Urząd Gminy Michałowice
15.05.2014 12:05

Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z art. 902¹ Kodeksu cywilnego uchwala, się co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW WA1P/00003204/8, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10 o pow. 1283 m2, położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieruchomości opisanej w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową opisaną w §1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 15.05.2014 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Renata Suliga