Urząd Gminy Michałowice
27.03.2014 16:40

Uchwała Nr XXXVI/316/2014 Rady Gminy Michałowice dnia 13 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXVI/316/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia 13 marca 2014r.

 

 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

 

Podstawa prawna programu

 

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

 

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Michałowice w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). 

 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Michałowice.

 

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1)     poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2)     poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3)     kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 wsparciem w zakresie dożywiania objęto 102 rodziny (212 osób). Pomocy w formie posiłku dla dzieci i uczniów  udzielono 69 osobom  w tym: 15osobom do 7 roku życia oraz 54 osobom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dotychczasowe rozwiązania prawne obowiązujące do 31 grudnia 2013r.  pozwalały dyrektorowi  szkoły lub przedszkola na udzielenie pomocy w formie posiłku natychmiast od chwili powzięcia informacji o potrzebie dożywiania dziecka, niezależnie od procedur wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Procedura ta w gminie Michałowice stosowana była sporadycznie a w roku 2013 nie było konieczności jej stosowania. Mając jednak na uwadze zagrożenie zjawiskiem niedożywiania dzieci i uczniów,  pogarszający się standard życia  niektórych rodzin, oraz brak gotowości niektórych rodzin do wystąpienia o wsparcie z pomocy społecznej  wprowadzenie niniejszego programu osłonowego staje się zasadne. Realizacja programu pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży i zapewni dostępność tej formy pomocy.

 

Podmioty realizujące program

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Michałowice. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

1)     dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2)     uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Na podstawie programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  w sytuacji gdy uczeń albo dziecko wymaga tej formy pomocy i wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela tej formy pomocy i jednocześnie  informuje ośrodek pomocy społecznej o udzielonej pomocy.

Ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym pokrywa koszty udzielonego wsparcia.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w w/w sposób, nie może przekroczyć     20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Udzielenie tej formy pomocy nie wymaga ustalenia sytuacji dziecka w drodze wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej

 

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

 

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Data publikacji: 27.03.2014 16:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Iwona Radzimirska