Urząd Gminy Michałowice
14.05.2014 15:56

Uchwała Nr XXXVIII/336/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice  uchwala co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 14.05.2014 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Iwona Radzimirska