Urząd Gminy Michałowice
15.05.2014 12:14

Uchwała nr XXXVIII/342/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 74/2, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów ZD 5096, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice nieruchomości opisanej w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 15.05.2014 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Renata Suliga