Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 10:21

Protokół Nr XXIX Z obrad XXIX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-03-21

Protokół nr XXIX z obrad XXIX sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 21 marca  2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

 

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13  radnych.

Nieobecny:  pan T. Wągrodzki , pan P. Hoser.

 

 

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12  radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.

Pani Tomczak złożyła wniosek, aby w pierwszej kolejności dyskutować nad projektami WPI a później uchwalać budżet. Pierwszym argumentem jest logika, ponieważ najpierw planuje się dalej, a później szczegółowo i według takiego planu pracowano na komisjach. Następnym argumentem jest to, że niektóre plany wieloletnie nie uzyskały akceptacji komisji. Zaproponowała rozpatrywanie budżetu jako punktu  dziewiątego.

Pan Sierak  poinformował iż kolejność rozpatrywania uchwał jest prawidłowa. Konsekwencje uchwalenia budżetu i załącznika do budżetu mają swoje zapisy w WPI. Jeżeli w budżecie zostaną przyjęte zapisy to są one obligatoryjne do wprowadzenia do WPI. Są to uchwały o charakterze około budżetowej, wynikające z zapisów które przyjmiemy w budżecie i wówczas na podstawie tego, co jest w budżecie można dyskutować i wprowadzać ewentualne zmiany dotyczące programów. 

Pan Bryksa poparł wniosek pani Tomczak, zaznaczając iż interpretując zapis tekstu § 2 i 3 projektu uchwał dotyczących WPI wynika, że intencją rady która uchwaliła taki projekt było, to aby WPI stanowiło podstawę do tworzenia projektu budżetu gminy Michałowice,  a nie aby budżet był podstawą do powstania WPI. Budżet wynika z WPI a nie odwrotnie.

Pan Sierak wyjaśnił, iż w treści uchwały dot. WPI jest zapisane, że wynika ona z projektu budżetu gminy. Projekt budżetu rady gminy jest opracowywany do 15 listopada i uchwały dotyczące WPI temu właśnie służą. Każdorazowo program inwestycyjny na lata kolejne stanowi podstawę do tworzenia kolejnego budżetu i uważa, że jest to logiczne.

Pani Zalewska  stwierdziła, że jeśli są to uchwały około budżetowe, to najpierw przyjmuje się uchwały około budżetowe, dopiero później budżet.

Pan Sierak wyjaśnił, iż mówiąc o uchwałach budżetowych mówimy również o takich, które wynikają z budżetu. Poprosił o nie zawężanie interpretacji.

Pani Zalewska wyjaśniła, że po to się uchwala uchwały około budżetowe, żeby widzieć jakie przynoszą konsekwencje dla budżetu. Jesteśmy wyjątkową gminą, ponieważ  inne procedują tak, że w pierwszej kolejności przyjmą WPI, a potem budżet.

Pan Bryksa poprosił o interpretację prawną sytuacji o której jest mowa, i konieczności przesunięcia projektu budżetu na ostatnie miejsce w porządku obrad.

Pani Domańska stwierdziła, że nie podejmuje się interpretowania takiej sytuacji, mimo wykształcenia ekonomicznego nie potrafi powiedzieć, która uchwała którą determinuje. Zwróciła uwagę, iż art. 124 ustawy o finansach publicznych stanowi ,że uchwała budżetowa określa  wydatki związane z WPI z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów. Więc można by było wywnioskować z takiego zapisu, że to budżet stanowi o wydatkach i jest podstawową uchwałą dotyczącą dochodów i wydatków w gminie.

Pan Wójt odczytał art. 124 ustawy o finansach publicznych. Uchwała budżetowa JST określa w pkt. 4 wydatki związane z WPI, a nie odwrotnie.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Tomczak, aby w pierwszej kolejności głosować uchwały dotyczące WPI, a później projekt budżetu. 

Za wnioskiem     - 3

Przeciw                - 5

Wstrzymało się   - 3

Wniosek nie został przyjęty.

 

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Za przyjęciem     - 12

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Rada wniosek przyjęła.

Następnie pan Wójt zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie gm. Michałowice.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie Gm. Michałowice.

Za przyjęciem     - 12

Przeciw                - 0

Wstrzymało się   - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Wobec przyjęcia wniosków pana Wójta porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:

1.       Sprawy porządkowe.

2.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok,

2)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2005-2007,

3)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007,

4)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007,

5)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gminy Michałowice” na lata 2005-2007,

6)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2004-2007,

7)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2005-2006,

8)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2005-2007,

9)      przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2005-2007,

10)   zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Odział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

11)   zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie gm. Michałowice.

3.      Informacje Wójta Gminy.

4.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

5.      Sprawy wniesione.

Za przyjęciem   - 9

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

Porządek obrad XXIX sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 2. ppkt 1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.

Pan Wójt poinformował, iż przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2005 rok jest projektem bardzo ambitnym zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Jest to zrobione z premedytacją, ponieważ lepiej mieć świadomość, że możemy coś więcej wykonać niż żeby okazało się w przyszłym roku, że można było zrobić więcej niż zrobiono, ponieważ nie było przygotowania w zakresie rzeczowym do zrealizowania tych inwestycji. 

Pan Sierak zabierając głos odczytał uchwałę Nr 412/W/04 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2004 roku przedstawiającą pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005 rok oraz w sprawie stanu mienia komunalnego (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos  poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Hanc poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami do projektu uchwały.

Załącznik nr 1 – dochody budżetu Gminy.

Pan Wójt zabierając głos poinformował , iż po autopoprawkach dochody budżetu gminy na 2005 rok stanowią kwotę w wysokości 46 194 595 zł(pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu) Wprowadził 3 autopoprawki, które wynikają ze zmian które nastąpiły w wyniku likwidacji rachunków środków specjalnych, nowa pozycja 26 pod nazwą „likwidacja środków specjalnych  szkół”, następnie nowa pozycja 29 pod nazwą „likwidacja środków specjalnych w przedszkolach i pozycja „likwidacja rachunków środków specjalnych w świetlicach szkolnych”. Łącznie w stosunku do projektu budżetu byłby to wzrost o kwotę 85 176 zł.

Brak uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem załącznika Nr 1 w wersji zaproponowanej z autopoprawkami pana Wójta.

Za przyjęciem        - 12

Przeciw                   - 0

Wstrzymało się       - 0

 

Załącznik nr 1a

Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż jest to kwota dochodów określona przez Wojewodę z tytułu osiąganych wpływów za wydawanie dowodów osobistych. Określona została w wysokości 42.871 zł.

Brak uwag.

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik nr 2 – wydatki budżetu Gminy

Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż wydatki budżetu gminy z uwzględnieniem  wprowadzonych autopoprawek zamkną się kwotą 61 463 537 zł, w tym wydatki bieżące będą wynosić 33 808 587 zł a inwestycyjne 27 654 950 zł. 

 

Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wydatki w tym dziale zostały określone na kwotę 13 787 150 zł, w tym inwestycyjne na kwotę 11 301 850 zł a wydatki bieżące na kwotę 2 485 300 zł. Szczegółowy wykaz zadań do tego działu został umieszczony w informacji uzupełniającej do zał. nr 2 (w załączeniu do protokołu). Autopoprawki Wójta Gminy stanowią załącznik do protokołu.

Pan Kuss zabierając głos poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wydatki w dziale 10 zaopiniowała pozytywnie.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów wydatki w tym dziale zaopiniowała pozytywnie.

Pani Tomczak przypomniała, iż na komisji był wniosek pana Walendowskiego w sprawie wykreślenia budowy kanalizacji w ulicach Tulipanów i Magnolii w Nowej Wsi i przeznaczenie tych środków na dokończenie budowy kanalizacji w ul. Polnej. Pan Wójt tej autopoprawki nie przedstawił.

Pan Wójt wyjaśnił, iż ten wniosek jest zasadny i zaproponował uznać to jako autopoprawkę. Bez zmiany kwoty, środki przechodzą na dokończenie ul. Polnej.

Pan Rajski wspomniał, iż ten dział przy omawianiu budżetu nastręczał najwięcej problemów. W najbliższym czasie w komisjach należy wnikliwie spojrzeć na całokształt kadencji, na oczekiwania i realizację  budżetu o co będzie zabiegał. Zaapelował o szersze spojrzenie, oraz o pomoc urzędnikom przy tym budżecie dlatego, aby ten budżet był w jak największym procencie wykonalny i wykorzystany.

Pan Kuss zwrócił uwagę, iż przy zmniejszeniu budżetu o kwotę 670 tys.zł pozostawia się zakres rzeczowy bez zmian.  

Pan Sierak stwierdził, że wnioski wydają się jednoznaczne. Uważa, że te zadania które są planowane do realizacji w kolejnych latach powinny być uszczegółowione, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności i za jakie pieniądze. Konieczna będzie weryfikacja finansowa poszczególnych zadań. Jeśli by się okazało, że tegoroczne zadania zostano wykonane, chociaż są bardzo ambitne i bardzo przeszacowane jeśli chodzi o możliwości finansowe Gminy i jeśli by zostały wykonane zadania na zaproponowanym poziomie, to wpływa to na potencjał finansowy Gminy w latach następnych.

Pani Zalewska zapytała dlaczego jest taka sytuacja, że inwestycje są wykonane w roku poprzednim a środki nie są wydatkowane, a więc budżet ubiegłoroczny nie służył temu żeby te inwestycje zrealizować w pełni. Budżet nie został wykonany co powoduje obciążenie budżetu następnego roku 2005. Nie widać które inwestycje są nowe. Nie ma przejrzystości co zostało wykonane i w którym roku. Następnie zapytała skąd pojawiły się tak duże możliwości, żeby wykonać dosyć kosztowne inwestycje w Opaczy Kolonii.

Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli jest umowa która kończy się w jakimś momencie w końcu roku, to mamy cały proces odbioru inwestycji, mamy terminy płatności określone w umowie, i nie widzi najmniejszych przesłanek, żeby w grudniu płacić na siłę wykonawcy za wykonaną robotę. Byłoby to nieracjonalne płacenie. Co do zadań inwestycyjnych w Opaczy Kolonii to w tym projekcie budżetu w autopoprawkach na 2005 rok nie pojawiły się żadne nowe pozycje, które nie były ujęte w WPI. Były to zadania, które były planowane już w 2004 roku, to zadania o znacznej wartości, bo taka jest wartość tych zadań.

Pan Bryksa stwierdził, że analiza tego działu prowadzi do wniosku, że wśród pozycji dotyczących inwestycji kanalizacyjnych nie ma żadnej ulicy z Michałowic Osiedla co może oznaczać, że polityka inwestycyjna jest porozkładana nieprawidłowo albo, że w tej miejscowości kanalizacja jest wykonana w 100%. Przedstawił wniosek o przedstawienie sprawozdania ze stanu realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy z podziałem na poszczególne miejscowości i z wyliczeniami procentowymi jeśli chodzi o stan wykonania w poszczególnych miejscowościach. Konkluzja z dyskusji na komisjach jest taka, że niestety w naszej gminie nie ma wspólnego systemu oceny priorytetów i potrzeb inwestycyjnych. Uważa, że występuje duża przypadkowość inwestycji. Następnie złożył drugi wniosek o przedstawienie listy i wag przyznanych poszczególnym kryteriom, które służą do oceny hierarchizacji inwestycji w gminie prosząc o oficjalne stanowisko pana Wójta w tym temacie. Poinformował, że wiele jednostek, z którymi się kontaktuje posiada bardzo rozbudowane i jednoznacznie definiujące systemy oceny potrzeb i hierarchizacji inwestycji w szczególności tych inwestycji, które są niezbędne każdemu mieszkańcowi, czyli inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednym z dowodów na to, że takiego spójnego systemu w naszej gminie nie ma jest to, że jedni mieszkańcy spotykają się z szybkim wprowadzaniem ich potrzeb inwestycyjnych do budżetu, a drudzy muszą się przebijać bardzo długo. Dochodzi do sytuacji, że mieszkańcy z Granicy czekając na wodociąg proponują gminie opracowanie na własny koszt projektu inwestycji nie wiedząc czy gmina wesprze ich nakłady i pobuduje wodociąg.

