Urząd Gminy Michałowice
09.04.2014 14:02

Uchwała Nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 i art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice,  na wniosek  Wójta Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1.

W Uchwale  Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2013 r. poz.  1585) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w obwodzie głosowania Nr 2, w nawiasie przy opisie ul. Spacerowej wyrazy: „Nr 35 A” zastępuje się wyrazami „Nr 35 B”,

2)      w obwodzie głosowania Nr 2, w nawiasie przy opisie ul. Raszyńskiej wyrazy: „Nr 88” zastępuje się wyrazami „Nr 90”,

3)      w obwodzie głosowania Nr 6 po wyrazach „sołectwo Komorów” dodaje się wyrazy: „ulice: Aleja Starych Lip (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 51), Aleja Kasztanowa (strona nieparzysta), Bugaj, Główna, Kaliszany, Miodowa Myśliwska, Nad zalewem, Niecała, Norwida (strona parzysta od Nr 6A do Nr 30), Owocowa, Paproci, Pod Borem, Polna, Południowa, Północna, Różana, Rumiankowa, Sadowa, Sanatoryjna, Słoneczna, Stara Droga, Stare Sady, Starego Dębu, Tęczowa, Turystyczna, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielna”,

4)      w obwodzie głosowania Nr 7 po wyrazach „Aleja Kasztanowa” dodaje się wyrazy: „(strona parzysta)”,

5)      w obwodzie głosowania Nr 8 po wyrazach: „Okrężna (od Nr 1 do Nr 17)”   dodaje się wyrazy:  „Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3)”,

6)      w obwodzie głosowania Nr 9 po wyrazach „Al. Starych Lip” dodaje się wyrazy: „(strona parzysta od Nr 2 do Nr 30)”,

7)      w obwodzie głosowania Nr 9 po wyrazie „Norwida” dodaje się wyrazy: „ (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11)”,

8)      zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 z dotychczas mieszczącej się w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20 na świetlicę wiejską, Komorów, ul. Kaliszany 18.

 

§  2.

Jednolity podział gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalający  numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, uwzględniający zmiany określone w § 1,  określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§  4

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  oraz w BiP-ie.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

Załącznik

do uchwały Nr XXXVII/329/2014

z dnia  7 kwietnia  2014 r.

 

Podział Gminy Michałowice na obwody głosowania

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo Opacz Kolonia

Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15

2

sołectwa: Opacz Mała, Michałowice,

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 26 F do Nr 32 oraz od Nr 55 do Nr 73), Aleja Topolowa (numery parzyste od Nr 2 do Nr  8), Grocholskiej, Klonowa, Kolejowa (od Nr 17 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 30), Parkowa (od Nr 19 do Nr 27 oraz od Nr 20 do Nr 24), Polna (numery parzyste od Nr 32 do Nr 40A), Popiełuszki, Radosna, Raszyńska (od Nr 45 do Nr 63oraz od Nr 54 do Nr 90), Rynkowa,  Słowackiego, Spacerowa (od Nr 21 do Nr 35B oraz od Nr 26 do Nr 36), Sportowa, Szkolna, Wesoła, Widok,

Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15

3

osiedle Michałowice ulice: 11 Listopada (od Nr 1 do Nr 53 oraz od Nr 2 do Nr 26E), 3 Maja, Aleje Jerozolimskie 271, Aleja  Topolowa (numery parzyste od Nr 10 do Nr 30E), Bukowa, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kolorowa, Kolejowa (od  1 Nr  do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 18), Kościuszki, Krótka, Kuklińskiego,  Kwiatowa, Lotnicza, Ludowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa (od nr 1 do Nr 17A oraz od Nr 2 do Nr 18), Partyzantów, Polna (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30), Raszyńska (od Nr 2 do Nr 52 oraz od Nr  1 do Nr 43), Regulska, Rumuńska, Słoneczna, Spacerowa (od Nr 1 do Nr 19 oraz od Nr 2 do Nr 24), Świerkowa, Św. Kazimierza, Wojska Polskiego,  Żwirki i Wigury, Żytnia,

 

Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15

4

sołectwo Reguły

Urząd Gminy, ul. Aleja Powstańców Warszawy1, Reguły

5

sołectwa; Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

 

Świetlica wiejska

Pęcice, ul. Zaułek 7

6

sołectwo Komorów ulice: Aleja Starych Lip (strona nieparzysta od Nr 1 do Nr 51), Aleja Kasztanowa (strona nieparzysta) , Bugaj, Główna, Kaliszany, Miodowa Myśliwska, Nad zalewem, Niecała, Norwida (strona parzysta od Nr 6A do Nr 30), Owocowa, Paproci, Pod Borem, Polna, Południowa, Północna, Różana, Rumiankowa, Sadowa, Sanatoryjna, Słoneczna, Stara Droga, Stare Sady, Starego Dębu, Tęczowa, Turystyczna, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielna

Świetlica wiejska, Komorów, ul. Kaliszany 18
 

7

osiedle Komorów ulice: Agatowa, Aleja Kasztanowa (strona parzysta), Berylowa, Bursztynowa, Ireny, Jaspisowa, Kaszubska, Koralowa, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Mazurska, Mieczysława, Opalowa, Podhalańska, Podlaska, Rubinowa, Ryszarda, Sieradzka, Szmaragdowa, Śląska, Topazowa, Turkusowa, Waldemara,

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
 

8

osiedle Komorów ulice: 3Maja (od Nr 1 do Nr 17 oraz od Nr 2 do Nr 8), Akacjowa, Aleja  M. Dąbrowskiej (Nr 1 oraz numery parzyste od 2 do 12/20), Bankowa, Brzozowa, Ceglana, Granicka, Harcerska, Klonowa, Kolejowa, Komorowska, Kotońskiego,  Krasińskiego (od Nr 1 do Nr 9 oraz od Nr 2 do nr 16),  Kraszewskiego, Kredytowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Nadarzyńska (od Nr 1 do Nr 17), Nowowiejska, Ogrodowa,  Okrężna (od Nr 1 do Nr 17),  Pruszkowska (numery nieparzyste od Nr 1 do Nr 3),  Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego (Nr 1 i 1A oraz od Nr 2 do Nr 8), Sosnowa, Spacerowa (od Nr 2 do Nr 18), Spokojna, Sportowa (od Nr 1 do Nr 15 oraz od Nr 2 do Nr 16),  Zaciszna, Żabia, Żwirowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20
 

9

osiedle Komorów ulice: 3 Maja (od Nr 19 do Nr 53 oraz od Nr 10 do Nr 38),

Aleja  M. Dąbrowskiej (od Nr 5 do Nr 51 oraz od Nr 24 do 64) Aleja Starych Lip (strona parzysta od Nr 2 do Nr 30) , Chopina, Janowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego (od Nr 13 do Nr 43 oraz od Nr 18 do Nr 48), Kurpińskiego, Moniuszki, Nadarzyńska (od Nr 21 do Nr 47),Norwida (strona nieparzysta od Nr 3 do Nr 11), Okrężna (od Nr 19 do Nr 47), Plac Paderewskiego,  Poniatowskiego, Prusa, Słowackiego (od Nr 9 do Nr 37 oraz od Nr 10 do Nr 38)

Sobieskiego, Spacerowa (od Nr 22 do Nr 44), Sportowa (od Nr 17 do Nr 39 oraz od Nr 18 do Nr 42), Wiejska, Zamojskiego, Żeromskiego,

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Komorów, ul. M. Dąbrowskiej 12/20

10

osiedle Granica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

ul. Główna 96

11

sołectwo Nowa Wieś

Świetlica wiejska

Nowa Wieś, ul. Główna 52A

Data publikacji: 09.04.2014 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 104
Autor: Zofia Idzikiewicz