Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:08

Uchwała Nr XXVII/231/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603), Rada Gminy Michałowice uchwala, co  następuje:

 

§ 1

Ustala się na terenie Gminy Michałowice stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 50% różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,  a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.

 

§ 2

Dla nieruchomości, którym stworzono warunki do podłączenia do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przy udziale świadczenia finansowego lub rzeczowego  właściciela albo użytkownika wieczystego w ramach umowy zawartej z Gminą, wysokość opłaty adiacenckiej obniża się do 0 %.

 

§ 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 28.07.2006 11:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Marcin Walichnowski