Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
01.08.2006 09:48

Uchwała XXVI/221/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r w sprawie zasad wynagrodzenia  i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dla Pana Romana Lawrence Wójta Gminy Michałowice ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.108,40 zł. brutto w tym:

a)      wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.430,00 zł.

b)      dodatek funkcyjny w wysokości  1.490,00 zł.

c)      dodatek specjalny 23 % w wysokości  1.302,40 zł.

d)      dodatek za wysługę lat 20% tj. w wysokości  886,00 zł.

 

§ 2.

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia  2005 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr VI/38/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 01.08.2006 09:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski