Urząd Gminy Michałowice
27.03.2014 12:57

Uchwała Nr XXXVI/312/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 dokonuje się następujących zmian:

1)                  zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

  zwiększa się dochody o kwotę                       802 668,26 zł, w tym:              

  - dochody bieżące o kwotę                             802 668,26 zł.

 

2)                 zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę          1 428 510,95 zł, w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                                  60 494,69 zł,

- wydatki majątkowe  o kwotę                       1 368 016,26 zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę                         625 842,69 zł, w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                                    5 842,69 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę                           620 000,00 zł,

 

3)             po dokonaniu zmian budżet gminy na 2014 r. wynosi:

a)             dochody           87 822 352,06 zł,

b)             wydatki            91 863 612,40 zł,

c)             deficyt                4 041 260,34 zł.

 

w tabeli Nr 2b Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności  w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do  niniejszej uchwały.

w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do  niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 27.03.2014 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Anna Jankowska