Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 11:27

Uchwała Nr IX / 53 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 związanego z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr LVII/418/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 października 2002 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2003-2006 z późniejszymi zmianami - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Upoważnić  Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie inwestycji pn.:
1.      Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej –Targowej w Opaczy Małej.
2.      Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj w Komorowie Wsi.
3.      Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy.
4.      Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy na 2004 rok w kwotach wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości nie przekraczających kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.10.2006 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta