Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:21

Uchwała Nr XXVII/224/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie określenia granic obszarów objętych projektami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmujących tereny położone we wsiach Sokołów i Pęcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Określa się granice obszaru objętego projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Sokołów. W granicach obszaru znajdują się działki o numerach ewidencyjnych: 277/1, 278, 397/2, 397/3, 285 i części działek o numerach ewidencyjnych 248, 210 (drogi) oraz części działek o numerach ewidencyjnych 393/3i 395/1.

2.       Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się, linią przerywaną z kropką od nr 1 do nr 8, na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.       Określa się granice obszaru objętego projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego teren położony we wsi Pęcice wyznaczony wschodnią granicą ulicy Parkowej (dz. nr ew. 452), południową i wschodnią granicą działki nr ew. 370, północną granicą rowu melioracyjnego, zachodnią granicą działek nr ew. 364 i 290, południową granicą działek nr ew. 285 i 236, wschodnią granicą działki nr ew. 336, południową granicą drogi na dz. nr ew. 284, wschodnią granicą dz. nr ew. 350 i północną granicą ul. Sokołowskiej (dz. nr ew. 398).

2.       Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się, linią przerywaną z kropką od nr 1 do nr 10, na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

1.          Załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały zastępuje załącznik graficzny nr 1 do uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

2.          Załącznik graficzny Nr 2 do niniejszej uchwały zastępuje załącznik graficzny nr 2 do uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

 

§ 4

Korekty dokonuje się z uwagi na potrzebę doprecyzowania obszarów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone we wsiach Sokołów i Pęcice sporządzanych na podstawie uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003r. zmienionej Uchwałą Nr XI/69/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003r.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 28.07.2006 11:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski