Urząd Gminy Michałowice
15.05.2014 11:49

Uchwała Nr XXXVIII/338/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy Gabinecie Weterynaryjnym w Granicy przy ul. Dębowej 17 w Gminie Michałowice.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 15.05.2014 11:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Andrzej Łuszczyński