Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:06

Uchwała Nr XVI / 110 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 890, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) , Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 890 o pow. 563 m2 uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 42759, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, przeznaczoną na poszerzenie ulicy Jesiennej. 
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabytą część nieruchomości gruntowej, wymienionej w § 1 przeznaczyć na powiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 15:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta