Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:11

Uchwała Nr XXVII/229/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się  kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w formie „Regulaminu przyznawania  nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do uchwały Nr XXVII/229/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 3 lutego 2005 r.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWICE

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i liceum ogólnokształcące prowadzone przez gminę Michałowice, zwaną dalej gminą,

2)      nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę ,

3)      nagrodzie Wójta – należy przez to rozumieć nagrodę organu prowadzącego szkołę,

4)      nagrodzie Dyrektora – należy przez to rozumieć nagrodę Dyrektora szkoły,

5)      funduszu nagród – należy przez to rozumieć specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, o których  mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami).

 

§ 2

  1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych  nauczycieli.
  2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się w następujący sposób:

1)      20%  funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy,

2)      80% funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Dyrektora szkoły.

  1. Nagrody o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane z okazji:

1)      Dnia Edukacji Narodowej,

2)      zakończenia roku szkolnego,

3)      innych ważnych uroczystości szkolnych.

 

§ 3

  1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze mogą otrzymać nauczyciele, którzy w swoich działaniach wykraczają poza ustawowe obowiązki, spełniając co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1)      osiągają bardzo dobre lub dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone sprawdzianami zewnętrznymi lub zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w okręgowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeglądach i festiwalach artystycznych, zawodach sportowych,

2)      posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce, udokumentowane postępy uczniów poszczególnych klas – potwierdzone średnią roczną,

3)      podejmują udokumentowaną działalność innowacyjną, opracowują i wdrażają autorskie programy nauczania, są autorami publikacji metodycznych,

4)      posiadają udokumentowaną, urozmaiconą działalność dydaktyczno-wychowawczą, np. udział uczniów w cyklicznych koncertach muzycznych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, udział w akcjach charytatywnych i proekologicznych, w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, organizują wycieczki lub wyjazdy na „zielone szkoły”, itp.,

5)      wzorowo przygotowują i organizują szkolne lub środowiskowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,

6)      posiadają efektywne, udokumentowane pełnienie funkcji opiekuna samorządu szkolnego,

7)      szczególnie wyróżniająco pełnią funkcję opiekuna stażu,

8)      organizują i kierują systemowymi działaniami na rzecz diagnozowania i podnoszenia jakości pracy szkoły,

9)      gromadzą i wykorzystują w pracy z uczniem wartościowe z punktu widzenia procesu nauczania środki dydaktyczne także przygotowywane przez siebie, wykorzystują technika informatyczne, pracują metodami aktywizującymi,

10)  systematycznie podnoszą kwalifikacje poprzez udokumentowane uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, dzielą się swoimi doświadczeniami, np. prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, organizowanie szkoleń dla zespołów przedmiotowych, prowadzenie lekcji otwartych, itp.,

11)  efektywnie organizują (współorganizują) pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

12)  organizują i prowadzą na terenie szkoły działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym,

13)  efektywnie podejmują działania na rzecz konsolidacji szkoły ze środowiskiem lokalnym, mobilizują rodziców do podejmowania działań na rzecz szkoły, rozwijają formy współdziałania szkoły  z rodzicami.

  1. Nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły może otrzymać nagrodę jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 albo osiąga znaczące wyniki jako organizator pracy szkoły, którą kieruje spełniając przynajmniej 5 kryteriów spośród następujących w zakresie:

1)      osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach zewnętrznych,

2)      licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowych,

3)      bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,

4)      umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,

5)      pozyskiwania dla szkoły środków pozabudżetowych,

6)      dbania o bazę szkolną

7)      inicjowanie różnorodnych działań Rady Pedagogicznej służącej podnoszeniu jakości pracy szkoły,

8)      podejmowania inicjatyw oświatowych w środowisku lokalnym,

9)      organizowanie pomocy dla młodych nauczycieli we właściwej adaptacji zawodowej,

10)  podejmowanie działań w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, współpracy ze środowiskiem szkolnym w celu pozyskiwania sponsorów świadczących usługi, w tym materialne, na rzecz szkoły, którą kierują,

11)  propagowanie działań mających na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu, agresji,

12)  podejmowania skutecznych działań na rzecz uczniów potrzebujących pomocy,

13)  aktywizowania rodziców do współpracy ze szkołą.

 

§ 4

  1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być przyznawane po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
  2. Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać wskazanie i uzasadnienie spełnienia przez kandydata do nagrody kryteriów określonych w § 3.

 

§ 5

  Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy mogą wystąpić:

      1) dyrektor szkoły,

      2) rada pedagogiczna,

      3) rada rodziców,

      4) związki zawodowe działające na terenie szkoły.

 

§ 6

  1. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w terminie odpowiednio:

1)      wnioski o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej – do dnia 30 września danego roku szkolnego,

2)      wnioski o nagrodę z okazji zakończenia roku szkolnego – do dnia 10 czerwca,

3)      wniosek o nagrodę z okazji ważnych uroczystości szkolnych – co najmniej na dwa tygodnie przed datą uroczystości.

  1. Wójt może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi spełniającemu warunki o których mowa w § 3.
  2. Wnioski o przyznanie nagród dla dyrektorów szkół opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy.

 

§ 7

1. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom także z inicjatywy własnej dyrektora szkoły.

2.  Wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli składane są do dyrektora szkoły do 25 września każdego roku lub co najmniej dwa tygodnie przed datą uroczystości.

3.  Dyrektor szkoły przyznaje nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli po uzgodnieniu z Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szkoły.

4.  Komisję, o której mowa w ust. 3 powołuje dyrektor szkoły.

 

§ 8

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 9

Zaleca się wykorzystanie do wnioskowania o nagrodę wzoru wniosku o przyznanie nagrody, stanowiącego integralną część załącznika.

 

 

Michałowice, dnia ……………………….

(pieczątka jednostki)

Wniosek

o nagrodę Wójta Gminy Michałowice

 

Dane personalne Kandydata:

Imię i Nazwisko ………………………………………..

Rok urodzenia  ……………………………

Wykształcenie  ………………………………

Staż pracy pedagogicznej  ……………………

Stanowisko  …………………………

Nazwa placówki  ……………………………

Nagrody i wyróżnienia – rok przyznania ……………………………..

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………

 

Wniosek zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ………..*

                                                                                                       ………………………….

                                                                                                        (podpis wnioskodawcy)

 

* dotyczy wniosków przedstawianych przez dyrektora placówki

 

 

 

§ 10

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez organ prowadzący.

Data publikacji: 28.07.2006 11:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski