Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:24

Protokół Nr XXVII Z obrad XXVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-02-03

Protokół nr XXVII z obrad XXVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 3 lutego  2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Obecnych  radnych (  w chwili rozpoczęcia).

Nieobecny, nieusprawiedliwiony:  pan T. Wągrodzki, pan P. Hoser.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 12  radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.

1.       Sprawy porządkowe.

2.       Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr Ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów,

2)      określenia granic obszarów objętych projektami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów we wsiach Pęcice i Sokołów,

3)      gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice,

4)      regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok,

5)      maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2005,

6)      przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,

7)      kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

8)      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

9)      ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

10)   programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2005,

11)   zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

12)   przyjęcia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy Utrata,

13)   przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2005 r.

4.       Podjęcia Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

5.       Podjęcia Stanowiska Rady Gminy Michałowice w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

6.       Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXV i XXVI sesji Rady Gminy.

7.       Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy.

8.       Informacje Wójta Gminy.

9.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

10.   Sprawy wniesione.

 

 

Za przyjęciem   - 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XXVII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 2

Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekt protokołu z XXVI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XXVI sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów.

Pan Wójt poinformował, że przygotowany projekt uchwały był szczegółowo omawiany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Projekt planu dotyczy ustalenia przeznaczenia działki nr ew. 491 w Komorowie przy kościele. Część uwag zgłoszonych na posiedzeniu Komisji została uwzględniona w przedstawionym planie, a część z przyczyn formalno-prawnych nie mogła być uwzględniona. 

Pan Sobol poinformował, iż w 1997 roku została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego trzech dużych obszarów na terenie Gminy Michałowice, w tym obszaru Komorowa. W związku z tym, że do tak opracowanego projektu planu wpłynęło szereg zarzutów i protestów Zarząd Gminy poprzedniej kadencji postanowił przystępować do uchwalania fragmentów planu tego obszaru w miarę uzgadniania zarzutów i protestów. Do dnia dzisiejszego w ramach obszaru „Komorów” zostały już uchwalone cztery plany zagospodarowania obejmujące tereny osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś. Omawiany plan jest ostatnim fragmentem pozostającym do zatwierdzenia na terenie osiedla Komorów. Działka nr ew. 491 w planie obowiązującym do końca 2003 roku była przeznaczona pod Kościół Św. Piusa. W niedalekiej przeszłości właściciel działki się zmienił (działka stała się własnością Gminy) i zarzut, który był składany do większego planu przestał formalnie funkcjonować. Następnie Pan Sobol przedstawił autopoprawki do projektu uchwały wynikające z ustaleń podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej: w §5 zaproponowano dodanie słów „Kościoła Rzymskokatolickiego” po słowach „…terenów usług kultu religijnego”. W §7 ust. 1 wykreślono pkt 4). W §20 ust. 1 wykreślono pkt 2). W związku z tym, że nowy kościół nie będzie w tym miejscu realizowany wykreślono wszystkie ustalenia tego dotyczące z części szczegółowej §36 ust. 1. 

Pan Wójt wyjaśnił, iż po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przy kościele drugim krokiem będzie podjęcie stosownej uchwały, która pozwoli na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Kościoła tej działki.

Ks. Proboszcz A. Perdzyński poinformował, iż od strony ul. Krasińskiego chciałby, aby był parking dla samochodów. Zamierza też ogrodzić teren działki ogrodzeniem o wysokości 1,10m – 1,20m. Kościoła nie będzie rozbudowywał. W przyszłości chciałby z tej działki zrobić teren rekreacyjny dla mieszkańców (park), chciałby też zasadzić więcej drzew i krzewów tak, aby było to centralne miejsce w Komorowie. Jeżeli w przyszłości będzie to możliwe, to również chciałby pobudować nieduży budynek, który stanowiłby pomieszczenie kulturalno-rekreacyjne dla parafian.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska zwróciła uwagę, iż w § 36 należy wykreślić tylko słowa „nowego kościoła i”, natomiast zapis dotyczący budynków parafii należy zostawić.

Pan Wójt zgodził się z tym i wprowadził zapis w formie autopoprawki.

Pani Zalewska poprosiła o zmniejszenie ilości miejsc parkingowych do dwóch lub półtora na działce.

Pan Wójt wyjaśnił, że we wszystkich dotychczas uchwalonych planach Gminy przyjęto takie wskaźniki (3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych) i według jego wiedzy jest to minimum niezbędne dla funkcjonowania takich obiektów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/ 223/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia granic obszarów objętych projektami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów we wsiach Pęcice i Sokołów

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały jest sprecyzowaniem wcześniej podjętych uchwał dotyczących zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sokołów i Pęcice.

Pan Sobol przedstawił wyjaśnienia w tej sprawie. Stwierdził, że proponowane uchwały stanowią uszczegółowienie obszarów objętych zmianami planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. Dotyczy to planów obejmujących tereny położone we wsi Sokołów (zatwierdzonego przez Radę Gminy Michałowice uchwałą nr XXIX/179/2000 z 4 lipca 2000r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 102 z 2000r., poz. 1009) oraz we wsiach Pęcice i Sokołów (zatwierdzonego przez Radę Gminy Michałowice uchwałą nr XXIX/178/2000 z 4 lipca 2000r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 102 z 2000r., poz. 1008). W związku z tym, że zmiana dotyczy wyłącznie wybranych terenów przeznaczonych pod usługi granice opracowań dostosowano do tych obszarów.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia granic obszarów objętych projektami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów we wsiach Pęcice i Sokołów

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/224 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 3.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice

Pan Wójt  poinformował, że projekt uchwały wnoszony jest w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, oraz o zmianie niektórych ustaw. Wymieniona ustawa wprowadza istotne zmiany dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one możliwości tworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, a likwidację środków specjalnych. Środki dochodów własnych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice będą przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania tych dochodów, a także na działalność statutową jednostki budżetowej.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak zapytał, czy zmiana ustawy o finansach publicznych daje możliwość gromadzenia dochodów na rachunkach jednostek samorządowych Rad Osiedla i Rad Sołeckich.

Pan Wójt wyjaśnił, że ustawa tego nie przewiduje. Natomiast każdy Statut Osiedla lub Sołectwa przewiduje  możliwość gromadzenia środków, tylko na koncie Gminy.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/225/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok

Pan Wójt poinformował, że została znowelizowana Karta Nauczyciela, która wprowadziła coroczny obowiązek ustalania, w drodze regulaminu wysokości składników wynagrodzenia, który składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, nagród i innych świadczeń.

Pani Żakowska przedstawiła autopoprawki pana Wójta: w § 1 pkt 3 zaproponowała wykreślenie fragmentu „i dodatków specjalnych”, w Regulaminie w § 8 w tabeli dodatków funkcyjnych zamianę stawki z 60 na 85 i z 50 na 60, następnie w § 13 pkt. 4 wykreślenie w ostatnim zdaniu słowa „nie”, oraz wykreślenie pkt. 7. w pkt. 10 zamianę litery „i” na słowo „lub”.

Pan Walendowski poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał czy na podstawie omawianego Regulaminu faktycznie zostaną wprowadzone zmiany w uposażeniach nauczycielskich w naszej gminie, czy ktoś zyska, czy straci. Jak to będzie skala zmian, czy jest to tylko uporządkowanie obecnej sytuacji poprzez wprowadzenie Regulaminu.

Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to przede wszystkim uporządkowanie zasad. Będą straty w płacach w przypadku wychowawców i tych wychowawców którzy mają stopień nauczyciela dyplomowanego i dwóch dyr. Szkół w Michałowicach.

Pani Tomczak stwierdziła, że na terenie Gminy 18 nauczycieli dyplomowanych ma wychowawstwo. Zapytała, czy 15zł na 18 nauczycieli to tak duża kwota dla Gminy, czy aż tak dużo zostanie zaoszczędzone, że to trzeba było zmieniać.

Pan Wójt wyjaśnił, że zmiany te dotyczą również możliwości podniesienia wynagrodzenia nauczycielom najgorzej zarabiającym.

Pani Tomczak poinformowała, że suma jest minimalna a zacznie rodzić niesamowite konflikty społeczne i niezdrową atmosferę.

Pan Sierak uważa, że wychowawstwo powinno być równe, natomiast są inne składniki, które dają możliwość docenienia pracy.

Pani Tomczak zapytała dlaczego wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć doraźnego zastępstwa przepracowano w celu sprawowania opieki nad uczniami wynosi 50% wynagrodzenia.

Pan Wójt wyjaśnił, iż z różnych przyczyn nieodbywają się lekcje i jest obowiązek ustawowy aby zapewnić opiekę nad uczniami i może się odbywać w sposób właściwy, wykładając przedmiot, wpisując temat. Może być sytuacja, że nauczyciel będzie tylko pilnował. A więc jest to mobilizacja, aby prowadzić lekcje.

Pani Tomczak uważa, że w takiej sytuacji każdy nauczyciel jest w stanie przeprowadzić zajęcia wychowawcze, a to też jest lekcja.

Pan Zacny zapytał jak to prawnie będzie wyglądało. Konsekwencją tej uchwały będą zmiany obowiązujących umów o pracę w trakcie roku szkolnego.

Pan Wójt wyjaśnił, że sytuacja dotyczy grupy osób. Dana osoba ma dwa wyjścia, albo przyjąć nowe warunki pracy, albo zrezygnować z pracy.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 9

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 4

Uchwała Nr XXVII/226 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 5.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2005.

Pan Wójt poinformował, że jest to zgodne z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karty Nauczyciela gdzie każda gmina ma obowiązek 1% planowanych rocznych środków przeznaczyć na dofinansowanie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Proponuje w § 2 wpisać stawkę 700 zł.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2005

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/227 /2004 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak stwierdził, iż gmina prowadzi politykę wspierania procesu kształcenia pracowników na terenie Gminy jak najbardziej słuszną, również urzędu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały jest zgodny z Kartą Nauczyciela, zawiera propozycję ustalenia wysokości funduszu zdrowotnego, oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Pani Żakowska zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z Regulaminu z § 1 z pkt 7 wyrażenie „jest ona ostateczna”, oraz zaproponowała zmianę brzmienia § 3 pkt.8 „w przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego, nauczycielowi przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Michałowice. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji odmownej”

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa złożył wniosek do § 3 pkt.8 dotyczący zmiany terminu złożenia odwołania z 7 na 14 dni ponieważ uważa, że termin 7 dni jest zbyt krótki.

Pan Wójt zaproponował wnieść powyższą zmianę jako autopoprawkę.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/228 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 7.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Pan Wójt poinformował, że zmiana ustawy nałożyła na organy prowadzące placówki oświatowe obowiązek dostosowania regulaminów do obowiązujących przepisów. Biorąc powyższe przedkłada projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród.

Pani Żakowska w imieniu pana Wójta zgłosiła w załączniku do uchwały autopoprawkę w § 2 polegającą na wstawieniu pkt 2  „Fundusz o którym mowa w pkt. 1 dzieli się w następujący sposób”.   

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Tomczak zgłosiła wątpliwości do § 5, a mianowicie do występowania przez związki zawodowe działające na terenie szkoły z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy. Zapytała co robić w sytuacji jeśli w szkole jest tylko dwóch związkowców.

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o oddział Pruszkowski Związku.

Pani Tomczak zapytała o wyjaśnienie pkt.2 w § 5 który mówi, że wnioski przedstawione przez dyr. szkoły opiniuje rada pedagogiczna i uważa, że nie jest to logiczne i kłóci się z innymi punktami i w związku z tym zaproponowała wykreślenie pkt. 2 z § 5.

Pan Wójt przyjął propozycję wykreślenia pkt. 2 jako autopoprawkę. Następnie wyjaśnił, że jeśli związki zawodowe na terenie szkoły są mniej liczne i nie mogą tworzyć gminnej organizacji związkowej, a przynależą do Pruszkowskiej, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ci związkowcy poprzez Pruszków występowali o nagrodę.

Pani Żakowska poinformowała, że na następną sesję przygotuje dane dotyczące liczby nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prawdopodobnie jest ich około 14 i reprezentantem jest pani Jolanta Gałka ze Szkoły z Komorowa.

Pan Zacny poprosił o podanie stanowiska pani Gałki jakie zajmuje w szkole, czego uczy.

Pani Żakowska poinformowała, że jest pracownikiem administracyjnym szkoły.

Pani Zacny uważa, iż to nieporozumienie, ponieważ przedstawicielem  Związku Nauczycielstwa Polskiego z terenu Gminy Michałowice jest pracownik administracyjny szkoły, a nie nauczyciel.

Pani Zalewska zapytała, czy pan Wójt może odmówić przyznania nagrody.

Pan Wójt stwierdził, iż zapis jest jasny i czytelny

Pan Sierak poinformował, że jest to nagroda Wójta i tylko on decyduje.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z autopoprawką.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

Uchwała Nr XXVI/ 216/2004 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt. 8.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy tych nauczycieli, którzy wykonują funkcje nie związane bezpośrednio z procesem kształcenia tylko z procesem wychowania jak również reedukacji w zakresie zdrowotnym. Jest to propozycja godzin obowiązujących w wielu sąsiednich gminach, ponieważ tygodniowy wymiar ilości godzin jest do ustalenia przez Radę Gminy w formie uchwały.   

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin; zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/ 230/2004 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak zaproponował 10 min. przerwę.

 

Ad. pkt 3 ppkt. 9.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pan Sierak zacytował fragmenty ustawy która reguluję sprawę naliczania opłat adiacenckich, ustawa z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami.

Pan Kwietniak poinformował, że powodem przedstawienia takiego projektu uchwały są coraz liczniejsze sytuacje, że mieszkańcy odmawiają partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Stan prawny wygląda w ten sposób, że jedyną drogą do pobierania takich opłat są opłaty adiacenckie. Dopóki dane urządzenie strukturalne w drodze nie powstanie, możemy mówić o inicjatywie społecznej, o partycypacji dobrowolnej mieszkańców, ale w sytuacji kiedy w ulicy jest już kanalizacja, czy wodociąg to nie ma innych sposobów niż właśnie naliczenie opłaty o której jest mowa w uchwale. Kompetencją Rady jest uchwalenie odpowiednich stawek i zaproponował stawkę dla uczestników inicjatywy społecznej związanej z budową sieci stawkę zerową, dla tych którzy nie brali udziału w inicjatywie budowy naliczono by stawkę 50%. Opłata adiacencka może być na wniosek mieszkańca rozłożona na raty, na okres 10 lat. 

Pan Kuss poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie wydała opinii. Wynik głosowania, za -1głos, przeciw -1 i 3 głosy wstrzymujące.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4-za, 2-przeciw, 1 wstrzymujący.

Pan Chruściak zapytał czy działanie tej uchwały dotyczyło by inwestycji wykonanych w naszej gminie od 2002 roku.

Pan Wójt potwierdził.

Pan Chruściak zapytał, czy znamy jakąś szacunkową wycenę o ile wzrasta wartość 1m2 nieruchomości przy okazji zrobienia inwestycji pod tytułem kanalizacja.

Pan Wójt wyjaśnił, iż szacunkowo przyjmuje się, że z tytułu wybudowania drogi wartość nieruchomości wzrasta o 10%, z tytułu wybudowania wodociągu i kanalizacji wzrasta o 15 %, a samej kanalizacji o 10%.

Pan Kuss stwierdził, iż na terenie Gminy zostało już wykonane ponad 60 % kanalizacji. Mieszkańcy mimo trudnej sytuacji dokonywali wpłat, natomiast obecnie od dwóch lat obserwujemy bardzo wyraźnie spowolnienie budowy kanalizacji oraz wpłat mieszkańców. Należy się zastanowić czy przyjmujemy środki w postaci opłat adiacenckich aby poprawić sytuację w realizacji inwestycji które zostały wytyczone, albo musimy zrezygnować z budowy kanalizacji jeśli nie będzie wpłat mieszkańców. Uważa, że najlepszą metodą będzie wprowadzenie opłat adiacenckich.

Pan Sierak uważa, że jest to jedna z najtrudniejszych uchwał jaka ma być podjęta. Rodząca za sobą następstwa dot. wielkości kierunków inwestycji w kolejnych latach i niosąca ze sobą następstwa związane z pewną sprawiedliwością społeczną dot. realizacji procesu budowy zgodnie z porozumieniami zawartymi z mieszkańcami w trakcie wielu spotkań w połowie lat 90-tych gdzie wogóle nie było kanalizacji na terenie naszej Gminy. Budowę kanalizacji zaczęto w 1995 roku i wtedy większość mieszkańców opowiedziała się za formą wyższych wpłat byle szybciej realizować te zadania. Było to konsekwentnie realizowane i wpłaty stały się elementem montażu finansowego. Jeśli przyjęte zostały Wieloletnie Programy Inwestycyjne to należy pamiętać, że w WPI  jednym ze źródeł finansowania są wpłaty mieszkańców, które kształtują się na poziomie od 15-30% wartości realizacji zadania, w zależności od tego w jakim terenie są one realizowane. Środki te  pozwalają ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne. W ubiegłych latach projekty zostały dofinansowane ze środków europejskich. Widzi problemy dotyczące zamożności poszczególnych mieszkańców i uważa, że umowy które będą zawierane z mieszkańcami Gminy,  będą zabezpieczać tych którzy realizują zadanie na zasadach przyjętych ogólnie w naszej gminie, bądź nie są w stanie realizować i wówczas zawierają stosowane porozumienie z Wójtem, jeżeli ich możliwości finansowe przekraczają taką zdolność.

Pan Chruściak uważa, że jest to jedna z trudniejszych decyzji w tej kadencji, ponieważ chcemy wprowadzić nowy podatek dla ludzi, bardzo ostry, bez referendum , ponieważ nie jest ono wymagane. Opłata adiacencka jest dobra do wspomożenia dochodów Gminy, ale uważa że jest niesprawiedliwa. Przy kanalizacji wzrost wartości działki wzrasta średnio do 5%. Jeśli działka ma średnio 2tys.m2 a takie na terenie Komorowa Wsi występują, jej wartość w tej chwili jest około 30 euro a po zrobieniu kanalizacji jej wartość wzrośnie o 2 tys. euro. Opłata adiacencka będzie wynosiła 1 tys. euro. Uważa, że dość duże różnice w  angażowaniu się mieszkańców w budowę kanalizacji biorą się z tego, że na terenie wschodnim tereny są podmokłe i kanalizacja była priorytetem, natomiast tereny w którym teraz robiona jest kanalizacja dużej potrzeby nie ma, teren jest suchy i jest to wytłumaczenie. Faktem jest, że od kilku lat nie jest podwyższana opłata za uczestniczenie w tej inwestycji, ale z drugiej strony do ubiegłego roku można było odpisać wpłatę od podatku około 10% czyli 500 zł. Kanalizacja jest zadaniem własnym Gminy, zależy nam aby rozwój był zrównoważony, żeby ekologia była zachowana ale również zależy na tym, aby kanalizację wykonywać niezależnie od tego, jakie będą trudności materialne. Uważa, że dobrym zapisem by była zmiana w § 1 w uchwale polegająca na dodaniu zapisu na końcu zdania „kwotową nie większą niż wielkość świadczenia finansowego właściciela wynikające z uczestniczenia w tej inwestycji”.

Pan Sierak poinformował, że zastanawiano się czy tego typu zapisu nie wprowadzić, ale ustawa mówi wyraźnie, że wysokość opłaty wynosi nie więcej niż 50% różnicy wartości, wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, która ustala rada Gminy w drodze uchwały. Nie ma natomiast nic na temat ustalenia wysokości kwotowej.  

Pan Rajski stwierdził, iż zamysł pana Wójta jest słuszny, do pozyskiwania środków jest to rzecz konieczna. Podłączanie się do kanalizacji wobec wzmożonej restrykcji praw ochrony środowiska jest najlepszym rozwiązaniem. Kanalizacja nie zastąpi żadnego szamba, nawet ekologicznego. Wpłaty mieszkańców, to ten czynnik społeczny przemawiają za tym, żeby wszyscy mieszkańcy partycypowali. Wątpliwości co z tymi osobami, które nie będą miały możliwości uczestniczenia w tej inwestycji. Wprowadzenie opłaty adiacenckiej stawia mieszkańców w takiej sytuacji, że zarówno nie mają inwestycji i są pokrzywdzeni obciążeniem z opłatą. Uchwała ma obowiązywać trzy lata wstecz i co z tymi co więcej niż trzy lata temu robili te wpłaty. Jeżeli ktoś jest klientem GOPS to skazanie go na opłatę adiacencką jest niemożliwe. Uważa, że zamysł pana Wójta, aby zmusić mieszkańców którzy mają pieniądze, a nie chcą partycypować w kosztach kanalizacji i uczestniczyć w ochronie naszego wspólnego środowiska jest bardzo słuszne, natomiast nie ma pewności czy jest to jedyna forma pozyskania wpłat.

Pan Bryksa wracając do wypowiedzi pana Chruściaka poinformował, że średnia wielkość działki wynosi od 2000 - 500 m2. Ceny nieruchomości w różnych rejonach Gminy różnie się kształtują. Może dojść do sytuacji w której mieszkańcy rozpoczną kalkulowanie i okaże się, że bardziej korzystnie dla nich jest nieponoszenie kosztów z tytułu darowizny na rzecz Gminy jako udziałów w budowie sieci kanalizacyjnej. Będą czekać i żądać  realizacji kanalizacji na podstawie przepisów prawa i czekać na nałożenie opłaty adiacenckiej. Zaproponował zejść do poziomu faktów. W dyskusji pojawiały się głosy jakoby mieszkańcy masowo odmawiali udziału w budowie kanalizacji co zachwiało naszym planem inwestycyjnym w sposób prawie kompletny. Poprosił o wyjaśnienie, jaka była przyczyna zdjęcia środków z wpływów do budżetu Gminy, które miały wpłynąć z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji, 800tys.zł z jednej i 600tys.zł z drugiej strony gminy. Jaka była przyczyna nieuiszczana przez mieszkańców tych opłat. Jeśli mieszkaniec nie widział żadnych działań w kierunku budowy kanalizacji w jego ulicy, nawet nie dostał prośby o uiszczeniu wpłaty, ponieważ inwestycja w ogóle się nie rozpoczęła, przetarg się opóźnił, opóźniła się dokumentacja itp., to uważa, że nie powinien ponosić winy z tego tytułu, iż nie wykazał aktywności. Poprosił również o wyjaśnienie, czy rzeczywiście jeżeli dojdzie do uchwalenia tej uchwały to gmina z własnych środków będzie musiała wykonywać inwestycje i jakie działania będzie musiała podjąć w celu dokonania wyceny wzrostu wartości nieruchomości. Jakie to będą średnio koszty w przypadku jednej działki, czy to jest opłacalna droga.  

Pan Sierak przypomniał, że temat opłaty adiacenckiej był już podejmowany na początku budowy kanalizacji, sam nie był fanem tego typu odpłatności i nigdy by do tego nie dążył gdyby nie zaistniałe fakty. Wykonał w 1998 roku szacunki i rzeczywiście sytuacje mogą być różne. Przy średniej wielkości działki 800 m2 wychodziła granica opłacalności dla Gminy, jeżeli działka była mniejsza, to był niższy wpływ niż potencjalna opłata adiacencka. Problem jest, ale w naszej gminie większość działek to są działki większe.

Pan Kwietniak poinformował, że wpłaty mieszkańców wpływają słabo, stanowisko obwiązujące jeśli chodzi o kanalizację jest takie, że nie ma tego ścisłego 70%-go progu wpłat żeby rozpocząć inwestycje. Stąd gro wpłat pojawia się wówczas kiedy fizycznie wykonawca jest już na budowie. Jest grono mieszkańców, które poczuwa się do partycypacji w inwestycji kanalizacyjnej a z drugiej strony w związku, że nie mają odpowiednich środków składają odpowiednie podania i mają rozłożone na 10 lat wpłaty. Przy obecnych zasadach gmina wykonuje część przyłącza, które powinno być finansowane przez mieszkańców. Jest taki mechanizm, że jeśli ktoś nie uczestniczy w tej inicjatywie i będzie wykonywał przyłącze za rok czy dwa powinien ponieść opłatę adiacencką, jak również pełne koszty wykonania przyłącza. Obecnie szacunkowy koszt jednego przyłącza to 3300zł, plus projekt przykanalika 1200 zł,  a więc są to koszty 4500 zł. plus opłata do gminy. Uważa, że jeśli gmina daje taka alternatywę, że można przyłączyć się do inicjatywy i zapłacić jednorazowo, to nie robi źle i nie krzywdzi mieszkańców.

Pan Kozłowski sołtys wsi Sokołów poinformował, że większość mieszkańców Pęcic Małych, Sokołowa i Suchego Lasu nie stać zapłacić kwoty 4700zł na budowę kanalizacji. Uważa, że przy podejmowaniu tej decyzji należy wziąć pod uwagę jak wygląda życie.

Pan Sierak poinformował, że w stanowisku które będzie przedstawione na dzisiejszej sesji dotyczące zasad budowy, można by było doprecyzować zapisy takie, które by wskazywały Wójtowi zwolnienia, a więc zabezpieczały by interesy ludzi najbiedniejszych po to, aby osoby które nie są w stanie ponosić opłaty Wójt mógł z nimi zawierać osobne umowy, osobnej treści, które chroniły by najbiedniejszych. Argument padał zawsze od samego początku budowy sieci, że nie stać, później okazało się że następowała mobilizacja. 

Poprosił, aby w najbliższym Biuletynie była informacja dla mieszkańców co do zasad budowy.

Pan Wójt zwrócił uwagę, że większość klientów GOPS-u to są rodziny alkoholowe. Nie są to rodziny, które nie mają pieniędzy z przyczyn takich lub innych. Biednych ludzi od których bieda jest niezależna od nich, jest bardzo wąski krąg, są to ludzie którzy w znacznej części posiadają rodziny poza terenem naszej Gminy, a tych ludzi którzy są biedni, nie mają rodzin, mają emerytury, renty w wysokości 500-600 zł jest może 100 w całej gminie. Poprosił o przestanie sztandarem biedy w gminie wymachiwać, co się robi już od trzech lat.  

Pan Bryksa zwracając się do pana Wójta poprosił o nieużywanie argumentów segregujących ludzi na tych którzy żyją w rodzinach alkoholowych i na tych, którzy tego problemu nie doświadczają. Problem alkoholowy rodzi się od jednej osoby a pozostała część rodziny cierpi z tego powodu niezasłużenie. Poprosił o nieużywanie tego typu argumentacji, ponieważ jest to niskie.

Pan Kwietniak poinformował, że w gminie funkcjonuje ustawa o utrzymaniu w czystości i z niej wynika, że jeśli w ulicy jest sieć kanalizacyjna, to gmina powinna zmusić mieszkańca do podłączenia się do kanalizacji. W związku z tym wydaje się, że daje się tym biednym również szanse, rozkładając wpłaty na raty nawet na kilka lat.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za przyjęciem   – 6

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 4

Uchwała Nr XXVII/ 231/2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Chruściak poinformował, iż nie głosował za tą uchwałą ale będzie jej propagatorem. Bardzo prosił pana Wójta o przekazanie informacji na ten temat w Biuletynie.

 

Ad. pkt 3 ppkt 10.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.

Pan Wójt poinformował, iż ten projekt uchwały powinien być podjęty w celu uregulowania wzajemnych stosunków pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie naszej Gminy jak i innymi organizacjami które są poza naszą gminą.

Pan Knadel poinformował iż w § 1 w pięciu punktach został sformułowany program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi, następnie przedstawił je. Zgłosił autopoprawkę do § 1 pkt 3 polegającą na dopisaniu podpunktów: a) krajoznawstwo  b) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Pan Wójt wniósł autopoprawkę w § 4, który otrzymał brzmienie „wspieranie tradycji chrześcijańskiej” jest to wniosek komisji i jest za takim zapisem, natomiast uważa, że nadzór Wojewody może uchylić ten zapis.

Pan Walendowski poinformował, że projekt uchwały na komisji był wypracowany i przyjęty przez pana Wójta i opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Sierak poinformował, iż co do pkt. 4 ma wątpliwości natury prawnej. Zamiast słowa tradycji zaproponował by słowo wartości.

Pani Domańska przedstawiła opinię w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Art. 4 ustawy ściśle określa co należy do sfery zadań publicznych. Jest to katalog zamknięty, jest to doprecyzowanie zadań, które jednostki samorządu terytorialnego wykonują jako zadania własne, czy zlecone. W katalogu zadań publicznych „wspieranie tradycji chrześcijańskiej” nie mieści się. Więc nie może powiedzieć, czy wojewoda uchyli, czy nie w tej części. Może domniemywać, że tak się może stać bowiem w sferze zadań publicznych taki  punkt się nie mieści, jak również żadna ustawa nie nakłada na gminę takich zadań. Jeśli ten punkt zostanie ujęty w uchwale, to jest jeszcze dalsza kwestia wykonania go przez pana Wójta. Ponieważ środki muszą być wydawane zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Nie narażając się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych pan Wójt może realizować te zadania które gminie przypisuje ustawa.

Pan Walendowski stwierdził iż pani mecenas Domańska wypowiedziała się niejasno. Intencją Komisji i jednego z radnych było to, żeby określić i zawęzić słowo „tradycja” a następnie zrobić ruch w kierunku wspierania tradycji chrześcijańskiej, węziej niż to jest w ustawie i czy tak można czy nie.

Pani Domańska   ustawa o działalności pożytku publicznego wskazuje tą sferę zadań publicznych, jednakże zadania Gminy wynikają z odrębnych ustaw. Jeżeli w odrębnej ustawie jest zapis, że zadaniem Gminy jest wspieranie tradycji chrześcijańskiej, to można to analizować, natomiast ona takiej ustawy i zadania nie zna.

Pan Bryksa jako inicjator wszystkich poprawek przedstawionych w projekcie uchwały pozwolił sobie na pewne wyjaśnienia. Powołując się na źródło prawa ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która to w art.5 ust.3 stanowi iż „organ stanowiący j.s.t. uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 tej ustawy. Artykuł ten mówi, ze „działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisu o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i Związków Wyznaniowych i innych organizacji opierających się o inne przepisy oraz Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego”. Wyciągnął z tego wniosek, że tylko w ten sposób został zdefiniowany ten program w ustawie. Jeśli nie został szczegółowo zdefiniowany inaczej, to Rada Gminy może zapisać w nim to co uważa za słuszne. Jeżeli jest mowa o powierzaniu zadań, czy też o finansowaniu częściowym lub całkowitym zadań, to mówimy wyraźnie o przepisach prawa które o tym mówią i to definiują i wtedy jest jasne, że gmina nie wykroczy poza pewne ramy. Natomiast poza tym wszystkim są inne rodzaje współpracy, które gmina może prowadzić. Uważa, że tego typu zapisy można wprowadzić do projektu, gdyż w § 1 definiujemy zakres tego programu współpracy. Uważa, że program ten nie powinien mieć stricte finansowego charakteru, tylko pewnej intencji, nakazu wyrażonego przez Radę w kierunku pana Wójta i podległych mu służb, zbudowania współpracy z organizacjami pozarządowymi w bieżącym roku.

Pan Sierak zapytał o rozumienia pojęcia „tradycja chrześcijańska”.

Pan Bryksa zaproponował, że można to zapisać jako „wspierania wartości i tradycji chrześcijańskiej”. Mógłby zadać pytanie o wytłumaczenie pojęcia „świadomości obywatelskiej” i nie widzi konieczności uzasadniania tego, w tym gronie.

Pan Sierak zapytał o uszczegółowienie, co ewentualnie mamy dofinansowywać w takiej sytuacji.

Pani Zalewska poprosiła o uzupełnienie uchwały o inne bardzo ważne zadania, które nie zostały przewidziane np. dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaproponowała wprowadzenie pkt. 8 jako wspierania rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia poprzez; a) wdrażanie programów na rzecz edukacji o działalności gospodarczej, b)  wdrażanie programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Pkt. 9 tworzenia warunków na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez; a) aktywizację zawodową, b) likwidację barier architektonicznych, c) przedsięwzięcia w zakresie kultury, oświaty, zdrowia i kultury fizycznej.

Pan Sierak stwierdził, że bezrobocie to jest zadanie przypisane konkretnemu powiatowi, natomiast z aktywizacją gospodarczą jak najbardziej się zgadza. Zaproponował przerwę 15 min. na konsultację z panem Wójtem w sprawie zmian i przekazał przewodniczenie panu Zacnemu.

Pan Wójt zaproponował rozszerzenie jako autopoprawki pkt. 6 o literę c) organizację imprez kulturalnych na rzecz osób niepełnosprawnych i dopisanie pkt 8 jako wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia. Następnie poinformował, iż w ub. roku odbyła się w Komorowie impreza na rzecz osoby niepełnosprawnej, która umożliwiła kontynuowanie studiów na UW i podobne działanie były wcześniej podejmowane

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 z autopoprawkami.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/ 232/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 11.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały nie zmienia zasad działalności ośrodka tylko uporządkowuje istniejący stan prawny. Następnie odczytał proponowane zmiany które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/233/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 12.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy Utrata.

Pan Wójt poinformował, że nasza gmina od wielu lat była członkiem Związku Komunalnego Brwinów, 10 września 2004 r. Zgromadzenie Związku Komunalnego podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy na Związek Komunalny Utrata. Następnie przedstawił zmiany do statutu związku (stanowią załącznik do protokołu).

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy Utrata.

Za przyjęciem   – 7

Przeciw              - 2

Wstrzymało się – 3

Uchwała Nr XXVII/234/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 13.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2005 r.

Pan Wójt poinformował, iż zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych Gminy, które powinny być realizowane w ramach corocznie uchwalanych przez radę Gminy gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powyższe zadania realizowane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pani Lipińska zgłosiła autopoprawki do § 3 gminnego programu poprzez dopisanie punktu w brzmieniu „dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży”. W Preliminarzu zaproponowała dopisanie w pkt. 1 stawki 30 zł. dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia w Pruszkowie za 1 godz. terapii.  

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała jak zostało wyliczone dofinansowanie na rzecz Poradni Odwykowej w Pruszkowie i Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia w Pruszkowie.

Pani Lipińska wyjaśniła, że jest to na wniosek Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii jest to wynagrodzenie na  umowę o działo  „realizacja programu dla absolwentów” są to zjazdy, jest to program terapeutyczny, który prowadzi 7 terapeutów. Stawka godzinowa 30zł jest ona niepodwyższana od lat. Istnieje porozumienie ze Szpitalem w Tworkach gdzie są realizowane zadania, to są zjazdy terapeutyczne dla osób o podstawowym programie terapii. Płatność następuje po wykonaniu zadania.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2005 roku z autopoprawkami.

 Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXVII/235 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Pan Kwietniak poinformował, że ze względu na zmianę ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”, oraz rozważeniem możliwości wprowadzenia opłat adiacenckich, należy dokonać korekty przyjętego wcześniej stanowiska w sprawie zasad prowadzenia budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Pan Wójt  poinformował, iż w trakcie dyskusji prowadzonej przy okazji uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej  pojawił się problem rozwiązania tych osób które są w nie najlepszej sytuacji materialnej. W związku z tym wprowadza propozycję dopisania w pkt. 6 stwierdzenia jako autopoprawki „ W uzasadnionych przypadkach z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej zawiera się odrębne umowy w części dotyczącej wysokości partycypacji finansowej” Chodzi o to, aby można było wpłaty rozłożyć na raty i aby można było zawrzeć taka umowę która pozwoli ludziom zrealizować zadanie przy wsparciu finansowym Gminy.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, przy starym stanowisku.

Pan Chruściak poinformował, że w związku z uchyleniem przez ustawodawcę odpisu związanego z darowizną na wykonanie kanalizacji, w związku z wprowadzeniem kanalizacji w mniej zamożny teren naszej Gminy, w celu zwiększenia motywacji dla uczestnictwa w tej bardzo ważnej inwestycji zaproponował ustalić wysokość partycypacji finansowej na kwotę 4300 zł.

Pan Wójt przypomniał, że wysokość partycypacji w kwocie 4700 zł była wprowadzona w 1995 roku, jest potężna różnica pomiędzy siłą nabywczą tej kwoty kiedyś i dziś. Koszty kanalizacji rosną a bynajmniej nie spadają, w przyszłości będzie wat 22% jest to kwestia czasu nie tak odległego, co znowu spowoduje, że koszty budowy kanalizacji wzrosną. Dlatego uważa, że co roku mieszkańcy płacą mniej, inflacja jest 4-5%.

Pan Kuss poinformował, iż należy wziąć pod uwagę to, że wielu mieszkańców wpłaciło już na kanalizację w ubiegłym roku po 4700 zł. i czy to nie wprowadzi zamieszania.

Pan Zacny zapytał o konsekwencje finansowe dla budżetu.

Pan Wójt obniżanie dochodów gminy spowoduje kolejne cięcia w zakresie inwestycji.

Pan Rajski poinformował, iż  ma jeden niedosyt. Kanalizacja obecnie wchodzi w teren gdzie jest najbardziej zainteresowany. Natomiast jest zmęczony poprawkami do uchwał, ponieważ na komisjach było omawiane co innego a obecnie są omawiane znów nowe zmiany. Uważa, że argumenty które tu padają powinny padać na komisjach. Chciałby, aby w jego miejscowości przy budowie kanalizacji była kwota niższa o 400 zł, natomiast jako radnemu Gminy Michałowice ciężko jest podejmować decyzję w tej kwestii. Chciałby się dowiedzieć jakie to jest faktyczne obciążenie budżetu, jaką kwotą. Czy możemy podejmować tę decyzję w tej sekundzie.

Pan Wójt poinformował, że jest to pomniejszenie budżetu o 10% w dziale inwestycji związanych z budową kanalizacji.

Pan Chruściak przypomniał, iż swoją propozycję zgłasza od momentu zlikwidowania odpisów podatkowych. Przyznał, że nie był obecny na części Komisji Gospodarki Komunalnej, kiedy była omawiana ta sprawa, dlatego zgłosił na sesji swoją propozycję, zwykle te rzeczy stara się załatwiać na komisjach. Zwrócił uwagę na to, że ciągle głosy do niego dochodzą, że w innych gminach opłaty są niższe. Pewien tego nie jest, ale od dwóch lat prosi o napisanie tłumaczącego zapisu, który przekazany byłby w formie informacji dla wszystkich mieszkańców Gminy, jak to naprawdę jest. Zdaje sobie sprawę, że jest to obciążenie finansowe i może ono spowodować opóźnienie tej inwestycji.

Pan Zacny zapytał, czy to stanowisku musi być podjęte na dzisiejszej sesji, czy nie może być podjęte po konsultacjach na komisji, na którą zostanie przygotowana konkretna analiza kosztów.

Pan Wójt stwierdził, że jest to wola Rady Gminy.

Pan Zacny zaproponował przegłosowanie wniosku pana Chruściaka dotyczącego zmiany wysokości partycypacji finansowej w kosztach budowy kanalizacji z 4700 zł na 4300 zł.

Pan Bryksa podziękował pana Przewodniczącemu za prawidłową drogę formalną dot. głosowania.

Za przyjęciem   – 5

Przeciw              - 4

Wstrzymało się – 3

Wniosek został przyjęty.

Pan Wójt zapytał czy wszyscy wiedzą co głosują, ponieważ pewne roboty są już zaawansowane, pobrane zostały już kwoty po 4700 zł, a od następnego dnia będzie obowiązywała kwota 4300zł. Uważa, że jest to nie do końca zrozumiałe.

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców wraz z autopoprawką pana Wójta i przyjętym przez Radę wnioskiem pana Chruściaka.

Za przyjęciem   – 6

Przeciw              - 4

Wstrzymało się – 2

Stanowisko Nr 1/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Pan Kwietniak poinformował, że ze względu na zmianę ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”, oraz rozważaniem możliwości wprowadzenia opłat adiacenckich, należy dokonać korekty przyjętego wcześniej stanowiska w sprawie prowadzenia budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Michałowice  z inicjatywy społecznej mieszkańców. Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu do pkt. 11 zdania „W uzasadnionych przypadkach z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej zawiera się odrębne umowy w części dotyczącej wysokości partycypacji finansowej”.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, przy starym stanowisku.

Pan Walendowski poinformował, iż nie powinno się wprowadzać jednej opłaty dla terenów „wiejskich” i „osiedlowych” dlatego, że obecnie wszystkie tereny „wiejskie” które by miały zapłacić teraz więcej, są terenami w których tak naprawdę zaczyna się inwestować, budować więcej domów, więcej firm i prowadzić działalność gospodarczą. Podniesienie w tym momencie tych opłat z 1500 na 2200 zł jest nieuzasadnione, ponieważ koszty budowy wodociągów spadają z roku na rok. Dlatego złożył formalny wniosek o wprowadzenie jednej stawki dla wszystkich z kwotą 1750zł.

Pan Zacny poinformował, iż uważa, że Komisja Budżetu i Finansów powinna zastanowić się na skutkami finansowymi podjęcia takiego stanowiska.

Pan Walendowski uważa, że żadnych skutków budżetowych nie powinno być, a wręcz przeciwnie jeżeli ujednolicimy kwotę na 1750 zł to budżet na tym zyska.

Pan Bryksa stwierdził, iż czuje się usatysfakcjonowany, że na dzisiejszej sesji ten wniosek staje w sposób formalny i zostanie przyjęty w tej formie. Od dawna sygnalizowany przez Niego problem zostanie rozwiązany.

Pan Kuss zaproponował rozpatrzenie zgłoszonego wniosku najpierw na komisjach.

Pani Tomczak przypomniała, iż na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej był omawiany podobny kwotowo wniosek, który sama zgłosiła i opinia komisji była negatywna.   

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Walendowskiego polegającego na wprowadzeniu jednej kwoty dla wszystkich mieszkańców, w wysokości 1750 zł.    

Za przyjęciem   – 7

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 1

Pan Wójt przypomniał, że  mieszkańcy płacą nie tylko za sieć uliczną ale również za modernizację Stacji Uzdatnia Wody. Dyskusje na komisjach stały się nadaremne, a więc prawdopodobnie należałoby zrezygnować z naprawy urządzeń w SUW.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem stanowiska w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców z autopoprawką pana Wójta i przyjętym przez Radę wnioskiem pana Walendowskiego.

Za przyjęciem   – 8

Przeciw              - 4

Wstrzymało się – 0

Stanowisko Nr 2 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Kuss poinformował, iż głosował przeciw dlatego, że otrzymał od pana Wójta informację odnośnie propozycji planu budżetu bieżącego roku. W tej propozycji stawia wniosek o zmniejszenie budżetu o prawie cztery miliony złotych w bieżącym roku. W związku z podjęciem tych stanowisk kwota ta jeszcze się bardziej zwiększy, a więc szereg robót inwestycyjnych zostanie zaniechanych.

Pan Walendowski stwierdził, iż podejmując stanowisko w sprawie zasad prowadzenia sieci wodociągowej wpływy do budżetu się zwiększą.

 

Ad. pkt 6.

Brak uwag.

 

Ad. pkt 7.

Gospodarka Komunalna.

Pani Zalewska zapytała dlaczego z firmą JUKOMEX podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg na konkretną kwotę, ponieważ miało być płacone od ilości wyjazdów.

Pan Wójt wyjaśnił iż płaci się za kilometr a z tych wyjazdów powstaje kwota, która jest maksymalną jaką możemy zapisać w budżecie. W tym miejscu wykonawca wie, ile może u nas zarobić, nie będzie zimy to nie dostanie złotówki.

Pani Zalewska stwierdziła, iż umowę podpisano na konkretną kwotę.  

Pan Wójt odczytał art. 51 pkt.1 ustawy i finansach publicznych „ j.s.t oraz inne podmioty sektora publicznego z wyjątkiem skarbu państwa nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych w których maksymalna wartość nominalna wyrażona w złotych nie została ustalona w dniu zawarcia transakcji”.

Pani Tomczak stwierdziła, iż już dwa lata upomina się o ławki w Komorowie na działce przy ul. Kolejowej.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż występował z pismem w tej sprawie i Zarząd Osiedla Komorów wskazał ławki metalowe, które są drogie  i przewyższały możliwości finansowe budżetu.

Pani Tomczak zaproponowała postawienie na dzień dzisiejszy 10 ławek betonowych, a później ewentualnie przy realizacji nowego projektu ławki będzie można przenieść.

Pan Wójt wyjaśnił iż była propozycja postawienia takich ławek ale Zarząd Osiedla Komorów stwierdził iż te ławki nie spełniają określonych oczekiwań.

Pani Zalewska poinformowała, że była propozycja że będzie 10 ławek dla całej Gminy i dla Osiedla Komorów przypadną dwie ławki. A więc przy propozycji dwóch ławek uzgodniono, iż lepiej będzie je umieścić  w jednym miejscu i problem będzie rozwiązany, zostało zgłoszone miejsce przy ul. Matejki. Natomiast na ul. Kolejową jest opracowanie całościowe i trzeba wykonać zgodnie z projektem. Tylko szkoda, że to zadanie w bieżącym budżecie nie zostało umieszczone.

Pan Wójt poinformował, iż nie patrząc na względy estetyczne przy sprzyjającej pogodzie gdy odmarznie grunt ławki betonowe zakupi i postawi.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż Zarząd Osiedla Komorów nie akceptuje ławek betonowych. Wystąpienie dotyczyło również koszy, zostały zaakceptowane na nóżce, niebetonowe. Była ze strony Gminy propozycja zakupu ławek betonowych na działce przy ul. Kolejowej. Odpowiedź była negatywna. Wysyłane były foldery z różnymi ławkami i po kilku miesiącach przyszło wyjaśnienie, że mają być stylowe, identyczne jak lampy czy kosze, żeby zgrywało się z całością.

Pani Zalewska wyjaśniła, że propozycja dotyczyła nie tylko ul. Kolejowej, ale ogólnie ławek dla Osiedla Komorów.  Natomiast jeśli chodzi o ul Kolejową to oczywiście otrzymali propozycje z wzorami i wypowiedzieli się w tym zakresie. Przedstawili dwie propozycje, jedną bardziej elegancką, drugą dotyczącą ławek niedrogich. Uważa, że tereny należy zagospodarowywać kompleksowo, musi być jakaś estetyka, całość.

Pan Wójt wyjaśnił, iż został zrobiony projekt zagospodarowania centrum w Nowej wsi za 3tys.zł. Rada Sołecka szybko zaakceptowała i projekt został skierowany do realizacji. Natomiast na temat zagospodarowania centrum Komorowa jest pół roku dyskusji  na temat kształtu kosza, lampy, jakości ławek, kostki, a czas leci. Podziękował Nowej Wsi za rozsądek i działanie.

Pani Zalewska wyjaśniła, że Zarząd Osiedla Komorów kieruje się pewnymi względami estetycznymi, ekonomicznymi i takimi które służą społeczeństwu. Uważa, że pewna epoka już minęła i powinno się patrzeć jak to się robi w innych miejscowościach. Zaczyna się dopiero urządzać przestrzeń publiczną i należy robić to kompleksowo. Natomiast w sprawie opiniowania, to Zarząd Osiedla wystąpił z inicjatywą w maju do pana Wójta a dopiero w sierpniu zostali zaproszeni do rozmów w tym zakresie. Odbyły się dwa spotkania, została wydana opinia i od tamtego czasu nic się nie wydarzyło. Projekt został zaopiniowany we wrześniu i nadal nic nie wiadomo, czy będzie realizowany, czy nie.

Pan Zacny zwrócił się z apelem do pana Wójta, że jeśli chodzi o estetykę naszych miejscowości to uważa, ze powinna ona być wszędzie taka sama. Jeżeli są zakupywane ławki to niech będą takie same w całej gminie, uważa że to będzie najlepsze rozwiązanie.

Pani Zalewska stwierdziła, że po to są Zarządy Osiedla  i Sołectw, aby mogły one same dokonywać wyboru. Należy dać jednostkom możliwość działania.

Pan Bryksa poprosił o wskazanie, ile by kosztowało zastosowanie systemu oznaczeń terenowych zawierającego nazwy ulic, oznaczenie dróg dojścia do najważniejszych obiektów w formie stylowej, na słupkach, które by stały na skrzyżowaniach dróg. Może można by było powoli zacząć realizować jeden wspólny system nazewnictwa naszych ulic i o to prosi od początku kadencji. Następnie zwrócił uwagę iż wydawane są duże pieniądze na remonty dróg które nie mają nazwy, uważa, że jest to niepoważne i rodzi podejrzenia że może nikt przy nich nie mieszka, nikt przecież nie może być zameldowany.

Pan Kwietniak uważa, że uwaga dot. konieczności nadania nazw ulicom jest słuszna i postara się tego dopilnować.

Pani Zalewska zapytała w jakim zakresie były wykonywanie prace w ulicy Norwida.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż na ul. Norwida był wykonywany remont tłuczniem, żużlem i  równanie.

Pan Bryksa zapytał czy warto było robić remont w ul. Mazurskiej jeśli niedługo będzie wykonywana kanalizacja.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, iż na tym odcinku nie będzie wykonywana kanalizacja.

Inwestycje i Remonty.

Brak uwag.

Geodezja i Rolnictwo.

Brak uwag.

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne.

Brak uwag.

Sprawy Społeczne, Kultura i Sport.

Pani Tomczak podziękowała panu Wójtowi za przepiękny Koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowa z Buska Zdroju. Zapytała o kwotę za ten koncert oraz o ilość wysłanych zaproszeń. Poinformowała, iż było nie wykorzystanych około 150 krzeseł. Niektórzy nic nie wiedzieli o koncercie. Ksiądz Proboszcz z Komorowa nie był zaproszony na koncert.

Pan Wójt poinformował, iż zaproszeń dla darczyńców było rozesłanych około 100. Natomiast tego samego dnia Bank Spółdzielczy z Raszyna zrobił bal sylwestrowy i niektórzy z darczyńców wybrali ten rodzaj zabawy. Uważa, że termin był niewłaściwy i wyciągnie z tego wnioski. Natomiast co do Księdza Proboszcza, to trudno było liczyć jako darczyńcę, ponieważ zaproszenia były wysyłane tylko do darczyńców, radnych i sołtysów  i nikogo więcej.

Pan Rajski stwierdził, iż w naszej gminie mamy trzy kościoły i w ciągu roku w zasadzie trzy uroczystości patriotyczne. Ponieważ te uroczystości odbywają się w wielu miejscach, zaproponował aby w każdym z tych kościołów odbywała się jedna z tych uroczystości w sposób bardzo uroczysty jak np. święto11-go Listopada w Michałowicach.

Pan Walendowski podziękował panu Wójtowi za przeprowadzenie szczepień przeciw grypie. Wspomniał o wspaniałej zabawie w Nowej Wsi dla dzieci zorganizowanej przez pracowników GOPS-u, oraz podziękował za zakupienie strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży i dzieci.

 

Ad. pkt 8.

Pan Wójt poinformował, że miasto stołeczne Warszawa podjęło działania zmierzające do przejęcia wodociągów i kanalizacji na terenie ościennych gmin. Jest zaproszenie przedstawicieli Gminy na spotkanie w Warszawie. Po spotkaniu w Piastowie została sporządzona informacja, że wszystkie Gminy ościenne (Gm. Raszyn, Piastów i Pruszków) z wyjątkiem Michałowic przekazują sieć do MPWiK. Z uwagi na nasze konsekwentnie negatywne stanowisko, władze Warszawy poinformowały drogą okrężną, że jest szykowana „stosowna” stawka wody, ścieków i dostawy wody dla tych gmin które nie przekażą sieci i jest ona wielokrotnie wyższa od istniejącej. Następnie ma być wykonane obmiarowanie wszystkich ulic.

Pan Kuss zapytał na jakiej podstawie pan Wójt sądzi, że Gmina Michałowice zajęła negatywne stanowisko. Kto podjął taką decyzję. Sprawa miała być omawiana na komisjach, sesji i jest cisza. Na komisji było informacyjne spotkanie, miały być za tydzień kalkulacje kosztów. Czeka na wniosek na komisję.

Pan Wójt wyjaśnił, iż na komisjach i sesji była omawiana sprawa. Temat został odsunięty na bok i dlatego uważa, że jest to negatywne stanowisko.

Pan Zacny poinformował iż ten temat na sesji ani razu nie stawał, na komisjach też nie.

Pani Tomczak stwierdziła, iż grozi nam monopol. Zapytała, czy mamy jakąś gwarancje, że jeśli przekażemy sieć, to stawka nie zostanie zwiększona i nie będzie robione pomiarowanie. Uważa, że nie ma takiej gwarancji.

Pan Wójt poinformował, że sprawa jest do dyskusji.

Następnie poinformował, iż delegacja z naszej Gminy przebywała we Włoszech, gdzie zaproponowano przyjęcie Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Towarzystwo i Braterstwo Poetyckie. W związku z powyższym wyśle pismo o przystąpieniu naszej Gminy.

Ad. pkt 9.

Pan Zacny poinformował, że Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego zwróciła się z pismem o rozważenie partycypacji w kosztach współtworzenia filmu promocyjnego Powiat Pruszkowski, a w tym naszą gminę. Do wiadomości Rady wpłynęło pismo państwa radnych pana Bryksy, pani Tomczak i pani Zalewskiej w sprawie budowy drogi ekspresowej, której odcinek Wolica-Salomea będzie przebiegał wzdłuż granicy Gminy Michałowice. Następnie poinformował, iż wpłynęło pismo od pana Wójta odnośnie trudności związanych z budżetem Gminy Michałowice.  

 

Ad. pkt.10

Pan Bryksa zapytał dlaczego nie dostał odpowiedzi na pismo zawierające liczne wnioski mieszkańców Osiedla Komorów – Granica wynikające ze spotkania zorganizowanego w 10 grudnia,  a złożonego 22 grudnia 2004roku. Zapytał o sposób rozpatrzenia tych wniosków i odniesienie się do nich. Sprawa jest istotna ponieważ mieszkańcy pytają o realizację tych wniosków. Przypomniał, iż pan Wójt obiecał przygotować wykaz ulic zaplanowanych do realizacji w 2005, głównie chodzi o kanalizację. Następnie poprosił o wyjaśnienie, ponieważ pomimo wielokrotnych monitów w tej sprawie do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane w BIP oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Michałowice, chociaż ustawa o samorządzie gminnym taki obowiązek prawny nakłada. Zapytał o przyczyny tej sytuacji. Następnie zwracając się do pana Wójta zapytał czy Przewodniczący Rady przekazał oświadczenia majątkowe do opublikowania w BIP.

Pan Wójt wyjaśnił iż odpowiedź na pismo dot. wniosków mieszkańców Komorowa jest już gotowa, termin odpowiedzi nie został dotrzymany z tego względu iż okres końca i początku roku jest obciążony dla niego sprawami budżetu, nie miał czasu, były ważniejsze sprawy. Natomiast lista ulic dotyczących budowy kanalizacji zostanie w najbliższych dniach przekazana. Oświadczeń majątkowych do publikacji nie otrzymał.

Pan Bryksa poprosił o wyjaśnienie pana wiceprzewodniczącego w sprawie publikacji oświadczeń majątkowych w BIP.

Pan Zacny stwierdził, iż na ten temat nie będzie się wypowiadał.

Pan Bryksa poinformował, że miał zapytania od młodych ludzi, dlaczego radni naszej gminy boją się publikacji swoich oświadczeń majątkowych. Stan prawny obecnie jest jasny, jako nieliczni nie mamy opublikowanych oświadczeń majątkowych. Wielokrotnie już wnioskował i nigdy nie otrzymał konkretnej odpowiedzi. Był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie oświadczeń i nic nie stoi na przeszkodzie w publikacji oświadczeń.

Pan Zacny wyjaśnił, iż oświadczenia majątkowe zostały złożone na ręce Przewodniczącego Rady, a nie do Prezydium.

Pani Tomczak poprosiła o przekazanie zapytania w sprawie publikacji oświadczeń Przewodniczącemu Rady. 

Pani Zalewska złożyła interpelacje na ręce pana Wójta w sprawie przedłożenia informacji o tym, jakie dochody wpływają z podatków z poszczególnych miejscowości. Jak również prosiła o skierowanie wniosku w części dotyczącej podatku od osób fizycznych i prawnych do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.

Pan Walendowski przypomniał, iż na ostatniej Komisji Spraw Społecznych pan Bryksa zgłosił sytuację fundacji, która miała szkolić bezpłatnie młodzież w Komorowie. Na wniosek rodziców pan Wójt nie zezwolił na dokonanie szkoleń. Po rozmowach z Komendą Policji w Pruszkowie ma propozycję taką, że na nasz wniosek mogą zweryfikować działalność fundacji na terenie Pruszkowa.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie będzie pisał do Policji w tej sprawie. Następnie poinformował, iż zwróci się do Urzędu Skarbowego  z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej podatku od osób fizycznych i prawnych. Na zakończenie zaprosił wszystkich na Koncert Walentynkowy.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 28.07.2006 11:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 124
Autor: Marcin Walichnowski