Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:22

Uchwała Nr XXVII/223/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

w wykonaniu:

uchwały Nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

oraz

uchwały Nr LIV/404/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002r. zmieniającej uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997 r. i Nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XLVIII/355/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniającą uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i Nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I

Rozdział 1. Zakres obowiązywania planu.

§ 1.

1.        Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca fragment osiedla Komorów zwany dalej „planem”.

2.        Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów.

3.        Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000, stanowiącym integralną część planu (załącznik Nr 1 do uchwały). Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)       Przeznaczenia terenów.

2)       Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych.

3)       Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4)       Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

5)       Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

 

§ 2.

1.        Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2. Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni.

2.1 Definicje pojęć ujętych w planie.

§ 3.

1.        Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” –część V obejmująca fragment osiedla Komorów

2)       Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3)       Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

4)       Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

5)       Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

6)       Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

7)       Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2 m ponad poziom terenu.

8)       Minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki (terenu) pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki (terenu), przy czym dla nawierzchni typu ekopłyta należy przyjąć faktyczny procent powierzchni utwardzonych.

9)       Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

10)    Strefach potencjalnej uciążliwości - należy przez to rozumieć zasięg terenów, których zagospodarowanie powinno uwzględniać możliwość występowania uciążliwości związanych z hałasem, drganiami lub zanieczyszczeniem powietrza.

11)    Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

12)    Terenach przeznaczonych na cele publiczne - należy przez to rozumieć ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe); tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym; tereny komunikacji kolejowej; tereny lokalizacji obiektów i urządzeń kolei i infrastruktury technicznej, w tym działki przepompowni ścieków i tereny stacji uzdatniania wody; tereny usług oświaty, administracji i kultury; tereny mieszkaniowe komunalne.

13)    Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników.

14)    Obowiązujących liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania werand, ganków, balkonów i loggii wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1 m.

15)    Nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów oraz linie określające największą dopuszczalną odległość budynku od ulic i innych obiektów.

16)    Zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków.

17)    Obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć obiekty i budynki niezwiązane trwale z gruntem, za wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

18)    Zachowaniu istniejącej zabudowy pod ochroną konserwatora zabytków - należy przez to rozumieć obowiązek zachowania istniejących trwałych budynków objętych ochroną konserwatora zabytków oraz dopuszczenie ich przekształceń pod warunkiem uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

19)    Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

20)    Obszarze chronionego krajobrazu - należy przez to rozumieć obszar objęty ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych (obecnie Rozporządzenia: nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2000r. oraz nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego).

21)    Drodze (ulicy) - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi przeznaczony na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej lub rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń publiczną.

22)    Drodze wewnętrznej (dojazdy publiczne i prywatne) - należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla pozostałych działek do niej przylegających.

2.        Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt. 1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa Budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

3.        W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojęcia mając swoje określenie w przepisach szczególnych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

2.2 Przeznaczenie terenu.

§ 4.

1.        Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami, kwartałami i działkami.

2.        Plan wyznacza:

1)       teren usług kultu religijnego – określane dalej jako tereny UKr;

2)       tereny komunikacji kołowej – określane dalej jako tereny KD;

3)       tereny komunikacji pieszo-jezdnej oraz placów miejskich – określane dalej jako tereny Pm

3.        Plan określa przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejącego terenu zielonego.

 

§ 5.

1.        Plan określa przeznaczenie terenów usług kultu religijnego Kościoła Rzymskokatolickiego (UKr):

1)       Dla terenów UKr plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu kultu religijnego.

2)       Dla terenów UKr plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt.1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

3)       Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

 

§ 6.

1.        Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji kołowej (KD):

1)       Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.

2)       Dla terenów KD plan ustala:

a)       realizację jezdni komunikacji kołowej,

b)       wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,

c)       realizację ścieżek rowerowych,

d)       realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;

e)       lokalizację miejsc parkingowych;

f)        rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;

g)       lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;

h)       zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.

3)       Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.

4)       Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

 

§ 7.

1.        Plan określa przeznaczenie terenów komunikacji pieszo-jezdnej oraz placów miejskich (Pm):

1)       Dla terenów Pm plan ustala zachowanie i rozwój funkcji komunikacji pieszej i rowerowej oraz towarzyszącej komunikacji kołowej, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi.

2)       Dla terenów Pm plan dopuszcza lokalizację, remonty i modernizacje sieci uzbrojenia inżynieryjnego.

3)       Dla terenów Pm plan ustala zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej, niekolidującej z urządzeniami komunikacyjnymi.

 

§ 8.

1.        Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru objętego planem na jednostki oznaczone na rysunku planu symbolami:a1, b1, b2, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, d1, d2, d3 oraz określa położenie poszczególnych terenów w odniesieniu do jednostek.

 

2.3 Inne ustalenia.

§ 9.

1.        Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:

1)       Ulice i place (jezdnie komunikacji kołowej, przestrzenie komunikacji pieszej, ścieżki rowerowe).

a)       Dojazdowe: 1KDD ul. Sienkiewicza, 2KDD ul. Krasińskiego

b)       Ciągi pieszo-jezdne: 1Pm – Plac Ks. Kanonika Tadeusza Kozłowskiego

 

§ 10.

1.        Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach

1)       Plan ustala lokalizację budynku na działce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy obowiązującej lub nieprzekraczalnej.

2)       Dla działek, na których plan nie wyznacza linii zabudowy budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

3)       Plan zakazuje lokalizowania budynków przewidzianych na stały pobyt ludzi w zasięgu stref uciążliwości linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, zgodnie z rysunkiem planu.

4)       Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem obiektów obsługi cmentarza i garaży wyposażonych w wodociąg w zasięgu stref ochrony sanitarnej od terenów cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 11.

1.        Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

1)       Wyklucza lokalizację ogrodzeń na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych, ustalenie nie dotyczy elementów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią;

2)       Ustala realizację ogrodzeń wydzielających działki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

a)       maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8m od poziomu powierzchni terenu;

b)       ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

c)       ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu;

d)       Szafki gazowe należy umiejscawiać w linii ogrodzeń otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

3)       Wyklucza grodzenie terenów zieleni leśnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza ogradzanie terenów zieleni ogródków działkowych chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

 

§ 12.

1.        Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

Rozdział 3. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury.

3.1 Obszary i obiekty objęte lub wskazane do objęcia ochroną prawną.

§ 13.

1.        Plan wyznacza następujące obszary i obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną lub przewidziane do ochrony, położone na obszarze planu:

1)       Plan ustala zachowanie oraz ochronę obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków:

a)       kościół p.w. Św. Piusa X

b)       1Pm – Plac Ks. Kanonika Tadeusza Kozłowskiego

2)       Plan ustala zachowanie oraz ochronę obszarów i obiektów wskazanych do objęcia ochroną prawną:

a)       tereny komunikacji pieszo-jezdnej

b)       tereny placów miejskich

3)       Plan ustala ochronę terenów wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Stref Zurbanizowanych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (obecnie rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r.).

 

Rozdział 4. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska.

4.1 Kształtowanie zieleni.

§ 14.

1.        Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie działek zabudowy mieszkaniowej oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenach usług sportu i rekreacji, kultury i kultu religijnego, oświaty i zdrowia.

 

§ 15.

1.        Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 16.

1.        Plan ustala realizację szpalerów drzew na terenie porządkowanych, urządzanych i projektowanych ulic i placów, zgodnie z rysunkiem planu.

2.        Plan ustala zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew na terenie istniejących ulic.

3.        Plan wprowadza nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni w wyznaczonych obszarach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

4.2 Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami.

§ 17.

1.        Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

Rozdział 5. Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji.

5.1 Komunikacja kołowa.

§ 18.

1.        Plan wyznacza linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację, zgodnie z rysunkiem planu oraz określa klasyfikację funkcjonalną układu drogowego, przebieg ulic publicznych i dróg wewnętrznych.

 

§ 19.

1.        Plan ustala podstawowy układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty opracowaniem.

2.        W skład podstawowego układu komunikacji kołowej wchodzą wyznaczone na rysunku planu:

1)       1KDD ul. Sienkiewicza, 2KDD ul. Krasińskiego

2)       1Pm Plac Ks. Kanonika Tadeusza Kozłowskiego

 

§ 20.

1.        Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości min. 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej budynków.

 

5.2 Komunikacja publiczna - zbiorowa.

§ 21.

1.        Plan ustala obsługę terenów objętych opracowaniem przez istniejącą linię kolejową Warszawskiej Kolejki Dojazdowej oraz istniejące przystanki.

 

§ 22.

1.        Plan zaleca realizację ulic dojazdowych na terenie planu w sposób umożliwiający obsługę przez komunikację autobusową.

 

Rozdział 6. Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu.

6.1 Lokalizacja sieci uzbrojenia.

§ 23.

1.        W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze objętym opracowaniem:

1)       Plan ustala utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych dla istniejących i realizowanych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.

2)       Plan dopuszcza lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, na terenach działek położonych przy ulicach wewnętrznych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym podmiotem eksploatującym.

3)       Plan dopuszcza prowadzenie sieci uzbrojenia przez tereny zieleni, pod warunkiem minimalizacji prac ziemnych związanych z naruszeniem istniejącej roślinności.

4)       Plan zaleca zachowanie istniejących sieci uzbrojenia, dopuszcza ich remont, modernizację oraz przełożenie (w uzasadnionych przypadkach).

 

6.2 Sieci wodociągowe

§ 24.

1.        Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

1)       Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącego wodociągu „Komorów”.

2)       Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego pomiaru zużytej wody w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem); w szczególności dotyczy to terenów skanalizowanych.

 

§ 25.

1.        Plan ustala zachowanie i eksploatację istniejących sieci wodociągowych wodociągu „Komorów” oraz istniejącego ujęcia wody i stacji wodociągowej w Komorowie.

2.        Plan ustala rozbudowę sieci wodociągu „Komorów” dla potrzeb obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

6.3 Sieci kanalizacyjne

§ 26.

1.        Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

1)       Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków „Pruszków” w Pruszkowie.

2)       Plan ustala zasadę ograniczonego odwodnienia powierzchniowego podstawowego układu komunikacyjnego, z odprowadzeniem mechanicznie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki Utraty poprzez tereny objęte innym opracowaniem

3)       Plan zaleca realizację zbiorników retencyjnych (stawów, rowów, oczek wodnych, itp.) w szczególności na terenach Zieleni Naturalnej, a także na terenach zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej

4)       Plan zaleca na terenach dróg realizację krytych rowów odwadniajacych i innych urządzeń do podczyszczania wód deszczowych

 

§ 27.

1.        Plan ustala realizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic.

2.        Plan ustala zasadę budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno pompowym maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych.

3.        Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

4.        Plan zakazuje realizacji nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

 

6.4 Ogrzewanie

§ 28.

1.        Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

1)       Plan ustala zaopatrzenia w ciepło w oparciu o źródła lokalne, przy czym rozwiązania lokalne stosują się do pojedynczych obiektów, grupy budynków lub osiedli.

2)       Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

3)       Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie nowych lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

 

6.5 Sieci gazowe

§ 29.

1.        Plan określa zasady zaopatrzenia w gaz:

1)       Plan ustala zasadę gazyfikacji gazem średnioprężnym z istniejących stacji redukcyjno - pomiarowych I stopnia „Reguły” i „Sokołów”.

2)       Plan ustala zaopatrzenie w gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych na cele bytowo - gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 30.

1.        Plan ustala zachowanie istniejących rozbiorczych sieci gazowych.

2.        Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci gazowych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 Ustawy „Prawa Energetycznego” z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. nr 54 poz.348).

3.        Gazyfikacja terenu jest możliwa o ile spełnione będą warunki techniczno-ekonomiczne i zawarte odpowiednie porozumienia pomiędzy dostawcą gazu, a klientem

 

§ 31.

1.        Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

1)       Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia.

2)       W linii parkanów należy umiejscawiać szafki gazowe otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

3)       Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie Rozporządzeniem MPiH (Dz. U. Nr 139 z grudnia 1995r.).

 

6.6 Sieci elektroenergetyczne

§ 32.

1.        Plan określa zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1)       Plan ustala zasilanie terenu objętego planem z napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV wyprowadzonej z istniejących stacji 110/15 kV: RPZ „Pruszków -1”, RPZ „Pruszków -2” oraz projektowanych RPZ „Raszyn” i RPZ „Nadarzyn”.

2)       Plan ustala podniesienie standardu obsługi i zwiększenie niezawodności zasilania, poprzez modernizację i rozbudowę urządzeń średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych przy realizacji nowych inwestycji zgodnie z przepisami szczegółowymi.

 

§ 33.

1.        Plan ustala zachowanie istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

2.        Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie art. 7 ust. 4 Ustawy „Prawa Energetycznego” z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. nr 54 poz. 348).

3.        Plan ustala lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczających ulic.

 

6.7 Sieci telekomunikacyjne

§ 34.

1.        Plan określa zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1)       Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Pruszków" TP S.A. lub innych operatorów telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

2)       Plan zaleca docelową realizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i przebudowę istniejących sieci napowietrznych.

 

6.8 Usuwanie odpadów

§ 35.

1.        W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

2.        Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie działki.

3.        Plan wskazuje rezerwową lokalizację zakładu utylizacji dla terenu Gminy Michałowice – stacji recyklingu w Sokołowie.

 

ZIAŁ II.

Rozdział 7.

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania działki Ustalenia dla obszaru c7

§ 36.

1.                   Plan określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, działki w obszarze c7:

 

1.

C7.3 UKr

teren usług kultu religijnego, zgodnie z § 5.

-          zachowanie i ochrona istniejącego kościoła p.w. św. Piusa Xzlokalizowanego na terenie Placu Ks. Kanonika Tadeusza Kozłowskiego u zbiegu ulic 3 Maja, Sienkiewicza i Słowackiego, obiekt pod ochroną konserwatora zabytków;

-          realizacja budynków parafii na terenie działki nr 491, zgodnie z określonymi gabarytami zabudowy;

-          zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni;

GABARYTY ZABUDOWY:

-                      Maksymalna wysokość zabudowy                                 - 12m;

-                      Maksymalna liczba kondygnacji                                     - 2,5;

-                      Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce     - 30%;

-                      Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce            - 50%;

INNE USTALENIA:

-          teren w zasięgu Strefy z Urbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (patrz §13);

-          ochrona układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów;

 

 

Rozdział 8. Ustalenia szczegółowe dla terenów ulic i placów

§ 37.

1.        Plan wprowadza następujące ustalenia dla budowli komunikacji:

 

Pkt.

SYMBOL

NAZWA OBIEKTU

FUNKCJA

 

 SZEROKOŚĆ

    w liniach rozgr.

Zalecana szerokość jezdni

Inne ustalenia

 

1

2

3

4

5

6

7

1.                  

1KDD

ul. Sienkiewicza

Dojazdowa

10,0m

min. 5,0m

 

2.                  

 2KDD

ul. Krasińskiego

Dojazdowa

10,0m

min. 5,0m

 

3.                  

1Pm

     Plac Ks. Kanonika T. Kozłowskiego

 

 

 

 

 

DZIAŁ III.

Rozdział 9. Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.

§ 38.

1.        Nie ustala się wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości dla całego terenu objętego planem.

 

Rozdział 10. Ustalenia końcowe.

§ 39.

1.        Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 40.

1.        Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 41.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 28.07.2006 11:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 20
Autor: Marcin Walichnowski