Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:18

UCHWAŁA Nr XVI/107/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie opłat administracyjnych za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz 84 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1
Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości   120,00 zł.  
 
§2
Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości   50,00 zł.  
 
§3
Opłaty administracyjne wymienione w §1 i §2 uiszcza się w gotówce w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub przelewem na konto Urzędu Gminy Michałowice.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 16.10.2006 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta