Urząd Gminy Michałowice
14.05.2014 15:50

Uchwała Nr XXXVIII/333/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 a ust.3 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze  zmianami) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1.

Po zapoznaniu się z :

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2013,

2)      sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2013,

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2013,

4)      informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2013r.,

5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

Rada Gminy Michałowice udziela Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 14.05.2014 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Anna Jankowska