Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:23

Uchwała Nr XVI/105/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 121 228,00 ( słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem zł ) pochodzącej z umorzenia części kredytu udzielonego na podstawie umowy Nr 3/99/Wn-7/OW-OT/L98-3/102 z dnia 08 marca 1999r. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice- zachodnia część gminy- Komorów”, będącego przedmiotem umowy umorzeniowej zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 15:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta