Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:14

UCHWAŁA Nr XVI/108/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część II obejmująca fragment wsi Komorów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), w wykonaniu: uchwały nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowie oraz uchwały nr LIV/404/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002r. zmieniającej uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XLVIII/355/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniającą uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

gminy Michałowie Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Dział I

Rozdział 1

zakres obowiązywania planu

 

§ 1. 

Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część II obejmująca fragment wsi Komorów, zwany dalej "planem".

  1)  Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego wieś Komorów i położonego w granicach planu wyznaczonych przez: al. Starych Lip - drogę bez nazwy (działka nr ew. 577 we wsi Komorów) - południową i wschodnią granicę Szpitala Psychiatrycznego - rzekę Utratę - ul. Sanatoryjną.

  2)  Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2.000, stanowiącym integralną część planu (załącznik nr 1 do uchwały).

§ 2. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

  1)  Przeznaczenia terenów.

  2)  Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

  3)  Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

  4)  Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

  5)  Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

 

§ 3. 

Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni

 

2.1 Definicje pojęć ujętych w planie

§ 4. 

1). Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a)  Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część II obejmująca fragment wsi Komorów.

b) Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2.000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

c)  Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

d) Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

e)  Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

f)  Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

g)  Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2m ponad poziom terenu.

h)  Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

i)   Strefach potencjalnej uciążliwości - należy przez to rozumieć zasięg terenów, których zagospodarowanie powinno uwzględniać możliwość występowania uciążliwości związanych z hałasem, drganiami lub zanieczyszczeniem powietrza.

j)  Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

k) Terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe); tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym; tereny komunikacji kolejowej; tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody; tereny usług oświaty, administracji i kultury; tereny mieszkaniowe komunalne.

l)   Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników.

m) Obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania werand, ganków, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1m.

n)  Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów oraz linie określające największą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów.

o) Zachowaniu istniejącej zabudowy pod ochroną konserwatora zabytków - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania istniejących trwałych budynków objętych ochroną konserwatora zabytków oraz dopuszczenie ich przekształceń pod warunkiem uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

p) Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

q) Obszarze chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych (obecnie rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego: nr 117 z dnia 18 sierpnia 2000r. oraz nr 218 z dnia 6 lipca 2001r.).

r)  Drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń publiczną.

s)  Drodze wewnętrznej (dojazdy publiczne i prywatne) - należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu, który na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla działek do niego przylegających.

2)  Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt 1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

3)  W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mając swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

2.2 Przeznaczenie terenu

§ 5. 

1). Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami, kwartałami i działkami.

2)  Plan wyznacza:

a)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - określane dalej jako tereny MN;

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - określane dalej jako tereny MN/U;

c)  tereny usług - określane dalej jako tereny U;

d) tereny usług sportu, rekreacji z zielenią urządzoną, usług zdrowia, usług oświaty, zieleni leśnej, zieleni parkowej - określane dalej jako tereny US/UZ/UO/ZL/ZP;

e)  tereny naturalnej zieleni dolin rzecznych- określane dalej jako tereny ZN;

f)  tereny komunikacji kołowej - określane dalej jako tereny KD.

3)  Plan określa przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolnych.

 

§ 6. 

Plan określa przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN):

  1)  Dla terenów MN plan ustala zachowanie i rozwój funkcji mieszkaniowych - domów jednorodzinnych wolnostojących.

  2)  Dla terenów MN plan zakazuje lokalizowania wolnostojących budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

  3)  Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.

  4)  Plan dopuszcza lokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 60m2.

  5)  Dla terenów MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)  Minimalna wielkość działki - 1.000m2, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

b) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

  6)  Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.

  7)  Dla terenów MN plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

  8)  Dla terenów MN plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny.

  9)  Dla terenów MN plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji.

10)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

11)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt inwestorów.

12)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

13)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

§ 7. 

Plan określa przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U):

  1)  Dla terenów MN/U plan ustala zachowanie i rozwój:

a)  funkcji mieszkaniowych - domów jednorodzinnych wolnostojących;

b) oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty i rozrywki.

  2)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej, budynków usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

  3)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1.000m2.

  4)  Dla terenów MN/U plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:

a)  Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu - 1.000m2.

b) Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

  5)  Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:

a)  działki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.

  6)  Dla terenów MN/U plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.

  7)  Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.

  8)  Ustalenia zawarte w pkt 7 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.

  9)  Dla terenów MN/U plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji.

10)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną długość elewacji budynku na 40m.

11)  Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną powierzchnię zabudowy poszczególnych budynków na 1.200m2.

12)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

13)  Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane.

14)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

15)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN/U do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

§ 8. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług (U):

  1)  Dla terenów U plan ustala zachowanie i rozwój funkcji usługowych z zakresu administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty i rozrywki oraz usług specjalnych.

  2)  Dla terenów U plan dopuszcza lokalizowanie obiektów drobnej produkcji oraz centr usługowych chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; obiekty te nie mogą być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie usług chronionych z zakresu oświaty i zdrowia.

  3)  Dla terenów U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), budynków i obiektów usługowych innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

  4)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 9. 

Plan określa przeznaczenie terenów usług sportu, rekreacji z zielenią urządzoną, usług zdrowia, usług oświaty, zieleni leśnej, zieleni parkowej (US/UZ/UO/ZL/ZP):

  1)  Dla terenów US/UZ/UO/ZL/ZP plan ustala zachowanie i rozwój funkcji usługowych z zakresu:

a)  sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury i rozrywki, gastronomii i turystyki (w tym: hotele, motele, pensjonaty, pola namiotowe, itp.);

b) zdrowia i opieki społecznej, a w szczególności: zespołów opieki zdrowotnej, przychodni, szpitali;

c)  oświaty (w tym: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz przedszkoli, itp.).

  2)  Dla terenów US/UZ/UO/ZL/ZP plan ustala zachowanie funkcji zieleni leśnej, ochronę, pielęgnację i uzupełnianie istniejącego drzewostanu oraz fauny.

  3)  Dla terenów US/UZ/UO/ZL/ZP plan ustala rozwój funkcji zieleni parkowej, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej.

  4)  Dla terenów US/UZ/UO/ZL/ZP plan zaleca realizację obiektów i urządzeń terenowych, takich jak: boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny, itp.

  5)  Dla terenów US/UZ/UO/ZL/ZP plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, funkcji usługowych innych niż określone w pkt 1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych).

  6)  Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

  7)  W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US/UZ/UO/ZL/ZP do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem oraz do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym i wielorodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

 

§ 10.

Plan określa przeznaczenie terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN):

  1)  Dla terenów ZN plan ustala zachowanie i rozwój funkcji naturalnej zieleni dolin rzecznych, ochronę i uzupełnianie istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej oraz fauny.

  2)  Dla terenów ZN plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych (niekubaturowych) z zakresu rekreacji, turystyki, sportu i wypoczynku, nie kolidujących z funkcją podstawową terenu oraz istniejącą zielenią i ukształtowaniem terenu.

  3)  Dla terenów ZN plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, oczek wodnych, itp.)

  4)  Dla terenów ZN plan zakazuje lokalizowania zabudowy, rozwój funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

 

§ 11. 

Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kołowej (KD):

  1)  Dla terenów KD plan ustala zachowanie i rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

  2)  Dla terenów KD plan ustala:

a)  realizację jezdni komunikacji kołowej,

b) wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,

c)  realizację ścieżek rowerowych,

d) realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e)  lokalizację miejsc parkingowych;

f)  rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g)  lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h)  zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

  3)  Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

  4)  Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 

§ 12. 

Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru objętego planem oraz określa położenie poszczególnych terenów w odniesieniu do jednostki d1.

 

2.3 Inne ustalenia

§ 13.

Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

  1)  Tereny dróg:

a)  Lokalnych: 1.KDL ul.Sanatoryjna, 2.KDL al. Starych Lip;

b) Dojazdowych: 3.KDD 10m.

 

§ 14. 

Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach

  1)  Plan ustala lokalizację budynku na działce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy obowiązującej lub nieprzekraczalnej.

  2)  Dla działek, na których plan nie wyznacza linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa o drogach publicznych).

 

§ 15. 

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

  1)  Wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią.

  2)  Ustala realizację ogrodzeń wydzielających działki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

c)  maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni terenu;

d) ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

e)  ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu.

  3)  Wyklucza ogrodzenie terenów zieleni naturalnej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

 

§ 16. 

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach gminnych.

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury

 

3.1 Obszary i obiekty objęte ochroną prawną

§ 17. 

Plan wyznacza następujące obszary i obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną, położone na obszarze planu:

  1)  Plan ustala zachowanie oraz ochronę obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków:

a)  Komorów Wieś, park i dwór w zespole dworsko-parkowym, ul. Sanatoryjna 3 dz. ew. nr 1/1.

  2)  Dla obszarów i obiektów zabytkowych wyszczególnionych w pkt 1:

-   Plan ustala obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji.

3.2     Stanowiska archeologiczne objęte ochroną prawną

 

§ 18. 

1). Plan wyznacza następujące stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatora zabytków:

a)  Komorów Wieś, stanowisko nr 58-64/41.

2)  Dla stanowisk archeologicznych wyszczególnionych w pkt 1:

a)  Plan ustala obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji, a w szczególności inwestycji kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszyw i innymi związanymi z prowadzeniem prac ziemnych, naruszających strukturę gruntu głębiej niż 30cm poniżej istniejącego gruntu.

b) Na obszarach stanowisk archeologicznych niezabudowanych, użytkowanych rolniczo na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest przeprowadzenie (na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości) archeologicznych badań wykopaliskowych, wyprzedzających planowane zagospodarowanie terenu.

c)  Plan ustala minimalny obszar prac archeologicznych (w jednym sezonie badawczym) na 1.000 - 3.000m2 (w zależności od wielkości stanowiska).

d) Na obszarach stanowisk archeologicznych zabudowanych na dzień uchwalenia planu warunkiem zmiany użytkowania terenu jest objęcie stałym nadzorem archeologicznym przy robotach ziemnych związanych z planowanymi inwestycjami, przy czym w przypadku odkrycia w wykopach budowlanych obiektów archeologicznych działania inwestycyjne mogą być wstrzymane na okres niezbędny do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

e)  Przy planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter prac archeologicznych, które mogą być prowadzone wyłącznie w okresie od maja do września.

f)  W uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem planu.

 

Rozdział 4

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska

 

4.1 Kształtowanie zieleni

§ 19. 

1). Plan wyznacza zasięg terenów naturalnej zieleni dolin rzecznych (ZN) na obszarze objętym planem.

2)  Plan ustala ochronę terenów zieleni naturalnej (ZN), a w szczególności nakazuje zachowanie i uzupełnianie istniejącej zieleni wartościowej (drzewostanu, roślinności zaroślowej i nadwodnej) oraz zachowanie i uzupełnienie istniejących powiązań ekologicznych.

 

§ 20. 

1). Plan wyznacza zasięg terenów usług sportu, rekreacji z zielenią urządzoną, usług zdrowia, usług oświaty, zieleni leśnej, zieleni parkowej (US/UZ/UO/ZL/ZP) na obszarze objętym planem.

2)  Plan ustala ochronę terenów zieleni leśnej, zieleni parkowej, a w szczególności nakazuje ochronę, pielęgnację i uzupełniane istniejącego drzewostanu i roślinności niskiej oraz fauny.

 

§ 21. 

Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek zabudowy mieszkaniowej oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenach usług sportu rekreacji z zielenią urządzoną, usług zdrowia, usług oświaty, zieleni leśnej, zieleni parkowej.

 

§ 22. 

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 23. 

1). Plan ustala realizację szpalerów drzew na terenie porządkowanych, urządzanych i projektowanych ulic i placów, zgodnie z rysunkiem planu

2)  Plan ustala zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie istniejących ulic.

3)  Plan wprowadza nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni w wyznaczonych obszarach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

4.2     Zakres ochrony elementów środowiska

§ 24. 

1). Plan wyznacza zasięg Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Stref Zurbanizowanych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2)  Plan ustala ochronę terenów wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Stref Zurbanizowanych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (obecnie rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego: nr 117 z dnia 18 sierpnia 2000r. oraz nr 218 z dnia 6 lipca 2001r.).

 

§ 25. 

1). Plan ustala zachowanie i ochronę pomników przyrody na obszarze objętym planem:

a)  Komorów Wieś, Sanatorium dla Nerwowo Chorych, jesiony wyniosłe, kasztanowiec zwyczajny, klon pospolity, klony, jawory;

b) Komorów Wieś, Aleja Starych Lip, lipy drobnolistne, kasztany (aleja długości 500m);

2)  Plan ustala zachowanie stref ochronnych wokół pomników przyrody zgodnie z przepisami szczególnymi, przy czym zasięg strefy nie powinien być mniejszy niż 15m. Inwestycje na terenach w zasięgu stref ochronnych należy uzgadniać z konserwatorem przyrody.

 

§ 26. 

1). Plan ustala ochronę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Komorów-Wieś, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLIII/183/97.

 

§ 27. 

1). Plan ustala ochronę i zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych: rzek, kanałów, rowów, stawów, zalewów itp. oraz towarzyszącej roślinności.

2)  Plan dopuszcza rekreacyjne wykorzystanie wód powierzchniowych.

 

4.3 Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami

§ 28. 

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych jako wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Rozdział 5

Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji

 

5.1 Komunikacja kołowa

§ 29. 

Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację, zgodnie z rysunkiem planu oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic publicznych i dróg wewnętrznych.

 

§ 30. 

1). Plan ustala podstawowy układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem

2)  W skład podstawowego układu komunikacji kołowej wchodzą wyznaczone na rysunku planu:

a)  ulice lokalne: 1.KDL ul. Sanatoryjna, 2.KDL al. Starych Lip;

b) ulica dojazdowa: 3.KDD 10m.

3)  Plan ustala realizację dróg wewnętrznych (dojazdów publicznych i prywatnych) o szerokości min. 8m.

 

§ 31. 

Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości wynikającej z następujących wskaźników parkingowych:

  1)  dla funkcji usługowej - 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynków;

  2)  dla hoteli, moteli, pensjonatów - 30 miejsc parkingowych na 100 łóżek;

  3)  dla domów jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca parkingowego) na 1 mieszkanie dla domów istniejących oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach powyżej 1.000m2.

 

5.2 Komunikacja publiczna - zbiorowa

§ 32. 

Plan zaleca realizację ulic lokalnych na terenie planu w sposób umożliwiający obsługę przez komunikację autobusową.

 

Rozdział 6

Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu

 

6.1 Lokalizacja sieci uzbrojenia

§ 33. 

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem:

  1)  Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych dla istniejących i realizowanych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

  2)  Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek położonych przy ulicach wewnętrznych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym podmiotem eksploatującym.

  3)  Plan dopuszcza prowadzenie sieci uzbrojenia przez tereny zieleni, pod warunkiem minimalizacji prac ziemnych związanych z naruszeniem istniejącej roślinności.

  4)  Plan zaleca zachowanie istniejących sieci uzbrojenia, dopuszcza ich remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach).

 

6.2 Sieci wodociągowe

§ 34. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

  1)  Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącego wodociągu "Komorów".

  2)  Jako uzupełniające źródła zaopatrzenia w wodę plan wskazuje: wodociąg "Pęcice".

  3)  Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego pomiaru zużytej wody w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem); w szczególności dotyczy to terenów skanalizowanych.

 

§ 35.

1). Plan ustala zachowanie i eksploatację istniejących sieci wodociągowych wodociągu "Komorów" oraz istniejącego ujęcia wody i stacji wodociągowej w Komorowie.

  2)  Plan ustala rozbudowę sieci wodociągu "Komorów" dla potrzeb obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wodociąg "Komorów" należy połączyć z wodociągiem "Pęcice".

  3)  Plan dopuszcza zachowanie indywidualnych ujęć wody dla terenów rolnych.

 

6.3 Sieci kanalizacyjne

§ 36. 

Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

  1)  Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków "Pruszków" w Pruszkowie.

  2)  Plan ustala zasadę ograniczonego odwodnienia powierzchniowego podstawowego układu komunikacyjnego, z odprowadzeniem mechanicznie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki Utraty.

  3)  Plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, oczek wodnych itp.) w szczególności na terenach Zieleni Naturalnej, a także na terenach zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej.

  4)  Plan zaleca na terenach dróg realizację krytych rowów odwadniających i innych urządzeń do podczyszczania wód deszczowych.

 

§ 37. 

1). Plan ustala realizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

  2)  Plan ustala zasadę budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

  4)  Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

  5)  Plan zakazuje stosowania indywidualnych zbiorników (szamb), za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 6.

  6)  Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej plan dopuszcza odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników szczelnych (szamb), do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej, z obowiązkiem przyłączenia po doprowadzeniu kanalizacji.

 

6.4 Ogrzewanie

§ 38.

Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

  1)  Plan ustala zaopatrzenie w ciepło w oparciu o źródła lokalne, przy czym rozwiązania lokalne stosuje się do pojedynczych obiektów, grupy budynków lub osiedli.

  2)  Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

  3)  Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie nowych lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

 

6.5 Sieci gazowe

§ 39. 

Plan określa zasady zaopatrzenia w gaz:

  1)  Plan ustala zasadę gazyfikacji obszaru objętego planem gazem średnioprężnym z istniejących stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia "Reguły" i "Sokołów".

  2)  Plan ustala zaopatrzenie w gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 40. 

1). Plan ustala zachowanie istniejących rozbiorczych sieci gazowych.

2)  Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci gazowych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348))

3)  Gazyfikacja nowej zabudowy jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem.

 

§ 41. 

Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

  1)  Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia.

  2)  W linii parkanów należy umiejscawiać szafki gazowe otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

  3)  Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie rozporządzeniem MPiH (Dz.U. z grudnia 1995r. Nr 139) dla gazociągów zbudowanych przed 11 grudnia 2001r. i rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U. z września 2001r. Nr 97) dla gazociągów zbudowanych po 11 grudnia 2001r).

6.6     Sieci elektroenergetyczne

 

§ 42.

Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

  1)  Plan ustala zasilanie terenu objętego planem z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV wyprowadzonej z istniejących stacji 110/15kV: RPZ "Pruszków - 1", RPZ "Pruszków - 2" oraz projektowanych RPZ "Raszyn" i RPZ "Nadarzyn".

  2)  Plan ustala podniesienie standardu obsługi ludności i zwiększenie niezawodności zasilania, poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych przy realizacji nowych inwestycji zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

§ 43. 

1). Plan ustala zachowanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

  2)  Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 ustawy "Prawa energetycznego" z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348)).

  5)  Plan ustala lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic.

  6)  Plan wyznacza zalecaną lokalizację projektowanych wnętrzowych stacji transformatorowych, zgodnie z rysunkiem planu.

 

6.7 Sieci telekomunikacyjne

§ 44. 

Plan określa zasady obsługi telekomunikacyjnej:

  1)  Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Pruszków" TP S.A. lub innych operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

  2)  Plan zaleca docelową realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i przebudowę istniejących sieci napowietrznych.

 

6.8 Usuwanie odpadów

§ 45. 

1). W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

  2)  Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie każdej działki.

  3)  Plan wskazuje rezerwową lokalizację zakładu utylizacji dla terenu gminy Michałowice - stacji recyklingu w Sokołowie.

 

Dział II

Rozdział 7

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenów i działek położonych w miejscowości Komorów Wieś (po południowej stronie ulicy Sanatoryjnej) - obszar D

7.1     Ustalenia dla obszaru d1

§ 46.

 Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze d1:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Funkcja

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1.

 

 d1.8 U

 

 teren usług, zgodnie z § 8.

 

 - zakaz lokalizowania obiektów magazynowych, składowych

  oraz drobnej produkcji

- zakaz lokalizowania centr usługowych o powierzchni

  sprzedaży większej niż 1.000m2

- zachowanie powiązania widokowego z alei Marii

  Dąbrowskiej w kierunku istniejącego budynku szpitala

  dla Depresji i Nerwic (pałac w Komorowie)

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni

- obsługa komunikacyjna realizowana od strony ul.

  Sanatoryjnej oraz od strony projektowanej ulicy

  wewnętrznej obszaru d1.11 MN zgodnie z rysunkiem planu

  (zakaz bezpośredniego wjazdu od alei Starych Lip).

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                           - 10m

- Maksymalna liczba kondygnacji                          - 2,5

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce          - 50%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce  - 30%

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Obiekty uzbrojenia terenu:

- lokalizacja stacji trafo;

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz § 24);

 

2.

 

 d1.9 MN/U

 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, zgodnie z § 7.

 

 - minimalna wielkość działki budowlanej - 1.000m2.

- plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- zakaz lokalizowania centr usługowych o powierzchni sprzedaży

  większej niż 1.000m2

- zachowanie powiązania widokowego z alei Marii Dąbrowskiej w

  kierunku istniejącego budynku szpitala dla Depresji i Nerwic

  (pałac w Komorowie)

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                          - 10m;

- Maksymalna liczba kondygnacji                         - 2,5;

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce         - 30%;

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%.

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz § 24);

 

3.

 

 d1.10 US/UZ/UO/ZL/ZP

 

 teren usług sportu rekreacji z zielenią urządzoną, usług zdrowia, usług oświaty, zieleni leśnej, zieleni parkowej, zgodnie z § 13.

 

 - istniejący szpital dla Depresji i Nerwic "Komorów", obiekty

  pod ochroną konserwatora zabytków (patrz § 17);

- zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń uciążliwych oraz

  naruszających istniejący ład przestrzenny i krajobraz

  (dotyczy również instalowania urządzeń na istniejących

  obiektach);

- zakaz podziałów geodezyjnych;

- zachowanie istniejącej wartościowej zieleni (w szczególności

  pomników przyrody) oraz wód powierzchniowych;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania

  ekologicznego wzdłuż doliny Utraty;

- zakaz sytuowania ogrodzenia od strony Utraty w odległości

  mniejszej niż 5,0m od brzegu rzeki lub krawędzi skarpy.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                           - 15m

- Maksymalna liczba kondygnacji                            - 3

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce          - 15%

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce  - 80%

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

  zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz §

   24);

- ochrona zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Komorów-Wieś,

  zgodnie z uchwałą Gminy Michałowice nr XLIII/183/97;

- szczególne warunki zagospodarowania dla działek i terenów

  położonych w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 58-64/41,

  zgodnie z § 18;

- część terenu w zasięgu stref ochronnych od pomników przyrody,

  zgodnie z § 25;

 

4.

 

 d1.11 MN

 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 6.

 

 - zmiana sposobu użytkowania terenów (przed uchwaleniem planu

  obowiązywał zakaz zabudowy)

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1.500m2;

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z § 6;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i

  wód powierzchniowych;

- zachowanie powiązania widokowego z alei Marii Dąbrowskiej w

  kierunku istniejącego budynku szpitala dla Depresji i Nerwic

  (pałac w Komorowie);

- wprowadzenie dróg wewnętrznych.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                           - 12m

- Maksymalna liczba kondygnacji                          - 2,5

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce  - 70%

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz § 24);

- część terenu przyległa do al.Starych Lip w zasięgu stref

  ochronnych od pomników przyrody, zgodnie z § 25;

 

5.

 

 d1.12 MN

 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 6.

 

 - minimalna wielkość działki budowlanej - 1.000m2.

- plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                           - 12m

- Maksymalna liczba kondygnacji                          - 2,5

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce  - 70%

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz § 24);

- część terenu przyległa do al. Starych Lip w zasięgu stref

  ochronnych od pomników przyrody, zgodnie z § 25;

 

6.

 

 d1.13 MN

 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 6.

 

 - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1.000m2;

- plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.

- podział terenu na działki inwestycyjne, zgodnie z § 6;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i

  wód powierzchniowych;

- wprowadzenie dróg wewnętrznych.

Gabaryty zabudowy:

- Maksymalna wysokość zabudowy                           - 12m

- Maksymalna liczba kondygnacji                          - 2,5

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce  - 70%

- dachy spadziste o symetrycznych połaciach.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru

  Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  szczególnymi (patrz § 24);

- część terenu przyległa do al. Starych Lip w zasięgu stref

  ochronnych od pomników przyrody, zgodnie z § 25;

 

7.

 

 d1.14 ZN

 

 teren naturalnej zieleni dolin rzecznych, zgodnie z § 14.

 

 - zakaz realizacji zabudowy;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i

  wód powierzchniowych;

- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania

  ekologicznego wzdłuż doliny Utraty.

Inne ustalenia:

- teren w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

  zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz §

  24);

- ochrona zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Komorów-Wieś,

  zgodnie z uchwałą gminy Michałowice nr XLIII/183/97.

 

 

Rozdział 8

Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic

§ 47. 

Plan wprowadza następujące ustalenia dla terenów komunikacji drogowej:

 

Pkt

 

 Symbol

 

 Nazwa obiektu

 

 Funkcja

 

 Szerokość

w liniach

rozgr.

 

 Zalecana szerokość jezdni

 

 Ustalenia

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

1.

 

 1.KDL

 

 ul. Sanatoryjna

 

 Lokalna

 

 min. 15,0m

 

 6,0m

 

 2 szpalery drzew

ścieżka rowerowa

 

2.

 

 2.KDL

 

 al. Starych Lip

 

 Lokalna

 

 min. 16,0m

 

 6,0m

 

 2 szpalery drzew (pomniki przyrody, zgodnie z § 25)

ścieżka rowerowa

 

3.

 

 3.KDD

 

 ul. projektowana

 

 Dojazdowa

 

 10,0m

 

 min. 5,0m

 

 

 

 

Dział III

Rozdział 9

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości

 

§ 48. 

Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ustala się:

a)  na 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: d1.8 U, d1.9 MN/U, d1.11 MN

b) na 0% dla pozostałych terenów objętych planem (tereny komunikacji publicznej i obszary bez zmiany przeznaczenia w stosunku do poprzednio obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego).

 

Rozdział 10

Ustalenia przejściowe

 

§ 49. 

Plan dopuszcza rolnicze użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

 

Rozdział 11

Ustalenia końcowe

 

§ 50.

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 51. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 52. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 23.06.2015 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 14:46
Wyświetleń: 1532
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski