Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2014 14:46

Uchwała Nr XXXVI/314/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale XIX/181/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 - 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 2.   Całkowita wartość projektu wynosi 758 144,69 zł.

3. Wkład własny Gminy Michałowice stanowi 10,5% wartości projektu i wynosi 79 605,19 zł.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 27.03.2014 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Iwona Radzimirska