Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 10:16

Uchwała Nr X/61/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2003-2004 związanego z realizacją inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie inwestycji pn.:
1.      Kanal. zach. cz. gminy (dok. proj i wyk.)budowa w ul: Kamelskiego, Głównej, w ul.   Bugaj w Komorowie Wsi, w ul. Krasińskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Bankowej, Leśnej, Matejki i M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukturą – na łączną kwotę 2 125 000 zł, w tym na 2003 rok - 2 025 000 zł a na 2004 rok - 100 000 zł.
2.      Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi, ul. Reja w Komorowie –Granicy - na łączną kwotę 1 230 000 zł, w tym na 2003 rok - 960 000 zł a na 2004 rok -270 000 zł.
3.      Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej, Radosnej, Jesionowej w Michałowicach,   Polnej, Targowej i Ryżowej w Opaczy - na łączną kwotę 1 415 000 zł, w tym na 2003 rok - 1 220 000 zł a na 2004 rok - 195 000 zł.
4.      Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy na 2004 rok (wsch. i zach. cz. Gminy) - na łączną kwotę 645 000 zł, w tym na 2003 rok – 275 000 zł a na 2004 rok - 370 000 zł.
 
§ 2
Źródłem finansowania zobowiązań wymienionych w § 1 będą:
1.      w ust 1: w 2003 r środki własne budżetu Gminy - 955 000 zł i pożyczka lub kredyt -
1 070 000 zł a w 2004 r środki własne budżetu Gminy - 100 000 zł,
2.      w ust 2: w 2003 r środki własne budżetu Gminy - 460 000 zł i pożyczka lub kredyt -
500 000 zł a w 2004 r środki własne budżetu Gminy - 270 000 zł,
3.      w ust 3: w 2003 r środki własne budżetu Gminy 620 000 zł i pożyczka lub kredyt -
600 000 zł a w 2004 r środki własne budżetu Gminy - 195 000 zł,
4.      w ust 4: w 2003 r środki własne budżetu Gminy - 275 000 zł a w 2004 r środki własne budżetu Gminy - 370 000 zł.
 
§ 3
Uchylić uchwałę Nr IX/53/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r w zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 związanego z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice”.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.10.2006 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta