Urząd Gminy Michałowice
15.05.2014 11:58

Uchwała Nr XXXVIII/339/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w Gminie Michałowice, stanowiącej działki ewidencyjne nr 631/31, 631/32.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c, ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Dotychczasowy § 1 Uchwały Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przejęcia działki na własność Gminy Michałowice otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/00033195/0, stanowiącej działkę nr ewid. 631/31, z przeznaczeniem na cmentarz komunalny oraz działkę nr ewid. 631/32 z przeznaczeniem pod drogę gminną.”

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 15.05.2014 11:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Renata Suliga