Urząd Gminy Michałowice
27.03.2014 17:43

Uchwała Nr XXXVI/321/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, nieruchomości położonej w Opaczy-Kolonii, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat poprzedniemu dzierżawcy Telekomunikacji Polskiej S.A. (aktualnie Orange Polska S.A.), nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 425/2 o pow. 185 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1P/00043268/6, będącą własnością Gminy Michałowice, oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-A.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 27.03.2014 17:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Renata Suliga