Pan Sierak poprosił o podanie przykładu konkretnych jednostek, które posiadają systemy oceny potrzeb i hierarchizacji inwestycji. Poinformował, iż samorządem zajmuje się na codzień w pracy, bada jednostki i aż tak dokładnego opracowania procesu zarządzania w którym bierze udział organ stanowiący nie znajdzie się w żadnej sąsiedniej jednostce samorządu terytorialnego. Większość nie ma przyjętych programów inwestycyjnych. Mówienie, że w naszej gminie nie zarządza się procesem inwestycyjnym jest populistycznym stwierdzeniem, ponieważ tak dokładnych dokumentów wyznaczających kierunki realizacji nie znajdziemy w innych J.S.T. jak np. Raport o Stanie Gminy.

Pan Wójt poinformował, iż Raport o Stanie Gminy nie był sztucznym tworem. Została w 1998 roku przeprowadzana ankieta przez Instytut Gospodarki Komunalnej z Warszawy, przebadała około 15% mieszkańców, zadając pytania o priorytety w zakresie  budowy inwestycji wydatków bieżących. Z tej ankiety bardzo wyraźnie wyszły priorytety jakie mieszkańcy stawiali i to zostało później powielone do planów rozwojowych, wówczas postawiono na budowę kanalizacji, wodociągów. Natomiast wnioski mieszkańców dotyczących budowy wodociągów wspierane środkami mieszkańców są przyjmowane ciepło. Mieszkańcy z Granicy złożyli niedawno deklarację, że mają dokumentację i na pewno ich sprawa będzie rozpatrzona. Następnie wyjaśnił, iż w Osiedlu Michałowice jest kilka ulic które nie mają kanalizacji, ale radni z tego terenu uznali, iż przy tych ulicach jest 25% zabudowy i nie będą popierali budowy kanalizacji gdzie mieszkańców jest mało, natomiast poparli budowę chodnika tam gdzie mieszkańcy mieszkają, są też takie ulice gdzie na ma wodociągu. 

Pani Tomczak zapytała ilu mieszkańców z ul. Tulipanów w Nowej Wsi zgłosiło się w sprawie budowy kanalizacji, na tej ulicy są tylko zamieszkałe trzy domy. Natomiast co do Raportu o Stanie Gminy to powstał on w ubiegłej kadencji i był oparty na nieaktualnych danych z 2000 roku i uważa że jest to niepoważne, aby odsyłać radnych do tego dokumentu.

Pan Wójt poinformował, iż w bieżącym roku za niewielkie środki planuje powtórzenie badań opinii publicznej co do określenia priorytetów w gminie. Ulica Tulipanów jest w WPI od lat pięciu i można ją przesuwać na kolejne lata, sam ją w planach nie umieszczał.

Pan Strzelecki przypomniał, iż gmina składa się z 13 jednostek pomocniczych, są jeszcze te małe miejscowości, Sokołów, Reguły które wnoszą do budżetu największą kwotę jeśli chodzi o podatki.

Dział 600 – Transport i Łączność.

 

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż w tym dziale wydatki z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek (które stanowią załącznik do protokołu)zostały zaplanowane w kwocie 11 923 520 zł w tym wydatki inwestycyjne 9 785 400 zł, bieżące w wysokości 2138120 zł.

 

Brak uwag.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa.

Pan Wójt poinformował iż w tym dziale wydatki zostały zaplanowane w kwocie 722 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 50 000 zł, bieżące w wysokości 672 000 zł.

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

Pan Zalewska chciałaby się dowiedzieć kiedy będzie gotowy plan budowy mieszkań socjalnych, czy w ogóle się przewiduje taki plan, program, ponieważ są wnioski od mieszkańców, którzy mieszkają w warunkach gdzie są zagrożenia budowlane np. budynek przy M. Dąbrowskiej 42 w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, iż sytuacja osób zamieszkałych przy Al. M. Dąbrowskiej 42 jest znana gminie. Przypomniał, iż mieszkańcom zaproponowano przeniesienie się do nowo wybudowanego budynku komunalnego, na co nie wyrazili zgody. Odnośne planu budowy lokali socjalnych poinformował, iż w ubiegłym roku taki plan w formie uchwały rady gminy został przyjęty i w bieżącym roku nie przewiduje budowy lokali socjalnych.

 

Dział 710 – Działalność Usługowa

Pan Wójt zabierając głos poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zabezpieczone środki na dalsze wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 150 000 zł.

Brak uwag.

 

Dział 750 – Administracja Publiczna

Pan Wójt poinformował iż wydatki planowane są w kwocie 4 109 437zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000zł, na wydatki bieżące kwota 4 039 437 zł.

Brak uwag.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 18 409 zł. Zmiany dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem ponownych wyborów do Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Brak uwag.

Dział 752 – Obrona narodowa

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 600 zł.

Brak uwag.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 795 150 zł., w tym wydatki inwestycyjne 550 000 zł, bieżące w wysokości 245 150 zł.

Brak uwag Przewodniczących Komisji.

Pan Bryksa przypomniał, iż na komisjach padały stwierdzenia, iż w budżecie Komendy Stołecznej Policji nie są zabezpieczone środki, które by pozwoliły na to, aby policja jako pierwsza wyłożyła swój udział w budowie Komisariatu, a później gmina. Doniesienia nie były zgodne z prawdą. Środki  w budżecie Komendy Stołecznej Policji są zabezpieczone. Następnie zapytał o stan zaawansowania przygotowania tej inwestycji do rozpoczęcia w bieżącym roku.

Pan Wójt poinformował iż obecnie jest wykonywany przez Policję projekt tego budynku w Regułach, następnie powstanie kosztorys, po którym Policja będzie wiedziała ile to będzie kosztowało. Nie widzi zagrożeń ukończenia tej inwestycji w terminie po stronie Policji i Gminy.

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek dotyczących zmniejszenia wydatków na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w kwocie 475 648 zł.

Bez uwag

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 2 238 421 zł.

Komisje nie zgłosiły uwag.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 15 941 614 zł. Autopoprawki stanowią załącznik do protokołu. Dodatkowe autopoprawki polegające na wprowadzeniu nowego § 4530 z tytułu podatku VAT z kwotą 810zł i dotyczyło to by Szkoły Podstawowej w Komorowie i 200zł Szkoły w Michałowicach

Komisje nie zgłosiły uwag.

Pani Tomczak zapytała o  zróżnicowany podział kwot wniesionych przez pana Wójta autopoprawką dla poszczególnych Szkół Podstawowych: Komorowa -21tys.zł, Michałowic- 10 tys.zł  i Nowej Wsi tylko 700 zł.

Pan Wójt wyjaśnił iż wymienione kwoty są pozostałością z kont po środkach specjalnych każdej ze szkół. Jedne szkoły wydały środki prawie w całości jak np. w Nowej Wsi, inne ich nie wydały w pełni.

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 129 000 zł.

Brak uwag

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3 013 300 zł.

Brak uwag Komisji.

Pani Zalewska zapytała jaki udział jest Gminy w kwocie 452 000 zł na zasiłki celowe, czy jest wyższy niż w roku ubiegłym, czy na tym samym poziomie.

Pani Radzimirska wyjaśniła, iż ogółem kwota wynosi około 349 000 zł na zadania własne, w tym ze środków Gminy 4 000 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Pani Zalewska zapytała jakie było wykonanie środków gminy na zasiłki celowe

Pan Wójt wyjaśnił, iż zadanie w naturze nie było w pełni wykonane, nie było sytuacji, że dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej zabrakło środków.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 687 533zł. Należy dopisać paragraf 4220 zakup środków żywnościowych w świetlicy szkolnej w Komorowie na kwotę 21 063 zł, pozostałych ze środka specjalnego.

Brak uwag.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zostały zaplanowane w kwocie 1 402 000zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1287000zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 115 000 zł.

Brak uwag Komisji.

Pani Zalewska zapytała dlaczego nie ma realizacji Planu Nasadzeń, rozumie że w tym roku również odejdzie się  od realizacji tego planu. Znaczy to, że zieleni nie będzie, a przecież gmina miała zakwitnąć. Przypomniała, że w ubiegłym roku zgłaszała do budżetu oświetlenie ul. Kasztanowej i Waldemara również tych ulic nie ma w tegorocznym budżecie, a miały być wykonane priorytetowo.

Pan Wójt zaproponował jako autopopoprawkę dopisanie do pozycji 822 ul. Poprzeczną. Odnośnie oświetlenia w ul. Waldemara to zostanie wykonane w roku bieżącym po wykonaniu dokumentacji technicznej oświetlenia. Następnie poinformował, że jest przygotowany plan nasadzeń zieleni i  plan utrzymania czystości i te plany będą realizowane po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Pan Wójt poinformował iż wydatki w tym dziale z uwzględnieniem wprowadzonych autopoprawek zmniejszających o kwotę 10 000zł zostały zaplanowane w kwocie  822 555zł.

W § 4210 proponuje zmianę zapisu na „zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Sokołowie”, wcześniejszy zapis brzmiał „zakupy związane z radą sołecką Sokołów”.

Pani Tomczak zapytała o koła działalności pozaszkolnej i poprosiła o szczegółową informację na ten temat.

Pan Wójt poinformował, że jest to związane z tym co będzie miało miejsce w okresie wakacji, czyli prowadzenie zajęć w zakresie wychowania fizycznego, kultury, sportu. Zajęcia będą mogły być prowadzone przez osoby zewnątrz szkoły w oparciu o umowy zlecenia, a na część zajęć jest rozpisany konkurs.

Pan Bryksa poprosił o wyjaśnienie zapisu w budżecie związanego z organizacją pożytku publicznego, a mianowicie związkiem emerytów, rencistów i inwalidów. Uważa, że są to istotne przedsięwzięcia, jak najbardziej potrzebne, godne wsparcia ale chodzi tu o zapis. Kilkakrotnie prosił o wpisanie do budżetu jakiejkolwiek dotacji dla Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, na dofinansowanie rozmaitych działań i dostawał odpowiedź, że należy wystartować w konkursie, ponieważ bezpośrednio wpisanie do budżetu kwoty zabrania prawo.

Pan Wójt wyjaśnił, iż nie ma jakiejkolwiek możliwości przekazywania jakimkolwiek instytucjom środków bezpośrednio w postaci wypłaty z kasy, czy przelania na konto środków finansowych. Zapis „zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych dla emerytów...” polega na tym , że koła emerytów czy to w Nowej Wsi, Komorowie czy w Michałowicach organizują różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i po to, aby one odbyły się, trzeba kupić jak naczynia szklane, obrusy do świetlic, środki żywnościowe, kwiaty i jest to związane z dofinansowaniem zakupów i nie należy to odczytywać, że gmina przekazuje emerytom cokolwiek w postaci gotówki. W każdej tej uroczystości bierze udział średnio 200 osób i środki te są bardzo skromne.

Pan Bryksa stwierdził, iż nie kwestionował słuszności tych wydatków tylko wskazywał, iż równie dobrze inne organizacje które działają, różne stowarzyszenia mają do poniesienia podobne nakłady finansowe, organizują również rozmaite imprezy wewnętrzne, które pochłaniają koszty i uważa że sytuacja jest dokładnie analogiczna i nie widzi żadnej różnicy. Może być analogiczny zapis „zakupy związane z działalnością ZHR na terenie gminy” i wówczas będą środki które można będzie wykorzystać.

Pan Wójt stwierdził, iż trzeba sobie zdawać sprawę, że emeryci, renciści, starsi ludzie są osobami bardzo ubogimi, dla nich wydatek kilku złotych to duża suma przy małej emeryturze. Widzi zdecydowaną różnicę między emerytami a zuchami, dzieci posiadają pracujących rodziców. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby ci rodzice dali dzieciom kieszonkowe, lub wystąpili z prośbą do gminy o zakup czegoś, na konkretną  imprezę z okazji np. Dnia Dziecka. Jest różnica pomiędzy wspomożeniem imprezy, jak to ma miejsce w wypadku emerytów a dokonywaniem stałych zakupów np. plasteliny na zajęcia dla zuchów.

Pani Bazga poinformowała, że pisała specjalne pismo do Urzędu Gminy o dotację dla emerytów i dlatego została ona przyznana. Przypomniała, iż na początku przy organizowaniu imprez dla emerytów byli zapraszani artyści, obecnie imprezy są bardzo skromne. Spotkania są dużą przyjemnością dla emerytów i uważa, że odebrać im tego nie można. Podziękowała serdecznie za przyznaną dotację.

Pani Tomczak uważa, że emerytom należy dać, nikt tego nie kwestionuje, chodzi o to żeby gmina dała również dotacje dla dzieci. Nie wszystkich rodziców stać na dawanie dzieciom kieszonkowego.

 

 

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

 

Pan Wójt poinformował, iż planowane wydatki w tym dziale wyniosą  5247200 zł.

Komisje nie zgłosiły uwag.

Pan Rajski sprostował, iż w pozycji urządzanie rekreacji chodzi nie o Pęcice Małe ale o Pęcice.

Pan Wójt uznał to jako autopoprawkę.

 

Przystąpiono do głosowania załącznika Nr 2.

Za przyjęciem  - 10

Przeciw           - 3

Wstrzymało się – 0

 

 

Załącznik nr 2 a – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Pan Wójt poinformował, że autopoprawki są związane z wyborami do Rady Powiatu Pruszkowskiego i jest to kwota16 153zł. Plan po zmian będzie wynosił 2 180 053zł.

Brak uwag.

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Pan Wójt poinformował, iż po autopoprawkach dochody będą wynosiły 46 194 595 zł,  planowane wydatki  wyniosą 61 463 537zł. Niedobór budżetowy nie ulega zmianie.

Brak uwag.

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik nr 4 – Prognoza długu w gminie Michałowice za 2005 rok i lata następne.

Pan Wójt poinformował, iż automatycznie w wyniku przyjętych wcześniej załączników należy w pierwszym wierszu, z datą 31.12.2005 dokonać zmiany kwoty na 46 194 595 zł. Są to nasze planowane dochody, pozostały kwoty nie ulegają zmianie.

Brak uwag

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

Pan Sierak zaproponował  15 minut przerwy.

Załącznik nr 5 – Zadania Inwestycyjne

Pan Wójt poinformował iż zadania inwestycyjne były omawiane przy zał. nr 2.

Planuje się wydatki budżetowe w kwocie 27 654 950 zł, w tym środki własne z kwotą 11 578 461 zł.

Pan Kuss poinformował iż na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zgłoszony był wniosek dotyczący Zbiornika Retencyjnego w Komorowie w brzmieniu „ z uwagi na zagrożenie powodziowe, co może doprowadzić do katastrofy budowlanej Zbiornika Retencyjnego w Komorowie Komisja zwraca się z pilną prośbą do Wójta Gminy o wystąpienie do Starosty Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i  Wojewody Mazowieckiego o pilne przystąpienie do prac związanych z rewitalizacją zbiornika w Komorowie”.

Pan Bryksa zgłosił wniosek dot. zmiany w załączniku i jednocześnie zmiany w budżecie gminy polegającej na wykreśleniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa chodnika w Komorowie Osiedlu w ul. Konopnickiej” z kwotą 80tys. zł i przeniesienie tej kwoty na zadanie pod nazwą „remont chodnika w ul. Wiejskiej w Komorowie Osiedlu”. W tej kwestii jest wsparcie pana K. Słowika, Klubu „Zachód” , oraz pana T. Chruściaka który również akceptuje tą zmianę. Poinformował, że w chwili obecnej ul. Konopnicka nie jest piorytetem, jest to spokojna ulica natomiast chodnik w ul. Wiejskiej jest zniszczony i wymaga pilnego remontu.

Pan Wójt ustosunkował się pozytywnie do tego wniosku pana Bryksy i wniósł autopoprawke do budżetu zapisując pod pozycją 41 zmianę nazwy na  „modernizację chodnika w ul. Wiejskiej w Komorowie” i wykreślenie chodnika w ul. Konopnickiej.

Pan Rajski zwrócił uwagę dotyczącą poz.38 budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Michałowice. Uwaga dotyczyła kierunku inwestycji tj. od Pęcic do Michałowic, przez Reguły.

Pani Zalewska zapytała, czym pana Wójt się kierował przy budowie programu inwestycyjnego, dlatego że wiele ważnych dróg, chodników nie znalazło się w tym planie. Wnioskowała o wykonanie w bieżącym roku nakładki w ul. Kolejowej w Komorowie, miał być robiony chodnik w ul. Marii Dąbrowskiej. Uważa, że plan inwestycyjny co do dróg nie ma obranego konkretnego kierunku, który świadczył by o tym, że ma być poprawa komunikacji, która ułatwiła by mieszkańcom poruszanie się po drogach.

Pan Wójt poinformował, że ul. Kolejowa jest w stanie strasznym i takich ulic na terenie Gminy jest osiem. Na dzień dzisiejszy może mówić o ul. Kolejowej tylko w kontekście połatania dziur. Uważa, że przed zrobieniem nakładki asfaltowej należy zrobić odwodnienie ulicy, ponieważ asfalt będzie się kruszył.  

Przystąpiono do głosowania załącznika Nr 2 z autopoprawkami zgłoszonymi przez pana Wójta.

Za przyjęciem  - 10

Przeciw             - 2

Wstrzymało się – 1

 

Załącznik nr 5a – Środki Unijne

Pan Wójt poinformował, że w załączniku są wpisane zadania które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii. Nie ma propozycji autopoprawek. Kwota wydatków wynosi 4 869 902, 99zł.

Brak uwag.

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik nr 6 – dotacje dla instytucji upowszechniania kultury.

Brak uwag.

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik nr 7 – dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pan Wójt poinformował, iż w tym załączniku dokonany został podział dotacji z uwzględnieniem przedszkoli niepublicznych. Kwota łącznie z autopoprawką wynosi 1 184 416 zł. Autopoprawki są związane z koniecznością dofinansowania Niepublicznego Przedszkola Sióstr Misjonarek w Piastowie w 7 766zł, Przedszkola Niepubliczne Gminy Raszyn w kwocie 34 920 zł , Przedszkola Niepubliczne Miasto Stołeczne Warszawa w kwocie 150 000 zł.

Brak uwag.

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik nr 8 –  Plan dochodów własnych i dodatków jednostek budżetowych Gminy Michałowice

Pan Wójt zabierając głos poinformował, że jest to związane z likwidacją środków specjalnych.

 

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Pan Wójt poinformował, iż plan wydatków po autopoprawkach wynosi 103 617 zł. W załączniku tym zostały przedstawione przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Brak uwag

Rada przyjęła treść tego załącznika przez aklamację.

 

Załącznik nr 10 – Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż załącznik został przygotowany w oparciu o podjęte uchwały o wieloletnich programach inwestycyjnych, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Pan Kuss poinformował, iż zgodnie z przyjętymi korektami opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Tomczak zapytała czy załącznik Nr 10 jest dopasowany do wieloletnich planów które do tej pory obowiązują, czy na podstawie tych WPI które za niewielki czas będą przyjmowane.

Pan Wójt wyjaśnił, zostało to sporządzone w oparciu o poprzednie WPI.  

Przystąpiono do głosowania załącznika nr 10 z autopoprawkami zgłoszonymi przez pana Wójta.

Za przyjęciem  - 10

Przeciw             - 1

Wstrzymało się – 2

 

Pan Sierak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowice na 2005 rok podając kwoty w poszczególnych paragrafach. W § 6 została zgłoszona autopoprawka polegająca na dopisaniu pkt 2 o treści „ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodnie z zał. Nr 5a” (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).

Brak uwag do treści projektu uchwały.

Pan Bryksa zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne nad projektem uchwały, oraz zapytał o tryb głosowania budżetu.

Pan Sierak poinformował, iż projekt budżetu będzie głosowany zwykłą większością głosów.

Pan Bryksa zapytał, czy istnieje możliwość aby na wniosek radnego rada dokonała w dniu dzisiejszym interpretacji Statutu Gminy Michałowice w § 38 ust.3, polegającej na tym, że uchwała budżetowa będzie podejmowana bezwzględną większością głosów. Umotywował to tym, że ta uchwała dotyczy wydatków budżetu Gminy i wymaga istotnej uwagi.

Pan Sierak stwierdził, iż prawo jest jedno jeśli chodzi o tryb uchwalania budżetu. Decydujący jest zapis ustawy o finansach publicznych, który nic nie mówi o bezwzględnej większości głosów.

Pani Mecenas poinformowała, że z przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, że uchwały zapadają zwykłą większością głosów, wyjątkiem są uchwały dotyczące powstania zobowiązań finansowych. Budżet jest planem dochodów i wydatków i w tej kwestii była odpowiedź RIO, która potwierdziła, że budżet jest podejmowany zwykłą większością głosów. Natomiast co do wyinterpretowania takiej zasady, że budżet będzie podejmowany bezwzględną większością głosów, to taka interpretacja nie ma oparcia w przepisach prawa. Jeżeli rada by wyinterpretowała taką zasadę, to RIO może nam taka uchwałę unieważnić. Poinformowała jeszcze, że rada nie może w Statucie wprowadzać zasad ostrzejszych niż przewidział to ustawodawca, a więc nie może stanowić w przepisie miejscowym, że uchwały które zapadają zwykłą większością głosów zgodnie z ustawą maja zapadać bezwzględną większością. Nawet jeśli rada wyinterpretuje taka zasadę, to ona nie ma umocowania w przepisach prawa.  

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku pana Bryksy o przeprowadzenie głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok.

Za wnioskiem   - 11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się – 2

Rada wniosek przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Bryksa Przemysław              - przeciw

2. Chruściak Tadeusz               - za

3. Hanc Eugeniusz                    - za

4. Kuss Bolesław                       - za

5. Rajski Paweł                         - za

6. Sierak Jacek                          - za

7. Słowik Krzysztof                  - za

8. Sulik Czesław                       - za

9. Tomczak Elżbieta               - przeciw

10. Walendowski Sławomir    - za

11. Zacny Paweł                      - za

12. Zalewska Aurelia              - przeciw

13. Zieliński Krzysztof            - za

Przewodniczący pan Jacek Sierak poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się”,  (karty z imiennego głosowania stanowią załącznik do protokołu). W związku z powyższym  Uchwała Nr XXIX/245/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 rok została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.

Pan Wójt poinformował, iż wszystkie autopoprawki zgłoszone na komisjach zostały przyjęte i wpisane do projektu uchwały (stanowią załącznik do protokołu); do poz. 36 została wpisana ulica Bez Nazwy, do poz. 40 dopisane w Granicy: ul. Poprzeczna, Przepompownia, ul. Skośna, Kochanowskiego, ul. Podleśna, do poz. 53 w Komorowie Wsi: dopisana ul. Polna, do poz. 55 dopisana ul. Wrzosowa, do poz. 56 dopisana Al. Kasztanowa.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, iż zgodnie z dyskusją i uchwalonym budżetem należy w Nowej Wsi w poz. 27 ul. Tulipanów przenieść na 2006 rok, natomiast ul. Jaśminowa, ul. Brzozową i ul. Polną na 2005 rok.

Pan Wójt przyjął to jako autopoprawkę.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” na lata 2005-2007 wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

Uchwała Nr XXIX/246 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 2 ppkt.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007.

Pan Wójt poinformował, iż autopoprawki stanowią załącznik do protokołu.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2005-2007.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXIX/247 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.pkt 2 ppkt.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.

Pan Wójt poinformował, iż  w poz. 30 proponuje zgodnie z przyjętym na 2005 rok budżetem wykreślenie ul. Konopnickiej i wstawienie w poz 45 modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej w Komorowie natomiast w poz 45 dopisanie ul. Szkolnej.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska poinformowała, że stan nawierzchni ul. Kolejowej jest fatalny i tej ulicy nie ma w programie. Widzi duże dysproporcje w programie budowy dróg na 2005 rok. W tym budżecie jeśli chodzi o drogi najwięcej środków jest przeznaczonych na miejscowość Michałowice. W ubiegłym roku też była taka sytuacja,  czyli budujemy drogi w jednej miejscowości. W ubiegłym roku wykonana była kompleksowo ul. 3-go Maja, ul. Spacerowa. W Komorowie w ubiegłym roku nie wykonano żadnej nawierzchni jeśli chodzi o jezdnię. Inne miejscowości maja tylko kawałki chodnika, jezdni i łatanie dziur.  A więc jest duża dysproporcja. Nie jest to taki podział jaki powinien być, jeżeli patrzeć na tę kadencję, ponieważ część miejscowości w ubiegłych latach nie miała w ogóle inwestycji drogowych jak Nowa Wieś, Pęcice, w Komorowie jeden chodnik i zdecydowanie duże środki w Michałowicach. Dzielimy gminę na tę lepiej dofinansowaną, z lepszą infrastrukturą i tę która musi jeszcze chodzić w kaloszach.

Pan Wójt stwierdził, iż odnosi wrażenie, że pani radna nie postrzega pewnych faktów pisanych i rzeczowych. Trzy lata temu było powiedziane, że pierwszeństwo mają budowy chodników wzdłuż tych ulic, gdzie jest duże natężenie ruchu komunikacyjnego. Budowany był chodnik w ul. Brzozowej w Nowej Wsi, Nadarzyńskiej, Spacerowej i Bankowej w Komorowie, w ul. Ryżowej i  Polnej w Opaczy oraz chodnik w ul. Kolejowej w Komorowie. Również przypomniał o chodniku w Pęcicach  Małych, w Sokołowie. Uważa, że nie należy siać takich nastrojów .   

Pan Kuss stwierdził, że wcześniej w Michałowicach była budowana kanalizacji jako priorytet, ponieważ poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki, a wówczas w Komorowie były budowane chodniki, asfalty. W Michałowicach są jeszcze drogi którymi nie można przejechać jak: Rynkowa, Słowackiego, Kościuszki, Wesoła i czeka się z wykonaniem tych ulic. W Komorowie obecnie wykonywana jest kanalizacja, a więc nie ma zastoju. Wszystko robione jest dla ludzi, ponieważ radni reprezentują wszystkich mieszkańców.

Pani Zalewska stwierdziła, że można być zadowolonym jeśli ma się tak duże inwestycje w swojej miejscowości i mówić, że pracujemy dla wszystkich mieszkańców. W Michałowicach tam gdzie są ulice zamieszkałe kanalizacja jest wszędzie. W Granicy z wyjątkiem ul. Okrężnej i Warszawskiej drogi nie mają asfaltów, chodników,  więc nie należy mówić, że  budujemy i coś robimy dla mieszkańców, wydając przysługujące im środki, ponieważ nie ma tam w większości kanalizacji. Analizowała budżet z kilku lat i wywnioskowała, że Komorów wypada nie w takim udziale jaki ma w stosunku do mieszkańców i wnoszonych podatków.

Pan Hanc zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez pana Hanca nad zamknięciem dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.

Za wnioskiem   – 7

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 2

Wniosek został przyjęty.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007 z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXIX/248 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 2 ppkt.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.

Pan Wójt poinformował, iż należy dopisać w Komorowie Zlewni Nr 18 kwot pochodzących ze środków unijnych, że są przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXIX/249 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 2 ppkt.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007.

Pan Wójt poinformował, iż w oparciu o wysłuchane wnioski na komisjach następuje  zmniejszenie wydatków na budowę torów dla deskorolek w Michałowicach, dopisane zostały pozycje w Pęcicach i Sokołowie.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej po wprowadzeniu autopoprawek zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była negatywna.

Pani Tomczak stwierdziła, że wszystko co nowe w sporcie czy kulturze fizycznej to zaczyna się od Michałowic, zaczęło się od sali sportowej w Michałowicach, później boiska, teraz projekt lodowiska w Michałowicach. Zapytała czy w kolejnych miejscowościach też kiedyś będą projekty co do lodowiska.

Pan Wójt potwierdził, iż będą również  lodowiska w innych miejscowościach, a boisko w Komorowie już zostało zbudowane wcześniej, a w Michałowicach nie ma takiego jak w Komorowie.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa ośrodków sportu i rekreacji na terenie Gminy Michałowice” na lata 2005-2007 z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 9

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXIX/250 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Sierak przekazał przewodniczenie sesji panu Zacnemu.

Ad.pkt 2 ppkt.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi ” na lata 2005-2007.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały jest znany wszystkim radnym już od kilku lat.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2005-2007.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXIX/251 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 2 ppkt.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2005-2007.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” na lata 2005-2007.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXIX/252 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 2 ppkt.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2005-2007.

Pan Wójt poinformował, iż są dwie zmiany w stosunku do pozycji Urzędu Gminy w 2006 roku zakupu kserokopiarki za 200000zł i w GOPS-ie zakupu samochodu osobowo-dostawczego, który obecnie ma lat jedenaście.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna. Nstępnie poinformował, iż komisja wnioskowała aby ograniczyć do minimum opracowania WPI w 2005, taka ilość planów jest niepotrzebna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych ” na lata 2005-2007 z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXIX/253 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 10.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Odział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pan Wójt poinformował, że uchwała jest niezbędna ze względu na pozyskanie środków do realizacji zadań inwestrycyjnych.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos  poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Odział w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXIX/254 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt 2 ppkt.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie gm. Michałowice.

Pan Wójt zabierając głos poinformował, iż działka położona jest bezpośrednio przy Kościele w Komorowie i jest przeznaczona pod powiększenie działki kościelnej.

Pan Zieliński poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie ustosunkowała się do odczytanego projektu uchwały.

Pan Kuss zbierając głos  poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawiezbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Komorowie gm. Michałowice.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 2

Uchwała Nr XXIX/255/2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Chruściak podziękował panu Wójtowi i architektowi panu Sobolowi oraz wszystkim radnych za to, że ta uchwała została podjęta.

 

Ad. pkt.3

Pan Wójt poinformował, że delegacja z naszej Gminy brała udział w spotkaniu poświęconym koncepcji budowy trasy szybkiego ruchu. Następnie poruszył sprawę zagrożenia powodziowego. Uważa, że w połowie roku należy podjąć starania aby zakupić wysokowydajną pompę dla OSP w Nowej Wsi. Podziękował Radnym, pracownikom urzędu za pracę nad budżetem Gminy na  2005 rok. Uważa, że budżet jest bardzo ciężki do realizacji i wymaga dużego wysiłku. Następnie złożył Życzenia Świąteczne.

 

Ad. pkt.4

Pan Sierak poinformował, iż do końca kwietnia należy złożyć Oświadczenia Majątkowe. Następnie poinformował, że w kwietniu i na początku maja będziemy gościć na terenie naszej Gminy Księdza Prymasa w związku z konsekracją Kościoła w Michałowicach. Następnie poinformował, iż wpłynął apel Rady Miasta Płocka w sprawie opodatkowania się na pomoc tragedii w Azji. Wpłynęła prośba z Urzędu Miasta Sulejówek w sprawie organizowania pomocy dla dziewczynki chorej na raka.

Następnie poinformował, iż wpłynęło pismo podpisane przez pana radnego Przemysława Bryksę. które w zasadzie dotyczy wszystkich radnych oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie zapoznał z treścią pisma, które stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, iż poruszona sprawa proceduralna dotyczy wszystkich, jest to żądanie usunięcia błędów. Wyjaśnił, iż Rada Gmina jest organem kolegialnym i wszystkie decyzje podejmowane są w drodze głosowania. Każdy akt głosowania jest podjęciem uchwały. W żadnym akcie prawnym nie znajdzie się przymusu do tego, aby uchwała miała formę zapisaną, jako kolejna uchwała.  Następnie przedstawił analizę pod względem prawnym, propozycję NSA pana sędziego Kryszcza, komentarz do ustawy, gdzie jest twierdzenie „że każde uzewnętrznienie woli rady i zarządu jako organów kolegialnych jest uchwałą i wymaga głosowania niezależnie od tego, czy następnie oznaczone zostanie jako uchwała, decyzja, postanowienie, bądź nie otrzyma określonej formy i zostanie jedynie odnotowane w protokole”. Każde głosowanie jest uchwałą, ponieważ Rada tylko i wyłącznie podejmuje decyzje w drodze uchwały, natomiast zewnętrzna forma tego może być różna. Mamy w Gminie od dawna taką tradycję, żeby upodmiatawiać Komisję, która jest właściwą, a więc Komisję Rewizyjną. Rada dotąd wyrażała zgodę, żeby docenić pracę Komisji Rewizyjnej i aby Rada przyjmowała opinię Komisji Rewizyjnej jako swoją własną, ewentualnie wnosząc do tego poprawki. Są w tej sprawie również rozstrzygnięcia Wojewody „akt prawny Rady Gminy noszący nazwę postanowienia może być uznane za uchwałę Rady Gminy podlegająca nadzorowi w trybie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym” to np. dotyczy postanowienia. Inne rozstrzygniecie „w obecnym stanie prawnym nie obowiązuje żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego, który by określał formę uchwał oraz uniemożliwiał zapisywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy w protokołach z posiedzeń tych organów”. Uchwałą będzie każde wyrażenie woli przez organ kolegialny, który w sposób jednostronny dokonuje rozstrzygnięć w sprawach publicznych, opartych na władztwie administracyjnym. Nie sądzi aby naruszenie prawa w związku z powyższym nastąpiło.

Pani Tomczak zapytała czy każde stanowisko, które pan Wójt przedstawia do głosowania jest również uchwałą.

Pan Sierak potwierdził, informując że niezależnie od tego jaka jest forma zewnętrzna.

Pani Tomczak poinformowała, iż do tej pory była taka informacja, że uchwała jest uchwałą a stanowisko stanowiskiem. Obecnie dowiaduje się, że stanowisko również jest uchwałą.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie jest to tak, że każda forma jest uchwałą i uchwała przyjmuje różne formy, ponieważ możliwość zaskarżenia uchwały ma inną moc prawną, a inna sytuacja jest w odniesieniu do stanowiska, rezolucji, czy apelu Rady Gminy. Występują różne skutki prawne. Poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy przez panią mecenas.

Pani Domańska wyjaśniła, że nic innego nie może powiedzieć ponad to, co zostało odczytane, dlatego iż swoją wiedzę również czerpie z orzecznictwa sądu i ewentualnie z rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i komentarzy. Jeżeli rada podejmuje uchwały, to wyraża swoją wolę w zakresie administracji publicznej. Czy to będzie nazywało się stanowiskiem, czy uchwałą, to można to zaskarżyć do sądu i wtedy sąd rozstrzygnie.

Pani Zalewska zapytała czy rezolucję można zaskarżyć.

Pani Domańska stwierdziła, że można, ponieważ jest to podjęcie woli przez organ kolegialny.

Pani Zalewska zapytała, czy jest to ta sama instancyjność postępowania.

Pani Domańska wyjaśniła, iż pierwsza i druga instancja występuje w postępowaniach administracyjnych w których są wydawane decyzje. Z zasady jest to postępowanie dwuinstancyjne, które dalszy ciąg ma w sądzie. Natomiast podejmowanie uchwał przez Radę Gminy nie jest postępowaniem administracyjnym i tutaj nie występuje instancyjność. Jest po prostu organ stanowiący Gminy w postaci Rady, która wyraża swoją wolę podejmując uchwałę lub jej nie podejmując, i ewentualnie taka uchwałę można zaskarżyć. Może to zrobić w trybie nadzoru Wojewoda stwierdzając nieważność takiej uchwały, lub można zaskarżyć taka uchwałę do sądu.

 

Ad. pkt.5

Pani Jadwiga Bazga złożyła życzenia świąteczne.

Pani Grzeszczak podziękowała radnym i Panu Wójtowi za pracę na rzecz mieszkańców Gminy.

Pani Zalewska złożyła w imieniu Klubu Zachód interpelację w sprawie finansowania kosztów ponoszonych przez gminę na dopłaty dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków z posesji mieszkańców.

Pan Sierak złożył Życzenia Świąteczne.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 28.07.2006 10:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Marcin Walichnowski