Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.10.2006 15:21

Uchwała XVI/106/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się na 2004 r następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:
1)      studia językowe – podyplomowe, magisterskie, licencjackie lub naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie szkoły,
2)      studia z zakresu informatyki – podyplomowe, magisterskie lub licencjackie,
3)      studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły,
4)      studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,
5)      studia uzupełniające licencjackie lub magisterskie zgodne z posiadanym wykształceniem.
 
§ 2
1.       Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2004 r: w wysokości do 50% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 700 zł za semestr nauki.
2.       Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej.
3.       Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno-prawne z nauczycielami korzystającymi z dofinansowania opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 3
Nauczyciele, którzy - na podstawie zgody dyrektora placówki – podjęli studia przed wejściem w życie niniejszej uchwały i nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie zgodnie z zawartymi umowami w miarę posiadanych środków.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek oświatowych.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
Data publikacji: 16.10.2006 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta