Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:02

Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.
Na   podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. a oraz art. 58 ustawy   z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 24 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 2000r., poz. 543, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej, stanowiącą zabudowaną, ograniczoną istniejącym ogrodzeniem, część działki ew. nr 404/4 , położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej, własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.
 
§ 2
1.      Przekazaną nieruchomość wraz z budynkami, Gmina Michałowice będzie użytkować na cele społeczne, a w szczególności przedszkole publiczne, świetlicę wiejską, bibliotekę publiczną oraz na potrzeby organizacji społecznych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2.      Pożytki i dochody płynące z dzierżaw na przekazanej nieruchomości przeznaczone będą na potrzeby wsi Nowa Wieś i Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.
 
§ 3
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszty podziału nieruchomości, aktu notarialnego i wpisów w Księdze Wieczystej) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 4
Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w §1 przeznacza się na powiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Michałowice.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 15:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta