Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:01

Uchwała Nr XVI/112/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na   podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy   z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 2000r., poz. 543, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przeznacza się do oddania w dzierżawę, niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą działkę ew. nr 581, o powierzchni 0,20ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest księga wieczysta KW. Nr 18554.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 16.10.2006 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta