Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:18

Uchwała Nr XXVII/226/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia  i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice  na 2005 rok w brzmieniu załącznika do uchwały, określający:

1)      wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2)      szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3)      wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVII/226/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Michałowice.

 

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zespół szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice,

2)      dyrektorze lub wicedyrektorze – rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora szkoły w rozumieniu pkt 1,

3)      uczniu – rozumie się przez to również wychowanka.

 

§ 2

1.      Średnią wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oblicza się na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice, w wymiarze co najmniej ½ etatu.

2.      Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz liczby pełnych etatów, wynikającej z dodania jednostkowego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, z zastrzeżeniem ust. 1.

3.      Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w wymiarze poniżej ½ etatu oblicza się proporcjonalnie do godzin ich pracy, według właściwego zaszeregowania.

 

§ 3

Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie się:

1)   wynagrodzenie zasadnicze,

2)   dodatki:

       a) za wysługę lat,

       b) funkcyjny,

       c) motywacyjny,

       d) za warunki pracy.

3)   wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw,

4)   nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z

      zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

 

 

II.       WYNAGRODZENIE  ZASADNICZE

§ 4

1.      Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się, w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, na poziomie minimalnych stawek zapisanych w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r .w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 z późniejszymi zmianami).

2.      Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.

 

III.      DODATEK  ZA  WYSŁUGĘ  LAT

§ 5

1.      Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz  § 5 rozporządzenia wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2.      Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3.      Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

 

IV. DODATEK  FUNKCYJNY

§ 6

1.      Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję:

1)      dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

2)      wychowawcy klasy,

3)      doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

4)      opiekuna stażu.

2.      Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z pierwszym dniem  miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.

3.      Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł okres jej pełnienia. Jeśli odwołanie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.

4.      Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też nauczycielowi w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

5.      Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

6.      Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.

7.      Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie mają prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków. Uprawnienie to wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

8.      Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.

9.      Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 7

1.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w Regulaminie ustala Wójt Gminy Michałowice, uwzględniając między innymi:

1)      wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,

2)      złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3)      warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje,

4)      jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

a)      współpracę z organem prowadzącym  - m.in. terminowe wykonywanie zadań,

b)      właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego,

c)      organizowanie pracy szkoły zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły,

d)      kształtowanie właściwej polityki kadrowej,

e)      umiejętności organizacyjne, umiejętności integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli,

f)        współpracę z rodzicami, instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły,

g)      tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej.

2.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, dla innych osób określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 do 4 – w granicach stawek określonych w Regulaminie ustala, w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego w granicach stawek określonych w Regulaminie, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy  uwzględniając złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnieniem funkcji.

4.      Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej, niż kwota wynikająca z sumowania iloczynów liczby osób i odpowiadającej im średniej wysokości dodatku, dla każdej grupy wyodrębnionej w § 3.

5.      Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok.

6.      Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7.      Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w  ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do pozostałych dodatków.

 

§ 8

Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczycieli według poniższej tabeli:

 

Tabela dodatków funkcyjnych

 

 

L.p.

 

Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja

 

Miesięcznie w złotych do :

 

1

Przedszkola

a. dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

 

700

 

2

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów

a.             dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej:

         -     do 8 oddziałów

         -     9 – 16 oddziałów

         -   17 – 27 oddziałów

         -   28  i więcej oddziałów

b.     wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

c.     kierownik świetlicy szkolnej

 

 

-

-

900

1 000

600

150

 

3

 

Doradca metodyczny

 

300

 

4

 

Wychowawca

 

85

 

5

 

Opiekun stażu

 

60

 

 

V. DODATEK  MOTYWACYJNY

§ 9

1.      Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy, a w szczególności za:

1)      osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2)      jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,

3)      ocenę jego pracy,

4)      zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 i 3 Karty Nauczyciela.

2.      Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia.

3.      Dodatek motywacyjny dla nauczycieli w ramach otrzymanych na ten cel z budżetu Gminy środków finansowych przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy.

4.      Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5.      Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej szkole dodatek motywacyjny przyznaje się po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy, tj. po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego lub po uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy.

6.      Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też nauczycielowi w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

7.      Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 

§ 10

1.      Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wyłączeniem dyrektorów szkół. Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta do utworzenia wydzielonego funduszu na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół.

2.      Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może być wyższa niż 10%  jego wynagrodzenia zasadniczego.

3.      Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów szkoły nie może być wyższa niż  35% ich wynagrodzenia zasadniczego.

4.      Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół nie może być wyższa niż  50% ich wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 11

1.      Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1)      Uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach zawodach, itp.

2)      Umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

3)      Pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4)      Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5)      Systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

6)      Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

7)      Wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

8)       Dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz    innych urządzeń szkolnych,

9)       Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

10)  Rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

11)   Przestrzeganie dyscypliny pracy,

12)  Zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w pracach komisji przedmiotowych i innych, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 

2.      O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decyduję w szczególności następujące kryteria:

1)      umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

a)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b)      podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

c)      pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d)      podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2)      sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

a)      dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b)      podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c)      polityka kadrowa,

d)      współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

e)      podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

3)      wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

a)      osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu, województwa, kraju,

b)      poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie programów autorskich, innowacji pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c)      dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d)      stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

e)      obecność szkoły w środowisku lokalnym i gminnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

f)        konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

VI.  DODATEK  ZA  WARUNKI  PRACY

§ 12

1.      Dodatek za warunki pracy przysługuje za pracę definiowaną w odrębnych przepisach jako „praca w trudnych i uciążliwych warunkach pracy” – w § 6 i 7 rozporządzenia wskazanego w § 4 niniejszego Regulaminu.

2.      Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi, z tytułu:

1)      prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę nauczania indywidualnego,

2)      zajęć dydaktycznych w oddziałach realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym – w wysokości 100% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć. 

3.      Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za  okres urlopu wypoczynkowego.

4.      Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Wójt Gminy.

5.      Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

VII.  GODZINY  PONADWYMIAROWE  I  GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 13

1.      Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

3.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą  w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określonych w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5.      Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela i dla którego ustalony plan zajęć w pełnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

6.      Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy lub odrębne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej liczbie faktycznie przepracowanych godzin, nie więcej jednak niż za 4 godziny ponadwymiarowe.

7.      Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

8.      Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

9.      Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć doraźnego zastępstwa przepracowaną zgodnie z planem lub programem nauczania ustala się na zasadach określonych do obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, tak jak w ust. 2.

10.  Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć doraźnego zastępstwa przepracowaną tylko w celu sprawowania opieki nad uczniami, ustala się w wysokości 50% wynagrodzenia ustalonego jak w ust. 2.

11.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.

 

VIII. NAGRODY  I  INNE  ŚWIADCZENIA  WYNIKAJĄCE  ZE  STOSUNKU  PRACY

§ 14

1.      Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń. Zasady gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną określają odrębne przepisy.

2.      Ustala się następujący podział funduszu nagród:

1)      80% środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora Szkoły,

2)      20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

3.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

4.      Zasady i kryteria przyznawania nagród określają odrębne przepisy.

5.      Wysokość oraz zasady wypłacania nauczycielom nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczenia urlopowego, zasiłku na zagospodarowanie, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odrębne przepisy.

 

IX.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 15

1.      W budżetach szkół wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0.3% planowanych na dany rok budżetowy wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2.      Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości od 4% do 7% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, uzależniony od liczby członków rodziny:

·        1 osoba  -  4%,

·        2 osoby  -  5%,

·        3 osoby  -  6%,

·        4 i więcej osób  -  7%

1)            Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego utrzymaniu.

2)            Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek  w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

3)            Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

4)            Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5)            Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

6)            Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

7)            Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

- korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

- odbywania zasadniczej  lub okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego.

      8)      Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.

3.      Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie może nastąpić ponad poziom minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określonych rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4.      Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przekazywania (w terminie 5 dni roboczych przed terminem wypłaty wynagrodzenia) Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96; informacji na temat zrealizowanych w pełnych tygodniach  w skali miesiąca przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw. Wzór informacji  określa Wójt Gminy.

5.      Zmiany do niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

6.      Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim nauczycielom.

7.      Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi – ZNP.

Data publikacji: 28.07.2006 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Marcin Walichnowski