właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych w obszarze Gminy Michałowice.

 

Abstrahując od oceny tego czy majątek rodziny Grocholskich powinien podlegać przejęciu, stwierdzenie przez Ministra braku potrzeby analizy wydanych decyzji pod kątem odwracalności  ich skutków, jest w naszej ocenie niedopuszczalne. Dla dawnych właścicieli sposób określenia wadliwości wydanej decyzji nie ma zasadniczego znaczenia, gdyż nie tylko stwierdzenie nieważności decyzji ale i stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa pozwala na dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnoprawnej. Niemniej, dla obecnych właścicieli jest to okoliczność niezmiernie istotna.

 

Wójt Gminy i Rada Gminy nie podzielają poglądu Ministra, że cecha "nieodwracalności" może być związana jedynie z tymi skutkami prawnymi, które zostały wyzwolone przez decyzje dekretowe.

 

            W naszej ocenie  zmiany własności poszczególnych części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa Barbary Grocholskiej uniemożliwiają, nawet w sytuacji stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu na rzecz Państwa własności nieruchomości, zwrot przedmiotowych nieruchomości spadkobiercom właścicieli, pozbawionych swej własności. Organ administracji, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając w granicach swojej właściwości i kompetencji nie ma żadnych możliwości prawnych zniweczenia skutków cywilnoprawnych powstałych w skutek zawarcia umowy sprzedaży.

 

Reasumując, nieprawidłowość decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., w pełni uzasadnia jej zaskarżenie do sądu administracyjnego. Gmina jako odrębny od członków wspólnoty samorządowej podmiot może kwestionować ww. decyzję tylko w zakresie przysługującego jej prawa własności. Mimo świadomości, że prawa Mieszkańców Gminy Michałowice są naruszone generalnie w ten sam sposób jak prawa Gminy, nie mamy prawnych możliwości działania przed sądem w imieniu i na rzecz naszych mieszkańców. Niemniej, władze Gminy wykorzystują wszelkie dostępne środki, by wspierać indywidualne działania mieszkańców Gminy.

 

W naszej ocenie decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchybia podstawowym zasadom demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza zasadzie ochrony własności i praw słusznie nabytych oraz zasadzie zaufania obywateli do Państwa i prawa.

 

Władze Gminy Michałowice nie mogą się zgodzić z przerzuceniem konsekwencji  związanych z brakiem systemowego rozwiązania roszczeń dawnych właścicieli na aktualnych użytkowników, którzy weszli w posiadanie gruntów działając w zaufaniu do Państwa i stanowionego przezeń prawa. Wobec takich praktyk wyrażamy stanowczy sprzeciw.

Data publikacji: 15.01.2014 13:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Urszula Bejda