Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
09.04.2014 13:55

Uchwała Nr XXXVII/331/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi oraz wydzielonych pod drogi a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 24, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), uchwala się co następuje:

 

§1

1.      Wyraża się zgodę na oddawanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowice, będących drogami wewnętrznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych oraz nieruchomości wydzielonych pod drogi, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń w tych nieruchomościach.

2.      Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 09.04.2014 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Renata Suliga