Urząd Gminy Michałowice
27.03.2014 17:03

Uchwała Nr XXXVI/319/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice w brzmieniu określonym
w  załączniku do niniejszej uchwały.

  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.   

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/319/2014

Rady Gminy Michałowice

 z dnia 13 marca 2014 r.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Program określa szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

§ 2.

Celem programu jest:

1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)  opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)  odławianie bezdomnych zwierząt;

4)  obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)  usypianie ślepych miotów;

7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Rozdział II

Opieka i zapobieganie bezdomności

 

§ 3.

1.    Gmina zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt poprzez podpisanie umowy
z Panem Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”.

2.    Podmiot prowadzący odławianie bezdomnych zwierząt zobowiązany jest używać do tego celu urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają im cierpienia.

3.    Do transportu zwierząt będą stosowane środki wyposażone w klatki, spełniające wymagania art. 24 ustawy z dnia 21.07.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

4.    Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt poprzez podpisanie umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt im. Zofii
i Romana Witkowskich w Milanówku, przy ul. Brwinowskiej 48. Zwierzęta trafiające do schroniska poddawane są sterylizacji/kastracji.  

5.    Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów. Zabieg będzie dokonywany przez Panią Agnieszkę Szałecką-Klimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny „Cztery łapy”.

 

 

§ 4.

1.    Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, które zostaną odłowione na jej terenie, a po wykonaniu zabiegu wypuszczone na wolność
w miejscu odłowienia. Odławianiem zwierząt zajmował się będzie Pan Jacek Wojcieszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”. Zabieg będzie dokonywany przez Panią Agnieszkę Szałecką-Klimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny „Cztery łapy”.

2.    Wolno żyjące koty bytujące na terenie gminy będą dokarmiane na koszt gminy przez wolontariuszy działających na jej obszarze.

 

§ 5.

1.    Gmina w porozumieniu z podmiotem świadczącym usługi odławiania bezdomnych zwierząt, schroniskiem oraz wolontariuszami dążyć będzie w pierwszej kolejności do znalezienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy nowych właścicieli.

2.    Stosowne informacje o możliwości adopcji bezpańskich zwierząt umieszczane będą zarówno na stronie internetowej gminy jak również na tablicach ogłoszeń.

 

§ 6.

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, poprzez podpisanie umowy z Panem Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”. W ramach podpisanej umowy Pan Jacek Wojcieszak zobowiązał się, iż w przypadku zwierząt rannych pomoc udzielana będzie na miejscu zdarzenia przez Panią Agnieszkę Szałecką-Klimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny „Cztery łapy”, z którym Pan Jacek Wojcieszak podpisał odrębną umowę.    

 

§ 7.

Gmina w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne służące podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.

 

§ 8.

Wskazuje się gospodarstwo rolne w Pęcicach Małych przy ul. Parkowej 36, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

 

§ 9.

Przewiduje się na realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” określone kwoty:

1)   odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, kwotę brutto 17 992,44 zł;

2)   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, kwotę brutto 28 200,00 zł;

3)   usługi weterynaryjne obejmujące kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów, oraz leczenie zwierząt bezdomnych, kwotę brutto 16 870,00 zł;

4)   zdarzenia z udziałem zwierząt dziko żyjących, kwotę brutto 4 400,00 zł;

5)   dokarmianie zwierząt bezdomnych, kwotę brutto 10 000,00 zł.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

Nadzór na realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

Data publikacji: 27.03.2014 17:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 180
Autor: Andrzej Łuszczyński