Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 11:17

Uchwała Nr IX/57/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Michałowice Pani Małgorzaty Pawłowskiej w pięciomandatowym okręgu wyborczym Nr 6 wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. 
 

§ 2.

Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 
 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Data publikacji: 26.10.2006 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta