Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:15

Uchwała Nr XXVII/228/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami) oraz art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

W budżetach szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków  przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

§ 2

Przyjmuje się regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do

Uchwały Rady Gminy NrXXVII/228/2005

z dnia 3 lutego 2005r.

 

REGULAMIN

gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.

 

§ 1

Gospodarowanie środkami funduszu

1.       Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżetach szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice, są przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2.       Środkami, o których mowa w pkt 1 zarządzają dyrektorzy szkół i przedszkoli.

3.       W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektorzy szkół i przedszkoli powołują Komisje Zdrowotne.

4.       W szkołach i przedszkolach zatrudniających powyżej 25 nauczycieli do składu Komisji Zdrowotnej poza nauczycielami czynnymi zawodowo powinien być również powołany przedstawiciel nauczycieli emerytów i rencistów.

5.       Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.

6.       Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą odbywać się częściej.

7.       Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola.

 

§ 2

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1.       Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

1)      nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć,

2)      byli nauczyciele – emeryci i renciści – danych szkół i przedszkoli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół i przedszkoli, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

 

§ 3

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej.

1.       Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2.       Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1)      przewlekłą chorobą nauczyciela,

2)      długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3)      długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

3.       Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:

1)      przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, itp.)

2)      wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3)      sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów.

4.       Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi integralną część regulaminu, popartego aktualnym zaświadczeniem lekarskim o chorobie nauczyciela.

5.       Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia oraz oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

6.       Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć również przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły lub przedszkola, opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

7.       Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.

8.       W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego – nauczycielowi przysługuje odwołanie do Wójta Gminy Michałowice. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji odmownej.

9.       Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od uchwalonych środków.

10.   W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.

11.   Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

 

…………………………………………………………………………………………………...

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania i nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………..

Szkoła, przedszkole, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(W załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny)

 

                                                                                         ………………………………………

                                                                                          data i podpis wnioskodawcy

 

 

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:

……………………………………………………………...................................………………

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:

…………………….                                                                     …………………………

……………………..                                                                    …………………………

 

Dyrektor szkoły lub przedszkola:

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości ……………                    ……………………

                                                                     kwota                              data i podpis

Data publikacji: 28.07.2006 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Marcin Walichnowski