Urząd Gminy Michałowice
27.03.2014 16:14

Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2, art. 41 pkt. 2,  art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.,  poz. 182 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Niniejsza Uchwała dotyczy ustalenia  kryterium dochodowego oraz zasad  zwrotu  wydatków za niektóre  świadczenia z pomocy społecznej na lata 2014 -2020.

 

§ 2

1.      Świadczenia w zakresie dożywiania w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych, posiłku oraz  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód osoby dorosłej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.      Świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i młodzieży  przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3.      Świadczenia w formie zasiłków celowych przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód osoby dorosłej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 125% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 3

1.      Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria określone w § 2 może być przyznana pomoc w formie: rzeczowej, zasiłków celowych i okresowych  pod warunkiem zwrotu wydatków za udzielone świadczenia.

2.      Świadczenia, o których mowa § 3 ust. 1 podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą:

 

 % dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

 Wysokość zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w %

powyżej 100   do 125

10     

powyżej 125   do 150

20    

powyżej 150   do 175

30                  

powyżej 175   do 200

40

powyżej 200   do 250

60

powyżej 250   do 300

80

powyżej 300

100

                                                    

    

§ 4

Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

§ 5

1.      Obowiązek zwrotu, wysokość i sposób zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.

2.      W przypadku nie wywiązania się z nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXII/166/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 27.03.2014 16:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Dariusz Ruta