Urząd Gminy Michałowice
14.05.2014 15:52

Uchwała Nr XXXVIII/334/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami) i § 11 ust. 8 statutu Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutów Gminnym Bibliotekom Publicznym (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 czerwca 2004 r. Nr 141, poz. 3573) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach  Pani Ewie Kisiel na kolejną   5 -cio letnią kadencję.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 14.05.2014 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Ewa Kisiel