Urząd Gminy Michałowice
27.03.2014 18:17

Uchwała Nr XXXVI/327/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią *** na działania Wójta Gminy Michałowice w sprawie dotyczącej zalewania wodami opadowymi domu i działki, położonej przy ul. Łąkowej 1 w Nowej Wsi za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

Załącznik do uchwały
Nr XXXVI/327/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 marca 2014r.

UZASADNIENIE

 

Wojewoda Mazowiecki w dniu 02 września 2013 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę Gminy podczas XXXIII sesji w dniu  05 listopada 2013 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„Komisja Rewizyjna uznaje skargę Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice dotyczącą zalewania domu i działki wodami opadowymi za bezzasadną.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i udzielonych wyjaśnień ustalono co następuje:

1.       Dom i działka Pani *** położone są przy ul. Łąkowej róg ul. Jaśminowej w Nowej Wsi.

2.       Na początku 2012 r. została zrealizowana przez Gminę Michałowice przebudowa ul. Jaśminowej polegająca m.in. na zastąpieniu nawierzchni z tłucznia, kostką i wybudowaniu chodnika po przeciwnej stronie ulicy niż w/w nieruchomość. Przebudowę wykonano z zachowaniem parametrów wysokościowych drogi z przed przebudowy. Na wysokości działki Pani *** jest studnia chłonna wybudowana wcześniej i zachowana po przebudowie drogi.

3.       Przy wykonywaniu projektu budowlanego przebudowy ul. Jaśminowej zostały wykonane badania gruntowe. W wyniku badań ustalono, że poziom wód gruntowych stabilizuje się wysoko i nie ma możliwości zastosowania wgłębnych systemów chłonno -rozsączających. Dlatego na całej długości drogi zostało wykonane chłonne pobocze, wysypane kruszywem o głębokości ok. 0,5 m, którego zadaniem jest wchłanianie wody. W pobliżu nieruchomości Pani *** nie ma odbiornika typu rzeka, staw, rów, jezioro do którego można byłoby odprowadzić wody. Brak jest również kanalizacji deszczowej. Projekt i przebudowa drogi zostały w tych warunkach wykonane zgodnie ze sztuką.

4.  Głównym powodem powstawania zastoiska wód opadowych wokół domu Pani *** jest wyjątkowo niekorzystne ukształtowanie terenu, w postaci bezodpływowego   zaniżenia terenu z minimum w bezpośrednim otoczeniu budynku.

      Problem ten można znacznie złagodzić poprzez inne ukształtowanie terenu

      nieruchomości, o czym Pani *** była już informowana

Uwzględniając powyższe, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działaniu Wójta Gminy Michałowice w zakresie przedstawionym w skardze”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

Data publikacji: 27.03.2014 18:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 24
Autor: Urszula Bejda