Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.03.2014 18:14

Uchwała nr XXXVI/326/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu : Uchwała Nr 201/3638/2014 z dnia 05.02.2014 r. Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Zalicza się niżej wymienione drogi położone na terenie Gminy Michałowice do kategorii dróg gminnych:

1) w miejscowości Pęcice  Małe:    

      a)  ul. Sikorki  na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Skowronków (dz. nr ew. 84/2 i 85/22) długości 179  m o nawierzchni utwardzonej,

 

 2) w miejscowości Reguły:

                 a)   ul. Złotej Rybki (dz. nr ew. 631/19) na odcinku od dz. nr ew. 631/24 do dz. nr ew. 633/3, długości 1 093  m  o nawierzchni gruntowej,

b)      ul. Kopciuszka (dz. nr ew. 414/11 i 423/1), na odcinku od ul. Przytorowej do ul. Złotej Rybki, długości 170  m  o nawierzchni gruntowej,

 

3)  w miejscowości Komorów

      a)   ul. Bugaj na odcinku od ul. Turystycznej do granicy dz. nr ew. 213/1  (cz. dz. nr ew. 135/2),  długości 955 m  o nawierzchni asfaltowej,

      b)   ul. Nad Zalewem na odcinku od ul. Głównej do ul. Bugaj (dz. nr ew. 126/5), długości 306 m  o nawierzchni utwardzonej,

 

§ 2

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych §1 jest określony na mapie  miejscowości Pęcice Małe stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, na mapie miejscowości Reguły stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały oraz na mapie miejscowości Komorów stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 27.03.2014 18:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 29
Autor: Andrzej Łuszczyński