Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 11:22

Uchwała IX/54/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego.
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady pana Pawła Zacnego do dokonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3
Uchwała obowiązuje do końca kadencji Rady Gminy wybranej w wyborach do rad gmin w dniu 27 października 2002 r.
Data publikacji: 26.10.2006 11:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta