Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.10.2014 12:24

Protokół nr XL

Z obrad XL sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2014.08.25

Protokół nr XL

z obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 25 sierpnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

1.Sprawy porządkowe.

2.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

2)udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego,

3)udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Pruszkowskiemu,

4)zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020,

5)dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013,

6)rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice,

7)rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XL nadzwyczajnej sesji został przyjęty.

 

Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny poinformował, że 20 lipca 2014 roku zmarł Ryszard Suliński, Radny Gminy Michałowice w latach 1990-1994 oraz Radny Gminnej Rady Narodowej w latach 1973-1990.

Poprosił o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.

 

Ad. pkt.2.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Pani Sekretarz poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy tylko zmian w opisie granic okręgów wyborczych. Pan Wójt nie proponuje zmian w granicach okręgów wyborczych, gdyż nie ma takiej konieczności. Zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze wynikają ze zmiany w podziale terytorialnym. Przybyły nowe ulice, zmieniła się numeracja porządkowa w granicy już istniejących budynków. Zgodnie z przepisami prawa Pan Wójt 7 września 2014 roku musi wydać obwieszczenie w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Podział ten musi być jak najbardziej aktualny na czas wydawania obwieszczenia.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/190/2012 z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XL / 372 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Pan Wójt  wyjaśnił, że chodzi o realizację przedsięwzięcia, które jest zapisane w budżecie. Jest to wykonanie sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 719 z ul. Wiejską w Regułach.

Pan Herner zapytał, czy inwestycja będzie realizowana w tym roku i jaki przewidziano termin realizacji tej inwestycji.

Pan Wójt wyjaśnił, że trwają uzgodnienia, konieczne jest sfinalizowanie formalne tej sprawy między Gminą a Samorządem Województwa Mazowieckiego, następnie możliwe będzie przystąpienie do przetargu. Jest duża szansa na realizację w tym roku.

Pani Borzymowska zapytała, czy była to inicjatywa Województwa czy Gminy.

Pan Wójt odpowiedział, że Gminy.

Pani Zalewska  zadała pytanie, czemu nie zostało wynegocjowane współfinansowanie tej inwestycji ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pan Wójt wyjaśnił, że było to inicjatywą Gminy, natomiast stan finansowy Samorządu Wojewódzkiego nie pozwolił na inne rozwiązanie.

Pani Zalewska powiedziała, że przebudowa skrzyżowania była znana od dawna, można było przeprowadzić dłuższe negocjacje, które przyniosłyby lepszy efekt. Zapytała, dlaczego negocjacje zostały podjęte tak późno oraz czy Samorząd udzielił odpowiedzi, że nie jest w stanie współfinansować tej inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że z punktu widzenia Samorządu Województwa Mazowieckiego taka inwestycja nie jest potrzebna. Inicjatywa w tej sprawie należała do mieszkańców.

Pani Zalewska odpowiedziała, że są to również mieszkańcy województwa i jest ono zobowiązane współfinansować inwestycje w drogach wojewódzkich.

Pani Borzymowska zapytała Pana Wójta, czy bierze pod uwagę możliwość wystąpienia do Samorządu Województwa o przebudowę, tj. o zainstalowanie świateł na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z Al. Jerozolimskimi.

Pan Wójt poinformował, że będzie sensowne wystąpienie o tego typu inwestycję.

Pan Strzelecki zapytał, czy jak robiono sygnalizację w Komorowie na ul. Długiej, czy finansowała to Gmina, czy współfinansował powiat i czy radni również obawiali się kosztów jak w aktualnie omawianej inwestycji.

Pan Zacny zauważył, że jeszcze nie poddano uchwały pod głosowanie.

Pani Zalewska wyjaśniła Panu Strzeleckiemu, że pytania do Pana Wójta nie świadczą o podjęciu decyzji w sprawie uchwały. Pytania wskazują na to, jakie powinny być źródła finansowania. Inwestycja jest jak najbardziej słuszna, jednak kwestia pozyskania środków jest zadaniem Pana Wójta i wykazaniem dbałości o finanse Gminy. Wspomniane wcześniejsze inwestycje były współfinansowane przez Gminę i powiat pruszkowski.

Pan Herner podziękował Panu Wójtowi, że podjął się tego zadania i zmierza ono do realizacji, co poprawi bezpieczeństwo, usprawni ruch i uwolni tereny pod względem inwestycji.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XL / 373 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt poinformował, że chodzi o pomoc w sfinansowaniu wykonania przebudowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Głównej w Granicy. Starostwo przekaże Gminie środki finansowe w wysokości 30 000zł, inwestycję przeprowadzi Gmina oraz będzie współfinansować pozostałe koszty inwestycji. Zgłosił autopoprawkę, aby w §1 ust.1 zmienić „przy Zespole Szkół” na „przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym”.

Pani Zalewska zapytała Pana Wójta o termin wykonania inwestycji.

Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie jest to etap uchwalania zmian, są oferty, ale dopiero po wybraniu oferenta będzie można zaproponować konkretne terminy.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Pruszkowskiemu wraz z autopoprawką.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XL / 374 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020.

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o wprowadzenie zmian zaproponowanych w załącznikach 1 i 2. Omówił przedstawione załączniki.

Pani Borzymowska zwracając się do Pana Wójta poprosiła o szczegółowe przedstawienie zmian w punkcie dotyczącym rozbudowy szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją.

Pan Wójt wyjaśnił, że są tutaj wprowadzone pieniądze ze środków niewygasających, które były przeznaczone na zadaszenie boiska. Środki te wróciły do budżetu i teraz są wprowadzane ponownie.

Pan Chruściak poprosił o potwierdzenie, że jest przesunięcie z pozycji 45 z załącznika nr 3 40 000zł. Zapytał, czy na nieskończone jeszcze zadanie suma przewidziana teraz do realizacji będzie wystarczająca.

Pan Wójt odpowiedział, że kiedy zadanie zostało już rozpoczęte, nie ma możliwości, aby zabrakło na nie środków.

Pan Chruściak powiedział, że przy przekazaniu pieniędzy na SUW jednak okazało się, że potrzeba więcej środków, więc teraz chce się upewnić, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Pan Wójt poinformował, że rozbudowa SUW-u mimo odjęcia 90 000zł nie została wykonana gorzej. Wykonano więcej prac budowlanych, niż zakładano.

Pani Borzymowska zwracając się do Pana Wójta poprosiła o przedstawienie deficytu przed proponowanymi poprawkami.

Pan Wójt wyjaśnił, że deficyt nie uległ zmianie.

 

Przystąpiono głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XL / 375 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2014.

Pan Wójt wniósł autopoprawki w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu. Poinformował również, że przedstawione zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2014 roku.

Pani Zalewska zadała pytanie dotyczące przebudowy ul. 3-go Maja w Komorowie. Zapytała, co z pozostałą kwotą po przetargu, w przypadku zdjęcia proponowanych 90 000zł z tego zadania.

Pan Kawiorski odpowiedział, że nie pamięta pozostałej kwoty, może przekazać ta informację na najbliższym posiedzeniu komisji. Przetarg został rozstrzygnięty, a środki będące w nadwyżce można przenieść na inne zadania.

Pan Krzyżanowski poprosił o podanie terminu realizacji ul. 3-go Maja.

Pan Kawiorski poinformował, że jest to koniec października 2014 roku.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z autopoprawkami w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2014 z autopoprawką.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XL / 376 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Zacny poinformował, że skarga dotyczy braku odpowiedzi na pismo dotyczące analizy działań na ul. Rumuńskiej w Regułach. Zapytał o pytania do uzasadnienia.

Brak pytań.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 1

Uchwała Nr XL / 378 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Zacny poinformował, że skarga dotyczy nie udostępnienia decyzji administracyjnych. Zapytał o pytania do uzasadnienia.

Brak pytań.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XL / 377 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do 21 września 2014 roku.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.

 

 

Protokołowała:

 

Urszula Bejda

 

 

 

Data publikacji: 17.10.2014 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 131
Autor: Urszula Bejda