Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.07.2006 11:06

Uchwała Nr XXVII/233/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§  1

W załączniku do Uchwały Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwany dalej „Statutem” określa cel, zadania i organizację ośrodka a także zasady gospodarki finansowej Ośrodka.  

Ilekroć w statucie  jest mowa o:

1)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Michałowice,

2)      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Michałowice,

3)      Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi,

4)      Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi,

5)      Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

5)      ustawy z dnia 29 września  1991 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)”.

 

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych Gminy Michałowice w zakresie pomocy społecznej, a także innych zadań własnych lub zleconych o ile Wójt powierzy zgodnie z obowiązującymi przepisami ich wykonanie Ośrodkowi”.

 

2. Do podstawowych zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1)      ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Michałowice,

2)      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

3)      współdziałanie z organizacjami społecznymi, organami Gminy, samorządami mieszkańców, Urzędem Gminy, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej, domami pomocy społecznej, domami dziecka itp. oraz sporządzanie i kompletowanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,

4)      prowadzenie poradnictwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspakajania niezbędnych potrzeb socjalnych,

5)      aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy społecznej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym,

6)      koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

7)      opracowywanie preliminarzy wydatków budżetowych dla wszystkich form działalności Ośrodka,

8)      przedkładanie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka

9)      tworzenie strategii i realizacja programów osłonowych oraz rozwój niezbędnej infrastruktury w zakresie pomocy społecznej.

 

3. Ośrodek realizuje inne zadania  wynikające z przepisów szczególnych.”

 

3. § 8 otrzymuje brzmienie :

„§ 1.1. W Ośrodku tworzy się sekcje i samodzielne stanowiska pracy. Skład osobowy sekcji i ilość samodzielnych stanowisk pracy określa Kierownik Ośrodka po uzgodnieniu z Wójtem w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego i plan finansowy zatwierdzony w Uchwale Rady Gminy Michałowice na dany rok.

2. Zakres czynności i obowiązków pracowników Ośrodka określa Kierownik Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka ustala szczegółowa wewnętrzną organizację Ośrodka w formie Regulaminu Organizacyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 24.08.2016 14:28
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 14:28
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski