Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 14:16

Uchwała Nr XXVI/211/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice „ na lata 2004-2007 z późniejszymi zmianami  wprowadza się następujące zmiany:

1.      w wierszu nr 8 kolumnie 4 i 11 liczbę 150,50 zastępuje się liczbą 111,85

2.      w poz. Razem Opacz Kolonia w w kolumnie 4 liczbę 167,50 zastępuje się liczbą 128,85,

3.      w poz. Razem Opacz Kolonia w w kolumnie 11 liczbę 267,50 zastępuje się liczbą 228,85,

4.      w poz. Ogółem w Gminie w kolumnie nr 4 liczbę 780,5 zastępuje się liczbą 741,85,

5.      w poz. Ogółem w Gminie w kolumnie nr 11 liczbę 5 220,5 zastępuje się liczbą 5 181,85.

 

§ 2.

Ustalić tekst jednolity Załącznika do uchwały Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z   dnia 18 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa sieci wodociągowej w  Gminie Michałowice "  na lata 2004-2007, w brzmieniu stanowiącym Załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2006 14:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski