Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 16:01

Uchwała nr XV/100/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami), § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice, Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1
1.      Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w wysokości 800,00 zł.
2.      Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 9,00 zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice oraz dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r.
Data publikacji: 16.10.2006 16:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta