Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.04.2014 12:08

Protokół nr XXXIV

Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.12.19

Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 19 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14  radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek do porządku sesji polegający na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Sprawa dotyczy wykonania projektu przebudowy Al. M. Dąbrowskiej na odcinku od ul. Berylowej do Al. Starych Lip w Komorowie.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012,

2)      wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,

3)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014 – 2020,

4)      uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice ,

5)      wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,

6)      wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 187, położona w Sokołowie, Gmina Michałowice,

7)      odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego,

8)      udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

 5.  Informacje Wójta Gminy.

 6.  Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 7.  Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXIV sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2

Przewodniczący pan Paweł Zacny poinformował, że projekt protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady. Zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012.

Pani Jankowska w ramach autopoprawki omówiła załącznik, który został przedstawiony radnym w formie pisemnej, zmiana dotyczy § 1 uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 z autopoprawką.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XXXIV / 302 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Pan Wójt przedstawił w formie pisemnej autopoprawki które stanowią załącznik do protokołu. Poinformował, że zmiany kwot nastąpiły po rozstrzygnięciu przetargów i że są to głównie zadania dwuletnie.

Pani Popko poinformowała, że nie zdążyła zapoznać się z przedstawionymi autopoprawkami.

Pan Zacny zarządził 5 minut przerwy w celu zapoznania się z przedstawionymi autopoprawkami.

Pani Popko stwierdziła, że kwota środków nie wygasających  prawie 7,5mln zł. jest bardzo dużą kwotą w stosunku do zeszłorocznych  inwestycji.

Pan Wójt stwierdził, iż zadanie które nie wygasa z upływem roku budżetowego nie jest zadaniem które przechodzi na następny rok i jest w budżecie następnego roku, tylko jest to zadanie które po przetargu z konkretnymi kwotami jest zapisane w budżecie  tego roku a wykonanie jest dwuletnie. Z pewnych względów przetargów nie można było rozstrzygnąć wcześniej.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIV / 303/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014 – 2020.

Pan Wójt poinformował, że dla uproszczenia pracy samorządów ustawodawca wprowadził nowe zasady i nowe tabele dla WPF. Następnie omówił załącznik nr2 -wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pan Zacny odczytał uchwałę nr Wa.392.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym, w formie dokumentu elektronicznego, przez Wójta Gminy Michałowice projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 z opinią pozytywną RIO, z uwagą dotyczącą nie wskazania  przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2015.

Pan Wójt wniósł autopoprawkę do kolumny 10 nadwyżki budżetowej roku 2015 polegającej na wpisaniu kwoty 5.379.257,00zł  którą  pomyłkowo wyzerowano i w tym momencie zapis w opinii RIO dot. uwagi jest bezzasadny.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: za – 5 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 5

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: za – 6 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się - 2

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: za – 5 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1

Pan Rajski zwrócił się z prośbą do pana Wójta o wprowadzenie do WPF zadania Budowy sieci wodociągowej do budynku wspólnoty mieszkaniowej Pęcice Ogród w Pęcicach, podkreślając ze samorząd od 4 lat stara się o zrealizowanie tego zadania. Następnie wskazał źródła finansowania tego zadania.

Pan Wójt poinformował, że wielokrotnie było mówione, aby do WPF nie wprowadzać zadań, na które jest mała szansa realizacji. Przypomniał, że stan prawny gruntu obecnie nie jest wyjaśniony, ponieważ do tych dróg występują roszczenia, stąd ze strony gminy inwestowanie w tego typu grunt byłby dużą nieostrożnością. Po wyjaśnieniu się spraw spadkowych będzie można do tematu wrócić.

Pan Rajski stwierdził, że jego opinia i Agencji Rolnej Skarbu Państwa. jest w tym temacie jest inna. Stwierdził, że zadanie można wprowadzić do WPF i go wykonać.

Pan Wójt wyjaśnił, że problem w tej sprawie polega na tym, że Agencja Rolna niczym nie ryzykuje, wszelkie konsekwencje finansowe spadną na gminę.

W chwili obecnej są roszczenia, mogą z tego tytułu powstać zobowiązania bliżej nie określone, więc trudno jest podejmować decyzję w zgłaszanej sprawie.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego zadanie dotyczące przebudowy ul. 3-go Maja i ul. Kredytowej w Komorowie zostało w 2014r. pozbawione  środków finansowych i zostało przesunięte o niemal dwa lata, mimo że wcześniej na to zadanie w 2014 roku była przeznaczona  kwota w wysokości  630tys.zł.

Pan Wójt wyjaśnił, że w WPF-ie  lata 2015, 2016, 2017 będą niedługo weryfikowane. Po ewentualnym zaplanowaniu kredytów będzie można zaplanować nowe zadania. Musiał w rejonach dotyczących szkoły w Komorowie, a więc wieś Komorów, sołectwo Komorów Wieś, Suchy Las, Pęcice, Pęcice Małe  tak przegrupować pewne środki, aby wygospodarować w dwóch latach 5 mln.zł na rozbudowę szkoły w Komorowie. Podkreślił, że w związku z tym nastąpiły mechaniczne przegrupowania.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie do końca rozumie stanowisko pana Wójta w sprawie przegrupowania zadań w Komorowie, Komorowie Wsi, Suchym Lesie, Pęcicach i Pęcicach Małych ponieważ w latach, gdy była przebudowa szkół w Nowej Wsi i Michałowicach to również były ograniczone środki na budowę ulic w Komorowie i Granicy. Cała gmina łożyła się na rozbudowę tych szkół więc podobnie teraz należałoby podejść solidarnie do tej sprawy.

Pan Wójt stwierdził, że jest to nieprawdą, ponieważ z oświaty były brane wszystkie dane dotyczące obwodów poszczególnych szkół, ilości uczniów chodzących do danej szkoły, aby wyliczyć  procent obciążjący dane miejscowości przez kolejne dwa lata.

Pani Zalewska stwierdziła, że dowodem są sprawozdania z lat poprzednich w których wydatki na ulice np. w Michałowicach były znaczne, niezależnie od tego  że była w przebudowie szkoła.

Poprosiła o wyjaśnienie ograniczonych środków na przebudowę ul. Mazurskiej, wyjaśnienie  zapisu dotyczącego ul. Żwirowej oraz zaproponowała zamianę nazwy zadnia z wykonania dokumentacji na ul. Kujawską, na przebudowę ul. Kujawskiej.

Pan Wójt stwierdził, iż wcześniej wyjaśniał przegrupowania zadań w Komorowie w związku z rozbudową szkoły. Poinformował, że w sprawie ul. Żwirowej prowadzone jest postępowanie odwoławcze w nadzorze budowlanym i trudno rozstrzygać jak te sprawy się potoczą, czy można będzie w przyszłym roku coś robić.

Pani Borzymowska zapytała o aktualny poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy Michałowice.

Pani Jankowska poinformowała, że od roku 2014 wskaźnik jest liczony indywidualnie dla każdej gminy, wyliczenie wynika z danych historycznych, tz. z ostatnich dwóch lat 2011 i 2012 oraz przewidywanego wykonania 2013 roku. Dopuszczalny wskaźnik wyliczony z ostatnich trzech lat wynosi 21,58. Według danych zawartych w prognozie wskaźnik gminy wynosi 9,37 przy dopuszczalnym 21,58. Wskaźnik dotyczy wyłącznie spłaty zobowiązań, w skład tego określenia wchodzą spłacane raty i odsetki. Natomiast kwota długu wg danych przedstawionych w wieloletniej prognozie wynosi 30.405tys.zł. przy wskaźniku z obowiązującym pułapem 60% nasza gmina zamyka się w 34,94%.

Pani Borzymowska zapytała na podstawie jakiej koncepcji, jakich wyliczeń  będą wydawane nakłady finansowe przeznaczone w WPF na rozbudowę szkoły w Komorowie. Czy jest gotowa koncepcja rozbudowy szkoły w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że po spotkaniu z dyrekcją i radą rodziców są uzgodnione rozwiązania funkcjonalne, doszło w tej sprawie do  porozumienia.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego na przebudowę ul.Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie została przeznaczona niewystarczająca kwota w wysokości 100tys.zł.

Pan Wójt stwierdził, że dla niego priorytetem jest rozbudowa szkoły w Komorowie i w  tym momencie na inne zadania, na chwilę obecną nie może  zwiększyć środków finansowych,  ponieważ nie spiął by się budżet.

Pani Zalewska stwierdziła, że w poprzednich latach, gdy były rozbudowywane szkoły w Michałowicach i Nowej Wsi nie ograniczało się środków dla miejscowości gdzie była rozbudowywana szkoła. 

Następnie zapytała o  ul. Dębową w Granicy z kwotą 100tys.zł.na 2014 i 500tys.zł. na 2015 rok, czy są to tylko środki na przebudowę, czy też na ewentualny wykup gruntów.

Pan Wójt poinformował, że są to tylko kwestie inwestycyjne, sprawy majątkowe występują w innych pozycjach.

Pani Popko nawiązując do harmonogramu spłaty kredytów zapytała, na jakiej podstawie pan Wójt prognozuje, że gmina będzie miała nadwyżkę budżetową, gdzie przez ostatnie lata był deficyt i trzeba było się ratować kredytami.

Pan Wójt wyjaśnił, że wynika to z wyliczeń, szacunków, które do tej pory zawsze się sprawdzały.

Pan Rajski stwierdził że w WPF i w budżecie jest zamieszczonych wiele zadań nierealnych do wykonania, z małą kwotą jak Al. Jana Pawła  II z kwotą 40tys.zł, budowa systemu ścieżek rowerowych z kwotą kompletnie nierealną 200tys.zł. Ograniczenia kredytów odbiera osobiście jako posunięcia pozytywne, natomiast zastanawia się, czy rezygnacja z nadwyżki jest chęcią poprawy bilansu gminy czy też indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Widzi nadmierny optymizm, który go niepokoi.

Następnie odczytał pismo w imieniu   byłych Przewodniczących Rady Gminy Michałowice Pana Dariusza Korpetty, Pana Jacka Sieraka, Pana Sławomira Walendowskiego, Pana Bolesława Kussa będące przedmiotem troski o stan gminnych finansów. Czuł się w obowiązku przeczytania tego pisma ponieważ zostało ono do niego skierowane. W piśmie jest zawarta troska o naszą gminę  osób, które miały kiedyś wpływ na jej kształtowanie. Pismo w załączeniu do protokołu.

Pan Wójt stwierdził, że występuje kolosalna rozbieżność oceny  stanu finansów gminy przez RIO a oceną wynikającą z pisma. Zwrócił uwagę na ciągłe straszenie tragedią. Poprosił autorów pisma o wskazanie z czego gmina ma zrezygnować, z jakich zadań.

Pani Jankowska poinformowała, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Do tej pory nie zdarzyło się, aby planowane, czy prognozowane dochody budżetowe na każdy rok budżetowy nie zostały zrealizowane, co widać w sprawozdaniach rocznych gdzie dochody nie są zawyżane. Stwierdziła, że ostrożnie podchodzi się do prognozowania dochodów, nie zakłada się żadnego wzrostu wyższego niż to wynika z kolejnych lat. Pewne dochody określane są już z góry, dochody w podatkach dochodowych od osób fizycznych określane są  przez ministra finansów, dotacje celowe są określane przez jednostki przekazujące te środki, gmina określa stawki w zakresie tylko podatków lokalnych, subwencja z roku na rok wzrasta.

Pan Wójt stwierdził, że nie jest tak, że jak ktoś kiedyś działał to troszczy się o byt gminy, on teraz za to odpowiada i leży mu na sercu dobro gminy. Podkreślił, że gmina może wziąć kredyty ponieważ ma bardzo dobre wskaźniki, ale inne dochody były takie że pozwoliły na to, aby gmina nie musiała brać kredytów. To jest ten sam cel który został w piśmie przedstawiony, tylko założenia do tego są jakby troszeczkę przekłamane, wszyscy sąsiedzi zazdroszczą nam wskaźników i sytuacji finansowej, natomiast niektórzy wieszczą że gmina jest na krawędzi bankructwa. Należałoby pochwalić się a nie tylko samobiczować. Poprosił o wskazanie tak dużego wzrostu zadań bieżących. Stwierdził, iż pan radny przeczytał mnóstwo frazesów.

Pan Rajski stwierdził, iż czuł się w obowiązku przeczytać dokument. Zwrócił uwagę, że niepokojące są planowane wzrosty dochodów  w związku z tym zaplanowane inwestycje w WPF mogą być niewykonane. Zapyta autorów listu o szczegóły.

Pan Zacny zarządził 5 min. przerwy.

Pan Wójt poinformował, że coroczny plan nie zawsze się da wykonać w 100%, ale niektóre inwestycje w stosunku do założonych, jak nie kwotowo, to fizyczne wykonuje się więcej  niż jest zaplanowane na początku roku. Więc jest duża rozbieżność w ocenie, stara się ograniczać wydatki, które wydają być bezzasadne. Na chwilę obecną należy się wesprzeć kredytem aby zbilansować budżet. Stwierdzeniem nieprawdziwym jest to, że przerzuca się pewne kłopotliwe sprawy na następny samorząd. Na chwilę obecną, żeby mieć jasność spojrzenia na to, jakie możliwości są na kolejne lata, to oprócz 600 tys.zł na szkołę nie są zaplanowane żadne inne kredyty. Podkreślił, że WPF jest do weryfikacji.

Pani Kalczuk stwierdziła, że z wieloma sprawami poruszanymi w piśmie się nie zgadza, ponieważ wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej gminy, jesteśmy radnymi, składamy wnioski do budżetu o to, żeby polepszyć warunki życia naszym mieszkańcom i wszystko to co jest możliwe staramy się zrealizować. Wszyscy wiedzą, że nasza gmina nie należy do gminy biednej dlatego pozyskiwanie środków dla naszej gminy jest trudniejsze. Jeśli ktoś jest niedoinformowany, to może u kompetentnego źródła się dowiedzieć i będzie wtedy mógł się wypowiadać.

Następnie stwierdziła, że wiele rzeczy z pisma przeczytanego przez pana Rajskiego sam pan radny nie rozumie i nie potrafił by odpowiedzieć na zadane przez nią pytania. Uważa, że należy mówić to, czego jesteśmy pewni i takie rzeczy ją bulwersują.

Pan Rajski stwierdził, że odniósł się szczerze, że może pewnych niuansów do końca nie zna. Natomiast wskaźniki wzrostu dochodów w relacji wydatków bieżących i w relacji zatrzymania kredytów są pozytywne, natomiast mogą być zagrożone zadania, które są planowane i będzie trzeba je wykonywać. Zapytał, dlaczego takich ruchów nie było wcześniej i takich ograniczeń kredytowych. Wskaźniki uważa za niepokojące.  Poprosi autorów pisma o wytłumaczenie pewnych spraw.

Pan Wójt stwierdził, że wskaźniki nie są wymyślane z sufitu.

Pani Popko zwróciła uwagę, że może radni w gospodarce finansowej  mają małe rozeznanie, natomiast przynajmniej jedna z osób podpisanych pod tym pismem jest znawcą zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, zajmuje się tym zawodowo. W tym piśmie nie występuje szczegółowa analiza tylko jest zawarte ostrzeżenie przed tendencjami.   Uważa, że założenie WPF wcale nie jest takie realistyczne, biorąc pod uwagę, że pan Wójt zaciągał kredyty i co roku były wolne środki, które pozostawały jako niewykorzystane środki pochodzące z kredytu. Zaproponowała większą rozwagę i powstrzymanie od kąśliwych uwag bo to jest pewna troska o naszą gminy.

Pani Biczyk zwróciła się z prośbą by przy rozmowie z autorami pisma zwrócić uwagę, aby na przyszłość nie było wniosków ogólnych, ale bardziej związanych z naszą dokumentacją, aby były realne i odnoszące się  do konkretnych naszych wskaźników. Jest ciekawa, propozycji autorów pisma, jakie mają propozycje dotyczące zmniejszenia wydatków bieżących poprosiła o przekazanie pytania.

Pani Kamińska stwierdziła, że zabrakło jej autorów pisma na sali. Poinformowała, że na komisji budżetu autorzy pisma powinni przedyskutować temat finansów gminy i wytłumaczyłć niejasne sprawy, natomiast przeczytanie pisma nic nie wnosi. Jeden z współautorów pisma był na sali szkoda że go nie ma, ponieważ można by było zadać kilka pytań i łatwiej byłoby nad tym dyskutować.

Pan Rajski zgodził się z tą wypowiedzią i postara się aby każdy dostał wiążącą informację na ten temat, poszerzoną, zrozumiałą dla wszystkich Przypomniał, że radny jest radnym całej gminy i musimy się słuchać nawzajem a nie tylko zapisów i sztywnie się tego trzymać.

Pani Kalczuk poinformowała, że wpłynęło dużo protestów od ludzi mieszkających przy  Al. Jana Pawła  II  którzy są przeciwko budowie tej alei, dlatego złożyła wniosek o rezygnację z budowy Al. Jana Pawła  II i przeniesienie kwoty  na rozbudowę szkoły w Komorowie.

Pan Zacny stwierdził, że jeżeli wniosek przejdzie, to nie ma nad czym dyskutować, ponieważ prognoza finansowa się rozsypie, czyli zaczynamy od początku.

Pani Zalewska prostując informację  pani Kalczuk stwierdziła, że wniosek o budowę Al. Jana Pawła II złożyło ponad 500 osób, natomiast jeśli chodzi o protest są to nieliczne głosy i nie zna takiej listy osób. Pani Kalczuk próbuje zdejmować kolejno  różne zadania w Komorowie, wcześniej przebudowę Placu Paderewskiego teraz przebudowę Al. Jana Pawła II  i tak kolejno były by uszczuplane zadania w Komorowie, stwierdziła że nie jest to dobry kierunek.

Pan Wójt przypomniał, że od stycznia można zacząć dyskusję na temat porządkowania WPF jeśli chodzi o kolejne lata.  Stwierdził, że obecnie jest to tylko sygnał, że są te inwestycje w WPF,  ale nie jest to ostateczna sprawa, to samo jest z kredytami.

Pani Kalczuk stwierdziła, że pani Zalewska przespała protest mieszkańców którzy mieszkają przy ulicy przy której ma powstać Al. Jana Pawła II, natomiast nazbierała podpisów z całego Komorowa od osób które mają bardzo daleko do budowanej Alei.

Pan Zacny wyraził swoje zdziwienie, iż ten temat jest omawiany na sesji ponieważ powinien być przedyskutowany w samorządzie lokalnym.

Pani Zalewska zarzucając pani radnej Brzeskiej słabe zorientowanie w sytuacji dot. Al. Jana Pawła II  stwierdziła, że podpisy nie były zbierane po całym Komorowie, natomiast mieszkańcy sami się zgłaszali i podpisywali listy po prezentacji przed Kościołem w Komorowie.

Pan Strzelecki zwracając się do wiceprzewodniczącego rady  zaapelował o sprawne prowadzenie sesji, a do radnych z Komorowa stwierdził, że jeśli nie wiedzą co zrobić z pieniędzmi, to poprosił o spłatę zadłużenia w stosunku do Reguł.

Pani Popko stwierdziła, że omawiany dokument powinien jasno wskazywać w jakim tępie i jakiej kolejności będą realizowane różne inwestycje, które sa bardzo ważne ponieważ gmina musi rozbudowywać szkoły, przedszkola, drogi, ponieważ są one kluczowe aby mogła się rozwijać, natomiast z tego dokumentu nic nie wynika. Przedstawiony projekt uchwały nie został ani przemyślany, ani przepracowany.

Pan Kozłowski stwierdził, iż była niedawno rozbudowa szkoły w Michałowicach, obecnie w Komorowie i nie zostały zachowane pewne plany kiedyś założone. W Regułach miało powstać  centrum: gmina, szkoła, przedszkole które by odciążało Komorów i Michałowice, zapytał do jakiego momentu można rozbudowywać szkoły, gdzie nie można już zatrzymać się samochodem, gdzie rano jest totalny paraliż. Stwierdził, że radni powinni myśleć globalnie dla całej gminy a nie o swoich ulicach. Radny jest dla całej gminy a nie dla miejscowości, bo od tego są samorządy.

W roku 2011 był robiony z funduszu sołeckiego projekt ul. Wspólnoty Wiejskiej i w budżecie  roku 2014 tego zadania nie widać a projekt jest ważny 3 lata.

Pan Pacyna stwierdził, iż nie kojarzy aby był wykonywany projekt ul. Wspólnoty Wiejskiej przez referat inwestycji.

Pan Kozłowski porosił o przejrzenie dokumentów i wyjaśnienie na roboczo sprawy, czy  fundusz sołecki został zrealizowany.

Pan Herner  zwrócił się z prośbą o szybkie pozyskanie gruntu od Agencji Rolnej pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach, ponieważ w obecnych szkołach występuje  problem, którego już nie można rozwiązać całkowicie jak np. parking.

Pan Wójt poinformował że w Regułach teren przeznaczony pod szkołę nie zginie, działanie odnośnie budowy zostanie zrealizowane  wówczas, gdy tereny w Regułach zaczną się bardziej rozwijać co niedługo nastąpi.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014 – 2020 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 11

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 3

Uchwała Nr XXXIV / 304/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice.

Pani Jankowska poinformowała, że budżet na 2014 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013, o wstępnej informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów odnośnie planowanej subwencji oświatowej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa, w oparciu o prognozowane dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych i w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2014 określony przez Ministra Finansów. Następnie ogólnie omówiła poszczególne załączniki.

Poinformowała, iż w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 zostały przedstawione planowane dochody budżetu gminy. Zostały one przedstawione w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. W kolumnie nr 3 zostały wskazane źródła dochodów które będą pozyskiwane w roku 2014.

tabeli nr 1a zostały przedstawione dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

tabeli nr 1b zostały przedstawione dochody podlegające do przekazania do budżetu państwa.

Następnie do przedstawionej długiej tabeli zgłosiła autopoprawkę polegającą na uzupełnieniu tytułu do tej tabeli „Tabela Nr 2 – plan wydatków na rok 2014” W tabeli zostały przedstawione wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem obowiązujących grup wydatkowych wynikających z ustawy o finansach publicznych. Do tabeli została dołączona szczegółowa informacja wydatków bieżących planowanych na rok 2014.

tabeli nr 2a został przedstawiony plan wydatków majątkowych.

Tabela nr 2b jest informacją związaną z realizacją zadania współfinansowanego ze środków unii europejskiej.

Tabela 2c przedstawia wydatki związane z realizacja zadań zleconych.

Tabela nr 3 przedstawia przychody i rozchody budżetu gminy roku 2014.

Kolejne tabele nr 4 i nr 5 to są tabele informacyjne wynikające z złącznika nr 2.

tabeli nr 6 zostały przedstawione przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pan Zacny odczytał Uchwałę Nr Wa.391.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. opiniującą pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 rok, oraz możliwość sfinansowania planowanego deficytu na 2013 r.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna,

( za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos).

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna  ( za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy).

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna ( za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy).

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę polegającą na przeznaczeniu dodatkowych kwot 73tys.zł. na służby ponadnormatywne uwarunkowane działaniem posterunku w Regułach całodobowo i  przeniesieniem służby drogowej z Piastowa. Wskazana kwota zostanie pozyskana ze zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 900 z poz. 984 Oświetlenie uliczne na terenie gminy i zostanie przeniesiona do poz.243. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  do zadania Finansowanie służb ponadnormatywnych.

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi tabelami.

Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu na 2014 rok.

Pan Chruściak poinformował, że niebagatelną częścią dochodów  budżetu są podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości w którym zakłada się wzrost dochodów wynikających z poszerzenia bazy do opodatkowania. Przypomniał, że w poprzednich latach występowało zjawisko zamieszkiwania posesji przez wiele lat bez rejestracji jako mieszkania zasiedlonej posesji. Mieszkańcy ci korzystali ze wszystkich funkcji, mediów, spraw na które łożyła gmina. Zwracając się do pana Wójta zapytał o ocenę tej sprawy, ponieważ w ubiegłych latach było to ponad 10% powierzchni z której nie był pobierany podatek.

Pan Wójt  stwierdził, że jest to bardzo złożony temat i obecnie system się uszczelnia coraz bardziej  np. poprzez wymianę wodomierzy, poprzez odpady śmieci. Nie można powiedzieć że drastycznie maleje ten udział,  ludzie w pewnych sytuacjach podejmują ryzyko bo jeżeli jest udowodnione, że nieodebrany budynek jest wykorzystywany to nadzór budowlany ma odpowiednie restrykcje. Nadal się utrzymuje poniżej 10%, ponieważ system który miał omawiane sprawy rozwiązać nadal jest niedoskonały.

Tabela Nr 1a. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.. .

Brak uwag.

Tabela Nr 1b.Kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa … .

Brak uwag.

Tabela Nr 2. Planowane wydatki.

Brak pytań.

Informacja uzupełniająca do tabeli 2.

Pani Popko zapytała ile imprez i jakie są  przewidziane za kwotę 300tys. zł zapisanych w zadaniu Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy.

Pan Żakowski wyjaśnił, iż są to imprezy które odbywają się corocznie od wielu lat, jak muzyczny maj, dzień dziecka, dni gminy Michałowice, dożynki.

Pani Popko stwierdziła, że zadania powinny być oszacowane, powinien być plan imprez.

Pan Wójt poinformował, że planu imprez nie można zrobić, ponieważ wszystkie imprezy które są przewidywane i nieprzewidywane  muszą się w tej kwocie zmieścić. W stosunku do potrzeb jest to za mała kwota.

Tabela Nr 2a. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok.

Pani Popko zwróciła uwagę na problem umieszczania w jednym punkcie wielu ulic nie tylko w WPF ale i w budżecie. Zwracając się do pana Wójta zapytała które ulice w 2014 roku z kwoty 1800tys.zł będą wykonane w Michałowicach z zadania Przebudowa ulic w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że ul. Żytnia i ul. Rumuńska.

Pani Popko zadała to samo pytanie do poz.34 z kwotą 300tys.zł, która ulica będzie wykonana.

Pan Wójt poinformował, ze będzie wykonana ul. Kolejowa na odcinku do ul. Kasztanowej.

Pani Zalewska nawiązując do wprowadzenia do porządku sesji przez pana Wójta projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu na projekt przebudowy  Al. Marii Dąbrowskiej  zapytała, czy w związku z tym porozumieniem kwota 100tys.zł jest to ta kwota, która jest w budżecie czy będzie jeszcze dodatkowa z środków które zostają z roku 2013.

Pan Wójt poinformował, że tak jak obiecał przy rozliczeniu roku 2013 kwota wróci do tego zadania.

Pani Zalewska zapytała która ulica będzie wykonana z zadania Przebudowa ulicy w Granicy z kwotą 300tys.zł., czy może to będzie ul. Warszawska.

Pan Pacyna poinformował, że jest to kwota przeznaczona na ul. Kochanowskiego, natomiast na ul. Warszawską jest podpisana umowa na wykonanie projektu, będzie to nowy projekt ze względu na uzyskanie nowych warunków od WKD.

Pan Wójt poinformował, że wskazane przez WKD warunki powodują że słupy energetyczne należało by przenosić na prywatne działki, dlatego nadal gmina negocjuje z WKD w tej sprawie.

Pani Zalewska zapytała, która ulica będzie wykonana w pierwszej kolejności, Malczewskiego czy Wyspiańskiego.

Pan Pacyna poinformował, że prawdopodobnie ul. Malczewskiego.

Pani Zalwska zapytała, czy została podpisana umowa na zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie.

Pan Wójt potwierdził.

Pan Chruściak zwracając się do pana Wójta zapytał o rozbudowę Szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją.

Następnie poinformował, że jest z tej grupy radnych, którzy uważają że najpierw powinien być rozpatrywany budżet a później WPF.

Pan Wójt poinformował, że rozpatrywane to powinno być jako jedna całość, ponieważ jest bardzo z sobą powiązane.

Odnośnie szkoły w Komorowie poinformował, że po rozmowach, spotkaniach i negocjacjach dotyczących rozwiązań funkcjonalnych dobudowanej części a pewnych zmian w starej szkole osiągnięte zostało porozumienie, została tylko kwestia omówienie wyglądu  elewacji i zewnętrznego wyglądu. Nie wycofał tego zadania i nie zamienił rozbudowy szkoły na liczne potrzeby drogowe w Komorowie i okolicach. Nie ma już odwrotu, stara się już dopracować takie sprawy jak elewacja szkoły. Przeoczeniem było, że na spotkaniu nie było projektu termomodernizacji, sygnalnie zaproponowane przez projektanta pewne rozwiązania nie wszystkich zadowalały, na tym etapie są jeszcze możliwe korekty i zmiany.

Komisja ds. rozbudowy szkoły w Komorowie prosiła aby jej nie rozwiązywać, więc będzie jeszcze współpraca. Jest optymistą, że doprowadzi to do tego że przetarg zostanie rozstrzygnięty i rozpocznie się rozbudowa szkoły z terminem zakończenia 1 wrzesień 2015 rok.

Pani Borzymowska słyszała już że jest wola osiągnięcia porozumienia i jest zgoda na koncepcję zaproponowaną przez pana Wójta, zapytała kiedy można będzie ją zobaczyć.

Pan Wójt w styczniu 2014 roku.

Pani Zalewska wyraziła zadowolenie z konsensu i zawartego porozumienia w sprawie rozbudowy szkoły dziękując wszystkim którzy pracowali i angażowali się w tym temacie.

Pani Borzymowska zapytała o zadanie Budowa Ośrodka Dziennego Pobytu dla ludzi starszych z kwotą 10tys.zł.,  na co będzie ona przeznaczona.

Pan Wójt poinformował, że jest to zadanie zasygnalizowane, ponieważ na chwilę obecną nie ma gruntu pod tego typu przedsięwzięcie.

Pani Borzymowska zapytała czy można przeznaczyć na urządzenia takiego miejsca dziennego pobytu dla osób starszych części budynku obecnego Urzędu Gminy  która pozostaje w stanie surowym.

Pan Wójt stwierdził, że jeszcze takiej analizy nie ma, może w styczniu.

Pani Popko zapytała czy w pozycji Modernizacja oświetlenia ulicznego jest przewidziana budowa latarni do cmentarza w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że zlecona jest dokumentacja po wykonaniu której można będzie zanalizować koszty tej inwestycji.

Tabela  Nr 2b Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych .. .

Brak uwag.

Tabela  Nr 2c Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej… .

Brak uwag.

Tabela  Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok.

Brak uwag.

Tabela  Nr 4 Dochody i wydatki na realizację zadań Przeciwdziałania Narkomanii i problemów alkoholowych ….. .

Brak uwag.

Tabela  Nr 5 Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.. .

Brak uwag.

Tabela  Nr 6 Styan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego .. .

Brak uwag.

Tabela  Nr 7 Dochody i wydatki na zadania z zakresu utrzymania czystości …. .

Brak uwag.

Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom .. .

Brak uwag

Załącznik Nr 2 Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych … .

Brak uwag

Informacje o stanie zobowiązań wierzytelności finansowych gminy Michałowice.

Brak uwag

Pan Zacny otworzył dyskusje.

Ze względu na brak pytań zamknął dyskusję.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 2

Uchwała Nr XXXIV / 305/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Zacny zaproponował 10 minutową przerwę.

Po przerwie przekazał prowadzenie sesji pani Zalewskiej.

 

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pan Górniak poinformował, że przygotowany projekt uchwały stanowi kolejny krok w kierunku zacieśnienia i sformalizowania współpracy Gminy Michałowice z gminami, które zadeklarowały wolę realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projektowana regulacja nie spowoduje bezpośrednio obciążeń finansowych dla budżetu Gminy Michałowice związanych z koordynacją i obsługą administracyjną. Wydatki kwalifikowalne w tej kategorii związane z realizacją będą pokrywane
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Poinformował, że w ramach tego projektu realizowane będą przede wszystkim ścieżki rowerowe, cyfryzacja szkół, szkolenia dla bezrobotnych Na naszym terenie ścieżka rowerowa wzdłuż WKD.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Za przyjęciem – 11

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIV / 306/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 187, położona w Sokołowie, Gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy oddania nieodpłatnie  przez Wspólnotę Gruntową wsi Sokołów w użytkowanie na okres 15 lat  działki na cele rekreacyjno-sportowe.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 187, położona w Sokołowie, Gmina Michałowice.

Za przyjęciem – 11

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIV / 307/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Pan Zacny poinformował, że 2 listopada 2013r. wpłynęło pismo od mieszkańców ul. Śliwkowej informujące, że Rada Gminy nadając nazwę tej ulicy naruszyła interes prawny mieszkańców, przy czym w piśmie tym mieszkańcy nie wykazali w jakim zakresie uchwała Nr XXVIII/255/2013 narusza prawo, ani nie wykazali że podjęta uchwała narusza ich interes prawny. Sprawa była omawiana na Komisji GKiP.

Następnie zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały polegające na dopisaniu w ostatnim zdaniu uzasadnienia słowa „uwzględnienie”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna przy pięciu głosach „za” , jednym „wstrzymującym się” bez głosów przeciwnych.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego z autopoprawką wniesioną do uzasadnienia.

Za przyjęciem – 8

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 3

Uchwała Nr XXXIV / 308/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt poinformował, ze przedstawiony projekt uchwały umożliwi kontynuowanie prac nad przebudową i modernizacją Al. Marii Dąbrowskiej , sprawa dotyczy odcinka od ul. Berylowej do Al. Starych Lip.

Zaproponował autopoprawkę polegającą na wpisaniu w §1pkt.1 po słowie „ wykonania” wyrażenie „w 2014” .

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu z autopoprawką.

Za przyjęciem – 11

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIV / 309/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

Brak uwag.

 

Ad. pkt.4

Pan Wójt złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Ad. pkt.5

Pan Zacny poinformował o następujących pismach, które wpłynęły  do wiadomości Rady  Gminy:

4 listopada 2013 roku wpłynęło  pismo od mieszkańców ul. Długiej odnośnie zmiany nazwy na ul. Brzoskwiniową..

Od mieszkańców  Pl. Paderewskiego odnośnie inwestycji nad  zagospodarowaniem tego placu.

Pismo dotyczące budowy wodociągu w Pęcicach Ogrodzie.

Pismo odnośnie przebudowy ul. Kwiatowej, gdzie mieszkańcy skarżą się na za wąską ulicę

Wpłynęło pismo do biura rady odnośnie małego remontu w budynku gminy polegające na wykuciu drzwi na teras. Pismo zostanie przekazane do pana Wójta.

Wpłynęła skarga na działania urzędników w sprawie organizacji ruchu w ul. Rumuńskiej w Regułach. Skarga zostanie przekazania do Wójta Gminy celem rozpatrzenia.

 

Ad. pkt.8

Pan Zacny złożył życzenia  świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 03.04.2014 12:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 100
Autor: Urszula Bejda