Urząd Gminy Michałowice
15.05.2014 15:35

Uchwała Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Michałowice”

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn.. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Michałowice”.

 

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Michałowice”.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 15.05.2014 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Józef Kawiorski