Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 14:59

Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2004 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.4.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na 2004 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2004.
 

 

Załącznik do uchwały
Nr XVI/113/2004
z dnia 26 lutego 2004 r.
 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 r.
 
I . Cel Gminnego Programu
 
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:
1)      zapobieganie powstawaniu problemów   alkoholowych,
2)      zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień,
3)      zmniejszenie zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z picia   alkoholu,
4)      zwiększenie stabilności środowiska rodzinnego,
 
II. Zadania Gminnego Programu
 
Gmina Michałowice w roku 2004 będzie prowadzić działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizując zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:
 
§ 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Zadania te będą realizowane poprzez:
1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Nowej Wsi spełniającego funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek odwykowych, do którego zadań należy:
a)                  dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,
b)                  motywowanie i kierowanie do leczenia,
c)                  udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom.
Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzonych w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy,
3) finansowanie zajęć terapeutycznych dla absolwentów podstawowego programu terapii realizowanych w ramach rocznego programu opieki poszpitalnej.
 
W realizacji zadań zwiększenia pomocy terapeutycznej Gmina współpracuje z Poradnią Odwykową przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Z.O.Z. w Pruszkowie.
 
§ 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania będą realizowane przez:
1)      finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej przy Poradni Odwykowej w Pruszkowie,
2)      udzielanie porad ofiarom przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas dyżurów w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,,
3)      finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą domową oraz z grup ryzyka,
4)      dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,
5)      współpracę ze Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, i Kościołami w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
 
§ 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:
1)      realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,
2)      organizowanie na terenie szkół działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, np.: konkursów plastycznych i quizów edukacyjnych itp.
3)      finansowanie specjalistycznych szkoleń dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
4)      zakupy i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień i przemocy domowej.
 
§ 4
Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§ 5
Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie gminy Michałowice będą realizowane poprzez:
1)      przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
2)      wprowadzenie w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych obowiązku sprzedaży ich bezalkoholowych odpowiedników,
3)      przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi.
4)      zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie    sprzedaży alkoholu, następujących informacji:
a)      o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,
b)      o zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,
c)      o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
d)      ponadto w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.
 
Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Przestrzeganie powyższych zasad realizowane jest poprzez przeprowadzanie kontroli. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bez uprzedniego powiadamiania kontrolowanego. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami należy przedstawić organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości.
 
Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w 4-ech egzemplarzach dla:
1)      przedsiębiorcy,
2)      pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3)      Referatu Spraw Obywatelskich,
4)      Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych można przeprowadzać tylko na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.
 
§ 6
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez:
1)      współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Michałowicach, szkołami, kościołami, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień,
2)      udostępnienie lokalu siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla grup samopomocowych działających w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
3)      finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
III. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 7
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1)      członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji i akceptacji Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według następujących zasad wynagradzania:
a)    za godzinę dyżuru w punkcie konsultacyjnym – 35 zł.
b)    za posiedzenie Komisji – 90 zł.
c)    za dyżur członka Komisji – 35 zł.
d)    za udział w kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 35 zł.
Członek Komisji, który do kontroli korzysta z prywatnego samochodu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 40 zł.
2)      przez udział w pracach o których mowa w pkt. 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach,
3)      wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącym etatowymi pracownikami Urzędu Gminy,
4)      środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w pkt. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy.
 
IV. Postanowienia końcowe
§ 8
Środki finansowe określone w budżecie w rozdziale 85154 ulegają zmianie w przypadku zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Priorytetem są zajęcia profilaktyczne i sportowe oraz dożywianie dla dzieci i młodzieży.    
 
§ 9
Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie administracyjnym jest Urząd Gminy. Koordynację merytoryczną i finansową gminnego programu powierza się pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Data publikacji: 16.10.2006 14:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta