Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:07

Uchwała Nr XXVII/232/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

w sprawie: programu współpracy Gminy Michałowice na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i  art.  5 ust.3 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  Nr  96 poz.873 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się roczny program współpracy na 2005 r. Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

 

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, realizowanej w szczególności przez:

a)      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej i psychologicznej, ochrony przed przemocą w rodzinie,

b)      realizację programów profilaktycznych,

c)      organizację zajęć pozalekcyjnych i zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji materialnej.

 

2)      ochrony i promocji zdrowia realizowanej w szczególności przez:

a)      organizację badań masowych

b)      promocję zdrowego stylu życia

 

3)      działalności wychowawczej wobec dzieci i młodzieży realizowanej w szczególności przez:

a)      krajoznawstwo,

b)      organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

 

4)      wspierania tradycji chrześcijańskiej,

 

5)      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz tożsamości lokalnej realizowanej w szczególności przez:

a)      organizowanie wystaw, koncertów, wieczorów literackich,

b)      organizowanie festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych,

 

6)      kultury i sztuki  realizowanej w szczególności  przez:

a)      organizowanie wystaw, koncertów, wieczorów literackich,

b)      organizowanie festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych,

c)      organizację imprez kulturalnych na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

7)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowanej w szczególności przez:

     a)  organizacje zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

b)      organizacje imprez sportowych i rekreacyjnych,

 

8) wspierania rozwoju przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia.

 

§ 2.

1.      Zlecanie realizacji  zadań  podmiotom jest możliwe tylko wtedy gdy ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania i może mieć formę;

1)      powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie  realizacji zadania,

2)      wsparcia realizacji zadania poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

3)      wsparcia realizacji zadania poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu i lokali znajdujących się w gestii gminy.

2.      Przyznane dotacje  mogą być wykorzystane  wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich wynikających z realizacji zadania.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data publikacji: 28.07.2006 11:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski