Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2014 17:54

Uchwała Nr XXXVI/323/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat poprzedniemu dzierżawcy Pani ***, części działki ewidencyjnej nr 166 o pow. 324 m2, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-A.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 27.03.2014 17:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Renata Suliga