Urząd Gminy Michałowice
15.01.2014 14:14

Uchwała Nr XXXV/310/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 w tabeli Nr 2 „Planowane wydatki na 2014 rok” dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 15.01.2014 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Anna Jankowska